Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Registraciona prijava osnivanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja

Registraciona prijava promene podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka-obavezni podaci
Dodatak 01- Naziv
Dodatak 02 - Sedište i adresa
Dodatak 03 - Podaci o osnivaču predstavništva
Dodatak 04 - Vreme trajanja
Dodatak 05 - Promena zastupnika
Dodatak 06 - Upis/brisanje zabeležbe
Dodatak 07 - Kontakt podaci

Registraciona prijava brisanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja