Postupak registracije udruženja/saveza udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, pokreće se podnošenjem uredno popunjene registracione prijave (osnivanja, promena i brisanja podataka), predloženih dodataka uz prijave, propisane dokumentacije i dokaza o uplati naknade Agenciji za privredne registre (APR).

Registracione prijave se popunjavaju čitko, elektronski ili pisanim putem, a mogu se preuzeti:

Uredno popunjene registracione prijave sa pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati naknade se podnose:

Navedene prijave se iz odeljka Obrasci preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara.

Datum i vreme podnošenja prijave

Ako je prijava poslata poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave i dokumentacije uzima se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Podnosilac prijave

Podnosilac prijave za upis u Registar je:

 • zastupnik udruženja/saveza udruženja,
 • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane zastupnika udruženja i snabdeven pečatom udruženja.

Napomena: Ako se prijava za upis u Registar ili preuzimanje odluke registratora vrši preko punomoćnika, punomoćje se dostavlja APR-u kao sastavni deo dokumentacije i to u originalu ili overenoj fotokopiji. Ako je podnosilac prijave punomoćnik - advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave i preuzimanje odluka Registratora (zameničko punomoćje). Punomoćnika - advokata može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, samo ako je tako određeno u punomoćju.

Registracione prijave osnivanja, promene i brisanja

Prijava se podnosi na propisanom obrascu. Pored prijave koja sadrži opšte podatke o udruženju, podnosiocu, a u cilju ekonomičnosti postupka, podnose se i predloženi dodaci uz svaku vrstu promene. Predloženi dodaci uz prijave se mogu preuzeti uz naknadu u sedištu APR-a u Beogradu i organizacionim jedinicama APR-a, ili besplatno iz odeljka Obrasci.

Prijava se podnosi na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici Srbiji.

Prijava se podnosi Agenciji u jednom primerku.

Napomena:Predloženi dodaci olakšavaju i ubrzavaju proces odlučivanja i upisa u Registar, ali ne postoji obaveza podnosioca da ih popuni i preda.

Uz prijavu se obavezno prilaže:

 • dokumentacija koja se posnosi u skladu sa Zakonom i Pravilnikom,
 • dokaz o uplati naknade (visine naknada),
 • fakultativno: predloženi dodaci u zavisnosti od vrste promene.

Potvrda o podnetoj prijavi

Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je propisano da se na internet strani Agencije objavljuju podaci o primljenoj prijavi koji sadrže:

 • oznaku registra,
 • broj pod kojim je prijava zavedena,
 • datum i vreme prijema prijave,
 • vrstu prijave,
 • podatak o podnosiocu prijave i
 • podatak o statusu u kome se prijava nalazi.

Na ovaj način je podnosiocu prijave omogućeno da, od trenutka prijema prijave u Agenciji, na stranici Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama prati njeno kretanje odnosno tok postupka i to samo na osnovu broja predate prijave ili na osnovu podataka o podnosiocu prijave.

Odlučivanje registratora po prijavi

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da su podnete uredne prijave i dokumentacija, registrator u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave u APR, donosi rešenje o upisu promene podataka u registar udruženja, i rešenje objavljuje na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju promene nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na stranici Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama. Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja podnese:

 • novu registracionu prijavu za upis podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave, pozove se na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni utvrđene nedostatke,
 • podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem,

plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju.

Ako registrator ne odluči o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga:

 • ako je registrator nenadležan za postupanje po prijavi;
 • ako podatak ili dostavljeni dokument nije predmet registracije;
 • ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan.

Preuzimanje odluke registratora

Sve odluke registratora u postupku registracije se istovremeno i objavljuju na internet strani Agencije. Takođe se i statuti (statut ili prečišćen tekst statuta ako je došlo do promene statuta), istovremeno objavljuju sa donošenjem rešenja kojim se prijava usvaja. Propisano je da registracija podataka i dokumenata proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja i da registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće. Ako je podnosilac u prijavi naznačio da želi da mu se pismeni otpravak odluke registratora i dostavi, dostava se vrši na način koji je izabran u prijavi. Inače, Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je propisano da se dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora smatra izvršenom danom slanja na adresu koja je označena u prijavi.

Ukoliko se podnosilac prijave opredelio za preuzimanje odluke u sedištu APR u Beogradu ili organizacionoj jedinici APR, sledeća lica mogu preuzeti odluke registratora:

 • podnosilac registracione prijave;
 • registrovani zastupnik;
 • lice koje zastupnik ovlasti punomoćjem;
 • punomoćnik advokat može ovlastiti drugog advokata (zameničko punomoćje), osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio;
 • punomoćnika koji je advokat može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.

Naziv udruženja

Naziv udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Naziv udruženja može sadržati pojedine strane reči ako one čine naziv međunarodne organizacije čije je udruženje član, ako su te reči uobičajene u srpskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, ili ako se radi o rečima na mrtvom jeziku.

Naziv udruženja, ako je to predviđeno statutom, može biti i na jeziku i pismu nacionalne manjine. Naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine upisuje se u registar posle naziva na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Naziv udruženja, ako je to predviđeno statutom, može se upisati u registar i u prevodu na jedan ili više stranih jezika, posle upisa naziva udruženja na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, odnosno jeziku i pismu nacionalne manjine.

Skraćeni naziv udruženja

Udruženje može imati i skraćeni naziv, koji se određuje statutom i upisuje se u Registar.

Naziv novoosnovanog udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar.

Naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

Iz navedenih razloga, preporučujemo da podnosioci registracionih prijava osnivanja udruženja/saveza udruženja ili prijava za promenu naziva postojećih udruženja/saveza udruženja, izvrše pretragu naziva već registrovanih udruženja, kako bi izbegli neželjeno odbacivanje zahteva za registraciju.

Rezervacija naziva

U Registru udruženja je omogućena rezervacija naziva i to na način i u postupku koji je propisan Zakonom o postupku registracije u Agenciji. Rezervacija naziva pokreće se podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva. Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži:

 • oznaku registra,
 • broj pod kojim je prijava zavedena,
 • datum i vreme prijema prijave,
 • naziv koji se rezerviše, podatke o podnosiocu prijave i
 • podatke o visini naknade.

Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva. Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave. Ako nisu ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu za rezervaciju naziva. Pre isteka roka na koji je naziv rezervisan, lice u čiju je korist naziv rezervisan, može, uz ponovnu uplatu naknade za rezervaciju naziva, obnoviti rezervaciju naziva na naknadni rok od 60 dana. Rezervacija naziva može se preneti na drugo pravno ili fizičko lice do isteka roka na koji je naziv rezervisan. Registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

Preporuka: Preporučujemo da se pre izbora naziva uvek izvrši provera naziva i to preko Internet strane Agencije. Zakonom je propisano da naziv udruženja/saveza udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja/saveza udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u Registar. Takođe, naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovima ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

Podnošenjem uredne prijave za upis osnivanja, naziv udruženja u osnivanju će se smatrati rezervisanim. Ako se po prijavi reši negativno, odnosno bude odbačena rešenjem ili zaključkom, naziv će se automatski brisati sa liste rezervisanih naziva.

Žalba na odluku registratora

Na odluku registratora žalbu može podneti podnosilac prijave.

U žalbi se obavezno navodi broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe.

Žalba se podnosi ministru nadležnom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

Ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje kojim je zahtev za registraciju odbačen uz utvrđivanje uslova koji nisu bili ispunjeni i istovremeno otkloni nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi. Ovo znači da podnosilac uz žalbu ne može dostaviti nedostajuću ili ispravljenu dokumentaciju, odnosno da ona neće biti uzeta u obzir ako je dostavljena uz žalbu.

Ako registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, odbaciće žalbu svojim rešenjem.

Ako registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijenu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana prijema, urednu žalbu niti odbaci niti usvoji, bez odlaganja je dostavlja nadležnom ministru.

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Odluka o žalbi dostavlja se registratoru koji je dužan da tu odluku dostavi stranci u roku od osam dana od dana prijema.

Uz žalbu se podnosi dokaz o uplati republičke administrativne takse za žalbu i odluku. Taksa se uplaćuje u budžet Republike Srbije, žiro-račun 840-742221843-57.

Prema članu 5. stav 1. tač 1) i 2) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 86/2019, 90/2019 i 98/2020, 144/2020 i 62/2021) taksena obaveza za zahteve nastaje u trenutku podnošenja, a za rešenja u trenutku zahteva za njihovo izdavanje. Prema Tarifi republičkih administrativnih taksi, taksa za žalbu iznosi 490,00 dinara (tarifni broj 6.), za rešenje po žalbi 570,00 dinara (tarifni broj 9.), a za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 290,00 dinara (tarifni broj 18).