Organi Agencije

Organi Agencije su: upravni odbor i direktor.

Upravni odbor ima predsednika i četiri člana, koje imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije na predlog ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Predsednik i članovi upravnog odbora imenuju se na četiri godine.


Direktor

Direktora Agencije imenuje i razrešava Vlada, na predlog Upravnog odbora.

Direktor se imenuje na period od pet godina i može ponovo biti imenovan.

Milan Lučić imenovan je za vršioca dužnosti direktora Agencije rešenjem Vlade 24 broj 119-2062/2019 dana 27.02.2019. godine,  objavljenim u „Službenom glasniku RS“, br. 13/19, od 28.02.2019.


Registratori

Agencija vodi registre preko registratora.

Registratora imenuje i razrešava Upravni odbor Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade.

Registrator se imenuje na period od četiri godine, s tim što isto lice može biti ponovo imenovano.

Registrator Miladin Maglov vodi Registar privrednih subjekata koji je počeo sa radom istovremeno sa početkom rada Agencije. Četvrti put je imenovan za registratora Odlukom upravnog odbora broj 10-5-24/16 od 24.10.2016. godine po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade 24 broj 119-9310/2016 od 05.10.2016. godine. Po odluci Upravnog odbora, vodi i Registar medija, Registar turizma, Registar stečajnih masa, Registar ponuđača, Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre i Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika.

Registrator Tanja Vukotić Marinković vodi Registar finansijskog lizinga i Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima koji su počeli sa radom u prvoj godini od osnivanja Agencije. Četvrti put je imenovana za registratora Odlukom Upravnog odbora broj 10-5-25/16 od 24.10.2016. godine po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade 24 broj 119-9312/2016 od 05.10.2016. godine. Takođe, Odlukom Upravnog odbora broj 10-5-25/15 dana 23.12.2015. godine, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade 24 broj 119-13215/2015 od 11.12.2015. godine, imenovana je i za registratora koji vodi Centralnu evidenciju objedinjenih procedura (Registar građevinskih dozvola). Po odluci Upravnog odbora, vodi i Registar sudskih zabrana, Registar faktoringa i Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje.

Registrator Nives Čulić imenovana je za registratora koji vodi Registar udruženja i Registar stranih udruženja, po treći put, Odlukom Upravnog odbora 10-5-24/17 dana 12.10.2017. godine po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade 24 broj 119-9207/2017 od 22.09.2017. godine. Nives Čulić, po odluci Upravnog odbora, osim navedenih vodi i registre zadužbina i fondacija, predstavništava stranih zadužbina i fondacija, Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i Registar privrednih komora. 

Registrator Ružica Stamenković vodi Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, od početka rada ovog registra u Agenciji, a imenovana je treći put Odlukom upravnog odbora broj 10-5-25/17 od 12.10.2017. godine, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Vlade 24 broj 119-9209/2017 od 22.09.2017. godine. Ružica Stamenković, po odluci Upravnog odbora, osim ovog, vodi i Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja.


Organizaciona šema