Registraciona prijava za brisanje zabeležbe nalazi se u odeljku Obrasci“.

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA BRISANjE ZABELEŽBE

Registracionu prijavu za brisanje zabeležbe mogu podneti:

  • založni poverilac,
  • zalogodavac,
  • zainteresovano lice.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Fizičko lice koje podnosi prijavu dužno je da uz prijavu podnese i dokaz o identitetu. Kada je u pitanju domaće fizičko lice, podnosi fotokopiju lične karte, a kada je u pitanju stranac, podnosi fotokopiju pasoša.

Pored založnog poverioca i zalogodavca, prijavu može podneti i zainteresovano lice, tj. lice koja ima određeni pravni interes da se iz Registra založnog prava izbriše registrovana zabeležba.

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave označava broj pod kojim je zabeležba registrovana u Registru založnog prava, odnosno tačan broj rešenja kojim je usvojena registraciona prijava za upis zabeležbe.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

  • za fizičko domaće lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt založnog prava strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta,
  • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt založnog prava  strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice - prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018. privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika  prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (založni poverilac lično, punomoćnik/zastupnik založnog poverioca, zalogodavac lično, punomoćnik/zastupnik zalogodavca, zainteresovano lice, punomoćnik/zastupnik zainteresovanog lica). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo u za to predviđeno polje.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke Registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra založnog prava.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strana 3 - Podnosilac prijave traži brisanje registrovane zabeležbe, i to:

Na strani 3 obavezno naznačiti odgovarajuće polje ispred vrste zabeležbe čije se brisanje traži.

Ukoliko se traži brisanje zabeležbe da je započeo postupak namirenja u polju „Bliži opis obavezno naznačiti dokument na osnovu koga je poverilac odustao od namirenja potraživanja ili na osnovu koga je produžen rok dospelosti obezbeđenog potraživanja.

Ukoliko se traži brisanje zabeležbe spora u polju Bliži opis obavezno naznačiti  pravnosnažnu odluku suda ili poravnanja kojim je predmetni spor okončan (navesti naziv i vrstu odluke, naziv suda koji je odluku doneo, broj odluke, dan donošenja kao i dan nastupanja pravnosnažnosti).

Ukoliko se traži brisanje podataka i dokumenata od značaja za pravni promet u polju Bliži opis obavezno naznačiti odluku državnog organa ili drugog dokumenta na osnovu koga je došlo do promene okolnosti ili dokumenata koji su uslovili registraciju zabeležbe.

Od 01.06.2015. godine počeo je da se primenjuje Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje kojim je propisano da se u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima upisuju zabeležbe nastanka zakonskog založnog prava i prava organičenog trajanja zaloge. Prestankom zakonskog založnog prava ili istekom prava ograničenog trajanja zaloge koji su upisani kao zabeležbe u Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima ispunjeni su zakonom propisani uslovi za brisanje založnog prava pa se u skladu sa tim podnosi registraciona prijava za brisanje založnog prava.  

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i Pravilnikom o Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilažu za registraciju podataka koji su dostupni u odeljku „Propisi“.

Za brisanje zabeležbe da je započeo postupak namirenja prilaže se aneks ugovora o zalozi ili drugi odgovarajući dokument iz koga se može na nesumnjiv način utvrditi da je poverilac odustao od namirenja potraživanja, i da postoji saglasnost volja da se produži rok dospelosti obezbeđenog potraživanja.

Ukoliko je ugovor o zalozi na osnovu koga je izvršena registracija založnog prava overen, dokument iz stava 1. ovog člana koji se prilaže radi brisanja registrovane zabeležbe da je započeo postupak namirenja, mora biti overen.

Za brisanje zabeležbe spora prilaže se pravnosnažna odluka suda ili poravnanje kojim je predmetni spor okončan.

Za brisanje zabeležbe podataka i dokumenata od značaja za pravni promet prilaže se odgovarajuća odluka državnog organa ili drugi dokument iz koga se može utvrditi da je došlo do promene okolnosti ili dokumenata koji su uslovili registraciju zabeležbe.

Za brisanje zabeležbe podataka i dokumenata od značaja za pravni promet, a koji se odnose na brisanje zakonskog založnog prava prilaže se pisana izjava založnog poverioca u kojoj navodi da je svoje potraživanje namirio, koja mora biti overena od strane organa nadležnog za overu potpisa, ako je založni poverilac fizičko lice, ako prijavu podnosi zalogodavac, a založni poverilac je fizičko lice pisanu  saglasnost založnog poverioca koja je overena od strane organa nadležnog za overu potpisa, dokument iz koga se može na nesumnjiv način utvrditi da je ugovor o zakupu mesta proizvodnje raskinut ili da je počeo postupak namirenja hipotekarnog poverioca, ako prijavu podnosi vlasnik mesta proizvodnje.

Brisanjem zabeležbe zakonskog založnog prava dolazi do prestanka zaloge, a samim tim i brisanja založnog prava.  

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija“ se zahteva ako zemlja koja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille“. U slučaju kada  sa zemljom,  na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille“.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

NAKNADA ZA BRISANjE REGISTROVANE ZABELEŽBE

Visina naknade za brisanje registrovane zabeležbe propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za brisanje registrovane zabeležbe  iznosi 1.100,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za brisanje registrovane zabeležbe koja se plaća Agenciji za privredne registre:

  • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANjE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

  • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
  • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
  • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene

Ukoliko se podnosilac poziva na pravo prioriteta u novoj registracionoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.