U Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta upisuje se:

 • Sportsko udruženje (dobrovoljna nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih i/ili pravnih lica, organizovana na osnovu statuta i osnovana radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti sporta. Sportsko udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača - potpuno poslovno sposobna fizička lica ili pravna lica),
 • Sportsko društvo nastaje udruživanjem sportskih organizacija (sportska udruženja i sportska privredna društva), radi uređivanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa, kao i zajedničkog nastupanja u oblasti sporta,
 • Granski sportski savez nastaje udruživanjem sportskih organizacija, teritorijalnih granskih sportskih saveza, samostalnih profesionalnih sportista i stručnih udruženja u određenoj grani sporta radi uređivanja pitanja od zajedničkog interesa, zajedničkog reprezentovanja, uređivanja pitanja organizovanja takmičenja i statusa sportista u određenoj grani sporta. Mogu se osnivati za jednu ili više sportskih grana.
 • Teritorijalni sportski savez osnivaju organizacije u oblasti sporta sa određene teritorije radi uređivanja i ostvarivanja sportskih pitanja od zajedničkog interesa (za republiku Srbiju, autonomnu pokrajinu, jedinicu lokalne samouprave i gradsku opštinu),
 • Olimpijski komitet Srbije je organizacija u oblasti sporta, obrazovana u skladu sa olimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta,
 • Paraolimpijski komitet Srbije je organizacija u oblasti sporta, obrazovana u skladu sa Paraolimpijskom poveljom i priznata od strane Međunarodnog paraolimpijskog komiteta,
 • Stručna sportska udruženja - sportski stručnjaci i stručnjaci u sportu mogu se radi uređivanja i ostvarivanja stručnih sportskih pitanja od zajedničkog interesa udruživati u stručna sportska udruženja (udruženja trenera, sportskih sudija i dr.),
 • Udruženja i savezi u oblasti sporta - sportske organizacije, sportska društva, sportski savezi i druga pravna i fizička lica mogu radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa u oblasti sporta osnivati i druga udruženja (organizacioni odbori, udruženja navijača i dr), i saveze u oblasti sporta.

Sportsko udruženje/društvo/savez stiče svojstvo pravnog lica danom registracije u Registar.

Postupak registracije osnivanja pokreće se podnošenjem jedinstvene registracione prijave osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika.

Uz uredno popunjenu jedinstvenu prijavu za upis osnivanja sportskog udruženja u Registar, podnosi se sledeća dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji:

 • osnivački akt, sa overenim potpisima osnivača,
 • zapisnik sa sednice osnivačke skupštine,
 • statut,
 • odluka o izboru, odnosno imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, ako nije određen osnivačkim aktom,
 • dokaz o identitetu osnivača, lica ovlašćenog za zastupanje sportskog udruženja i lica ovlašćenog za zastupanje ogranka – fotokopija lične karte ili pasoša ili izvod iz registra u kojem je registrovano pravno lice ako je osnivač pravno lice,
 • odluka o obrazovanju ogranka, ako nije obrazovan statutom,
 • izjava izabranog, odnosno imenovanog lica ovlašćenog za zastupanje, data pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, da ispunjava uslove propisane članom 33. st. 2. i 3, odnosno članom 99. stav 5. Zakona o sportu,
 • saglasnost ministra nadležnog za poslove odbrane, odnosno unutrašnje poslove za osnivanje vojnog, odnosno policijskog sportskog udruženja,
 • dokaz o uplati naknade za upis u Registar (visina naknade),
 • druge isprave utvrđene zakonom.