Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Prijava za upis

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja predstavništva strane zadužbine/fondacije

Prijava promene

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka-obavezni podaci
Dodatak 01 – Naziv predstavništva
Dodatak 02 - Sedište i adresa
Dodatak 03 - Podaci o stranoj zadužbini/fondaciji (osnivaču)
Dodatak 04 - Ciljevi strane zadužbine/fondacije
Dodatak 05 - Vreme trajanja
Dodatak 06 - Podaci o ogranku predstavništva
Dodatak 07 - Podaci o zastupniku predstavništva
Dodatak 08 - Zabeleške
Dodatak 09 - Kontakt podaci

Prijava za brisanje

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja iz Registra

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda o registrovanim podacima
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava