Zakon o socijalnom preduzetništvu („Sl. glasnik RS“, broj 14/2022, u daljem tekstu: Zakon) stupio je na snagu 15.2.2022.godine, a od 15.11.2022.godine pravna lica i preduzetnici koji su registrovani u Agenciji za privredne registre imaju mogućnost da registruju i time steknu status socijalnog preduzetništva kojim se označava prevashodni cilj njihovog delovanja u društvenom okruženju, odnosno poslovnom i pravnom prometu.

Socijalno preduzetništvo jeste obavljanje delatnosti od opšteg interesa, radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili društveno osetljivih grupa i sprečavanja nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti, jačanja društvene kohezije i rešavanja drugih problema u lokalnim zajednicama i društvu u celini. Obavljanje delatnosti je usmereno na rešavanje društvenih problema, u cilju povećanja socijalne kohezije i razvoja društva, a ostvarena dobit se ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa i ostvaruje se naročito kroz:

  1. proizvodnju dobara i pružanje usluga (socijalnih, obrazovnih, zdravstvenih i dr.), u skladu sa Zakonom;
  2. radnu integraciju, u skladu sa Zakonom;
  3. poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica;
  4. poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa.

Subjekt socijalnog preduzetništva obavlja poslove u različitim oblastima kojima se doprinosi ostvarenju društvene uloge socijalnog preduzetništva, a naročito obavlja delatnosti kojima se omogućava ostvarenje socijalne, kulturne, ekonomske i radne uključenosti pripadnika društveno osetljivih grupa i zadovoljenje njihovih drugih specifičnih potreba, kao i ostvarenje drugih identifikovanih opštih interesa unutar lokalne zajednice i na republičkom nivou.

Status subjekta socijalnog preduzetništva mogu registrovati i steći sledeći subjekti, ako ispunjavaju Zakonom propisane uslove:

  1. registrovani preduzetnici;
  2. privredni subjekti, odnosno domaća pravna lica registrovana za obavljanje delatnosti u cilju sticanja dobiti, a naročito privredna društva, zadruge i druga pravna lica, koja po svom pravnom položaju mogu ispuniti uslove koji su Zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva;
  3. subjekti civilnog sektora, odnosno domaća pravna lica koja nisu osnovana u cilju sticanja dobiti, a naročito udruženja, udruženja u oblasti sporta, fondacije i druga pravna lica, koja po svom pravnom položaju mogu ispuniti uslove koji su Zakonom propisani za sticanje statusa socijalnog preduzetništva.

Status socijalnog preduzetništva stiče se na zahtev subjekta, koji se podnosi registru u kome je registrovan, bez ispitivanja društvene uloge i oblasti delovanja subjekta u smislu ovog zakona.

U slučaju prestanka subjekta socijalnog preduzetništva ili prestanka (brisanja) statusa socijalnog preduzetništva preostala dobit i imovina stečena za vreme trajanja tog statusa i po osnovu tog statusa prenosi se na drugi subjekt socijalnog preduzetništva, u skladu sa ograničenjem propisanim odredbama člana 10. stav 5. i člana 11. stav 7. Zakona.

Subjekt socijalnog preduzetništva može ostvariti olakšice i oslobođenja u skladu sa propisima kojima se uređuju porezi, doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, naknada za korišćenje javnih dobara i druge vrste novčanih obaveza.

Na pitanja koja se odnose na postupak registracije statusa socijalnog preduzetništva u nadležnom registru, a koja Zakonom nisu posebno uređena, shodno se primenjuje zakon kojim se uređuje postupak pred nadležnim registrom i objavljivanje podataka i dokumenata u tom registru.

Ministar nadležan za sprovođenje zakona kojim je propisano vođenje registra nadležan je za odlučivanje o žalbi na rešenje doneto u postupku registracije i prestanka statusa socijalnog preduzetništva.