Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra privednih subjekata-preduzetnici, vrše se na račun: 840-29770845-52,  model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknada za osnivanje preduzetnika

 • Visina naknade za registraciju osnivanja preduzetnika iznosi 1.500,00 dinara,
 • Visina naknade za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika iznosi 1.000,00 dinara.

Naknada za promene podataka o preduzetniku

 • Visina naknade za registraciju promene podataka o preduzetniku iznosi 750,00 dinara.
 • Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 750,00 dinara uvećava se za 400,00 dinara po promeni.

Naknada za brisanje preduzetnika

 • Visina naknade za brisanje preduzetnika iznosi 1.200,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, kopija i potvrda

Visine naknada za izdavanje izvoda, kopija i potvrda iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o preduzetniku 900,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluka registratora 900,00 dinara,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, 30,00 dinara po strani dokumenta,
 • za izdavanje potvrde da preduzetnik nije registrovan u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 500,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 800,00 dinara po preduzetniku,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku.

Ostale naknade

Naknade za registraciju drugih podatka o preduzetniku iznose:

 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara,
 • za registraciju podataka o adresi za prijem elektronske pošte i internet adresi preduzetnika 750,00 dinara,
 • za registraciju izdvojenog mesta obavljanja delatnosti 750,00 dinara po izdvojenom mestu,
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 750,00 dinara.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu APR-u, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.

3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa APR-a, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.