Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privrednih subjekata-privredna društva, vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Važna napomena:

U Registru privrednih subjekata trenutno postoji mogućnost za podnošenje elektronske prijave osnivanja jednočlanih i višečlanih DOO, te se u slučaju podnošenja ovih prijava elektronskim putem plaća propisana naknada za elektronsku prijavu, dok se ostale vrste prijava mogu (za sada) podneti samo u papirnom obliku, zbog čega važe propisane naknade za navedeni način podnošenja.

Naknade za osnivanje privrednih društava

Naknada za registraciju osnivanja privrednog subjekta, koji se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre registruje u Registar privrednih subjekata (privrednog društva, javnog preduzeća, zadruge, zadružnog saveza, ogranka stranog privrednog društva i predstavništva stranog privrednog društva), sa registracijom dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom iznosi ukupno 6.500,00 dinara, a ako je prijava za registraciju elektronska, naknada iznosi 5.900,00 dinara.

Naknade za promene podataka o privrednim društvima

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednim subjektima upisanim u Registar privrednih subjekata iznosi 3.100,00 dinara, a ako je prijava elektronska 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 3.100,00 dinara uvećava se za 1.500,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi, a ako je prijava elektronska naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po predmetu registracije odnosno zabeležbi.

Ako se registracionom prijavom traži registracija promene članova (promene vlasništva ili suvlasništva na udelu), osim naknade propisane u članu 3. stav 1. odluke (3.100,00 dinara) plaća se i iznos od 350,00 dinara po članu ili suvlasniku koji se registruje odnosno od 300,00 dinara ako je prijava elektronska, pri čemu se ovaj iznos plaća po novom članu koji pristupa u društvo.

Dodatna naknadaza neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o privrednom subjektu ili dokumentaiznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Promene koje nastaju danom registracije, kao što su promena člana i povećanje ili smanjenje kapitala ne podležu plaćanju naknade za neblagovremenost.

Naknada za upis i promenu privredne delatnosti udruženja iznosi 3.100,00 dinara.

Naknada za registraciju promene pravne forme sa registracijom dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom je 6.500,00 dinara, a ako je prijava elektronska naknada iznosi 5.900,00 dinara.

Naknada za registraciju statusne promene sa registracijom dokumenata koji se registruju u skladu sa zakonom iznosi 6.500,00 dinara po privrednom subjektu koji učestvuje u statusnoj promeni, odnosno 5.900,00 dinara po subjektu ako je prijava elektronska. 

Naknada za brisanje privrednih društava

Naknada za brisanje privrednog subjekta iznosi 3.300,00 dinara, odnosno 3.000,00 dinara ako je prijava elektronska.

Naknade u vezi sa ograncima domaćih privrednih društava

Naknada za registraciju (upis) ogranka domaćeg privrednog društva iznosi 3.100,00 dinara po ogranku.

Ukoliko se uz upis ogranka zahteva registracija još nekih promena, naknada se računa tako što se za ogranak plaća naknada u visini od 3.100,00 dinara, potom 3.100,00 dinara za traženu promenu (koja nije upis ogranka), a za svaku dodatnu promenu (koja nije upis ogranka) plaća se po 1.500,00 dinara po promeni. Npr. naknada za upis jednog ogranka i promenu sedišta iznosi ukupno 6.200,00 dinara (3.100,00 + 3.100,00); naknada za upis dva ogranka, promenu sedišta i direktora iznosi ukupno 10.800,00 dinara (3.100,00 + 3.100,00 + 3.100,00 + 1.500,00 dinara).

Naknada za promenu podataka o registrovanom ogranku ili brisanje ogranka iznosi 3.100,00 dinara.

Ako se istom prijavom traži promena podataka ili brisanje kod više ogranaka, naknada iznosi 3.100,00 dinara i uvećava se za 1.500,00 dinara za svaki naredni ogranak u kojem se menjaju podaci ili koji se briše.

Ako se istom prijavom traži upis ogranka i uz to promena ili brisanje već registrovanog ogranka - taksa iznosi 6.200,00 dinara.

Ako se istom prijavom traži upis ogranka i uz to promena ili brisanje kod više već registrovanih ogranaka - taksa iznosi 6.200,00 dinara i uvećava se za 1.500,00 dinara za svaki sledeći ogranak u kojem se vrši promena ili se briše.

Ako se prijavom traži upis ogranka, promena i brisanje ogranka naknada iznosi 7.700,00 dinara (3.100,00+3.100,00+1.500,00 dinara), s tim što se naknada za svaki dodatni upis ogranka uvećava za 3.100,00 dinara a za svaku dodatnu promenu/brisanje ogranka naknada se uvećava za 1.500,00 dinara.

Važno je imati u vidu da se u svim navedenim slučajevima primenjuju pravila o neblagovremenosti prijave za registraciju, tako da ako je odluka koja predstavlja osnov za upis, promenu ili brisanje ogranka starija od 15 dana u momentu podnošenja prijave, potrebno je dostaviti i dokaz o uplati dodatne naknade za neblagovremenost u iznosu od 6.000,00 dinara.

Naknade za registraciju/objavljivanje dokumenata

Visine naknada za registraciju/objavljivanje dokumenata iznose:

 • za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta 3.100,00 dinara,
 • za registraciju i objavljivanje statuta 3.100,00 dinara,
 • za registraciju i objavljivanje drugih dokumenata koji se registruju i objavljuju u skladu sa zakonom 3.100,00 dinara,
 • za objavljivanje dokumenata koji se objavljuju u skladu sa zakonom 800,00 dinara po dokumentu.

Napomena: propisane naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta i statuta odnose se samo na situacije kada se ovi dokumenti samostalno registruju, a ne u okviru osnivanja ili statusne promene gde su obuhvaćeni posebno propisanom jedinstvenom naknadom.

Naknade za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, prepisa odluka (rešenja) i potvrda iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim ili evidentiranim podacima o subjektu registracije u papirnoj formi 1.900,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora (rešenja) u papirnoj formi 1.900,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da subjekt registracije nije registrovan ili evidentiran u Registru ili da Registar ili evidencija ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije ili evidentiranja u papirnoj formi 1.100,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu u papirnoj formi 1.600,00 dinara po pravnom licu,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija ili evidencija i istorijski registrovanim ili evidentiranim podacima u papirnoj formi 550,00 dinara po podatku.

Naknada za rezervaciju, prenos i obnovu rezervacije naziva

 Naknada za rezervaciju, prenos i obnovu rezervacije naziva iznosi 1.600,00 dinara.

Ostale naknade

Naknade za registraciju drugih podataka o privrednom društvu iznose:

 • za registraciju podataka o adresi za prijem elektronske pošte privrednog društva 3.100,00 dinara,
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 3.100,00 dinara,
 • za registraciju suvlasništva na udelu i promene suvlasništva, osim naknade propisane u članu 3. stav 1. odluke (3.100,00 dinara) plaća se i iznos od 350,00 dinara po članu ili suvlasniku,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.900,00 dinara
 • za izdavanje potvrde sa podacima koji su predmet registracije i/ili evidencije u registrima, a za koje nije propisana posebna naknada, naknada iznosi 1.100,00 dinara po upisu za potvrdu u papirnoj formi,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za izdavanje drugih dokumenata 120,00 dinara.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz prijavu dostavlјa jedan od sledećih dokaza o uplati:

 1. Prvi primerak Naloga za uplatu, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa za uplatu naknade Agenciji, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Nalog za prenos, izdat od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa za uplatu naknade Agencije, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.
 1. Izvod poslovnog računa platioca, koji sadrži:
 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.
 1. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade, izdatu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:
 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa za uplatu naknade Agenciji, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu po modelu 97, generisan od strane Agencije.