Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra turizma vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu)

Naknada za izdavanje ili obnavljanje licence

Visina naknade za izdavanje ili obnavljanje licence za obavljanje poslova turističke agencije organizatora turističkog putovanja iznosi 3.300,00 dinara.

Visina naknade za izdavanje svečane forme licence turističkoj agenciji organizatoru turističkog putovanja iznosi 6.000,00 dinara.

Naknada za upis turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja

Visina naknade za registraciju turističke agencije posrednika u prodaji turističkog putovanja iznosi 2.800,00 dinara.

Naknada za promene podataka o turističkoj agenciji

Visina naknade za promene registrovanih podataka o turističkoj agenciji iznosi 1.000,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada iz prethodnog stava uvećava se za 500,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su je predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta).

Naknada za brisanje turističke agencije

Visina naknade za brisanje turističke agencije iznosi 1.200,00 dinara.

Naknade za izdavanje izvoda, uverenja, potvrda i kopija

Visine naknada za izdavanje izvoda, uverenja, potvrda i kopija iznose:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima o turističkoj agenciji 1.000,00 dinara,
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi o turističkoj agenciji 700,00 dinara - u pripremi,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora 1.000,00 dinara,
 • za izdavanje uverenja o evidentiranju u Registar turizma 300,00 dinara,
 • za izdavanje uverenja o istorijski evidentiranim podacima u Registru 300,00 dinara po podatku,
 • za evidentiranje u Registar podataka o drugim subjektima koji obavljaju poslove od značaja za razvoj i unapređenje turizma i o subjektima koji obavljaju promociju turizma 1.000,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da turistička agencija nije registrovana u Registru, ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 400,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 400,00 dinara po podatku,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija ili evidencija u Registar 30,00 dinara po strani dokumenta.

Ostale naknade

Visina naknade za registraciju drugih podataka o turističkoj agenciji koji se u skladu sa zakonom registruju iznosi:

 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 1.000,00 dinara.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu APR-u, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.

3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa APR-a, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.