Usaglašeni stavovi MTTT(Sektora za turizam) i APR (Registar turizma)

Da li je prilikom postupanja po zahtevima za izdavanje licence bitno utvrditi da li je lice, koje u turističkoj agenciji obavlja poslove rukovodioca, zaposleno u toj agenciji sa punim radnim vremenom?
Odgovor:

Članom 50. Zakona o turizmu propisano je da lice zaposleno u turističkoj agenciji u svojstvu rukovodioca mora biti zaposleno sa punim radnim vremenom. Kako je članom 52. ovog zakona, kao jedan od uslova za dobijanje licence, predviđeno da turistička agencija ima zaposleno najmanje jedno lice koje ispunjava uslove iz člana 50. zakona, to je očigledno da u postupku izdavanja licenci podnosilac zahteva za izdavanje licence mora pružiti dokaz da je lice koje u turističkoj agenciji ima svojstvo rukovodioca zaposleno sa punim radnim vremenom u sedištu, odnosno ogranku/izdvojenom mestu turističke agencije.

Da li se, u smislu neophodnih uslova za rukovodioca turističke agencije, kao radno iskustvo u turističkoj delatnosti može prihvatiti i radno iskustvo iz drugih oblasti turizma, sem iskustva u poslovima turističkih agencija?
Odgovor:

Članom 50. Zakona o turizmu propisano je da je neophodno da lice zaposleno u turističkoj agenciji u svojstvu rukovodioca ima radno iskustvo u turističkoj delatnosti u trajanju od:

  • tri godine za rad kod organizatora putovanja,
  • jednu godinu za rad kod posrednika.

Imajući u vidu da je u citiranoj odredbi navedeno radno iskustvo u turističkoj delatnosti, koja predstavlja širi pojam od pojma delatnosti turističkih agencija, „proizlazi da ovaj uslov ispunjava lice koje ima radno iskustvo, u propisanom trajanju, koje može biti stečeno u radu u turističkim agencijama, kao i u radu u nekoj od drugih turističkih delatnosti (ugostiteljstvo, nautički turizam, lovni turizam, turistički vodiči i sl.).“

Za koje lice je potrebno dostaviti potvrdu da mu, kao odgovornom licu u smislu odredbe člana 52. Zakona o turizmu koja propisuje uslove za dobijanje licence, nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti?
Odgovor:

Članom 52. Zakona o turizmu, kojim su propisani uslovi za dobijanje licence, između ostalog, navedeno je da je neophodno da odgovornom licu nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti. Imajući u vidu odredbe odgovarajućih zakona koji regulišu krivičnu i odgovornost za privredne prestupe odgovornih lica, u kojim zakonima je regulisan postupak u kome je moguće izreći navedenu meru bezbednosti i u kojima je dato objašnjenje o značenju pojma „odgovorno lice“, očigledno proizlazi da je u turističkoj delatnosti, u smislu odredbe člana 52. Zakona o turizmu, odgovorno lice rukovodilac agencije. Tako je u postupku izdavanja licence potrebno dostaviti potvrdu da licu koje je zaposleno u svojstvu rukovodioca nije izrečena mera bezbednosti zabrane vršenja delatnosti, poziva i dužnosti.

Da li turistička agencija koja delatnost obavlja u sedištu, kao i u više objekata, mora imati lice zaposleno u svojstvu rukovodioca i u sedištu i u svakom ogranku koji je obrazovala, i da li jedno isto lice može biti rukovodilac i u sedištu i u ogranku?
Odgovor:

Članom  42. Zakona o turizmu propisano je turistička agencija obavlja delatnost organizovanja, ponude, prodaje i realizovanja turističkih putovanja, izleta i pružanje drugih usluga uobičajenih u turističkom prometu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Delatnost iz stava 1. ovog člana može da obavlja privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik ili ogranak stranog pravnog lica, ako je registrovano u odgovarajućem registru.

Udruženje koje obavlja delatnost iz stava 1. ovog člana dužno je da tu delatnost upiše u odgovarajući registar.
Preduzetnik ne može da obavlja delatnost iz stava 1. ovog člana u periodu prekida obavljanja delatnosti.

Ako lice iz stava 2. ovog člana obavlja turističku delatnost u sedištu, ali ne kao pretežnu delatnost, dužno je da za delatnost turističke agencije obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

Ako lice iz stava 2. ovog člana obavlja delatnost turističke agencije van sedišta, dužno je da za tu delatnost u svakom poslovnom prostoru, odnosno mestu poslovanja obrazuje ogranak, odnosno prostor van poslovnog sedišta, koji se registruje u odgovarajućem registru i evidentira u Registru turizma.

Pritom, članom 50. istog zakona predviđena je obaveza za turističku agenciju koja neposredno pruža usluge putniku da mora imati najmanje jedno zaposleno lice sa punim radnim vremenom u sedištu, odnosno ogranku, u svojstvu rukovodioca. Iz navedenog proizlazi da turistička agencija koja delatnost obavlja u sedištu, kao i u više objekata, mora imati najmanje jedno lice zaposleno u svojstvu rukovodioca i u sedištu i u svakom ogranku koji je obrazovala, pri čemu isto lice ne može biti rukovodilac i u sedištu i u ogranku.