Udruženja/savez udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije

Udruženje je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Zabranjena su tajna i paravojna udruženja.

Udruženje se osniva i organizuje slobodno i samostalno je u ostvarivanju svojih ciljeva.

Ciljevi i delovanje udruženja ne mogu biti usmereni na nasilno rušenje ustavnog poretka i narušavanje teritorijalne celokupnosti Republike Srbije, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje i podsticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, verskoj ili drugoj pripadnosti ili opredeljenju, kao i polu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.

Udruženje se može udruživati u saveze i u druge asocijacije u zemlji i inostranstvu (u daljem tekstu: savezi).

Deo udruženja/saveza udruženja (sekcija, grupa, klub, ogranak, podružnica i dr.) nema svojstvo pravnog lica.

Rad udruženja/saveza udruženja je javan.

Ostvarivanje javnosti rada uređuje se statutom udruženja/saveza udruženja.

Upis udruženja/saveza udruženja sa sedištem na teritoriji Republike Srbije u Registar je doborovoljan.

Udruženje/savez udruženja stiče status pravnog lica danom upisa u Registar.

Registar udruženja sadrži podatke o udruženju/savezu udruženja i to:

  • redni broj upisa;
  • oblik organizovanja (udruženje ili savez);
  • naziv udruženja, odnosno saveza;
  • skraćeni naziv udruženja, odnosno saveza;
  • sedište i adresa udruženja, odnosno saveza;
  • oblast ostvarivanja ciljeva udruženja, odnosno saveza;
  • datum osnivanja udruženja, odnosno saveza;
  • privredna i druge delatnosti koje udruženje, odnosno savez neposredno obavlja;
  • lično ime, prebivalište, odnosno boravište i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj putne isprave i državu izdavanja putne isprave zastupnika udruženja, odnosno saveza;
  • predviđeno vreme za koje se udruženje, odnosno savez osniva;
  • matični broj i poreski identifikacioni broj (PIB) udruženja, odnosno saveza;
  • članstvo u savezu ili drugoj asocijaciji u zemlji i inostranstvu;
  • datum donošenja, odnosno izmena i dopuna statuta;
  • podaci o statusnoj promeni;
  • podaci vezani za likvidaciju udruženja, odnosno saveza;
  • podaci vezani za stečaj udruženja, odnosno saveza;
  • zabeleška o pokretanju postupka za zabranu rada udruženja, odnosno saveza;
  • zabrana rada udruženja, odnosno saveza i prestanak udruženja, odnosno saveza;
  • broj i datum donošenja rešenja o upisu u Registar;
  • broj i datum donošenja rešenja o promeni podataka u Registru;
  • broj i datum donošenja rešenja o brisanju iz Registra.