Registracija zdravstvenih ustanova

U Registar zdravstvenih ustanova registruju se zdravstvene ustanove u javnoj i privatnoj svojini.

Odredbom člana 28. stav 5. je propisano da se zdravstvena ustanova može osnovati i u skladu sa propisima kojima se uređuje javno-privatno partnerstvo, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Postupak registracije po Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Pokretanje postupka registracije

Postupak registracije zdravstvene ustanove sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, pokreće se podnošenjem:

 • uredno popunjene propisane registracione prijave (prijava usklađivanja, promena i brisanja podataka je propisana Pravilnikom o bližoj sadržini registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, a Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika, je propisana Pravilnikom o dodeli PIB-a pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna APR),
 • propisane dokumentacije u originalu ili overenoj fotokopiji – dokumentacija je propisana Pravilnikom o bližoj sadržini registra zdravstvenih ustanova i dokumentaciji potrebnoj za registraciju,
 • dokaza o uplati naknade Agenciji za privredne registre (APR) - visina naknade je propisana Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR.

Podnošenje elektronske prijave

Elektronska prijava Agenciji podnosi se putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati naknade za registraciju. Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument. Validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa na registracionoj prijavi vrši se prema vremenu prijema prijave. Validacija kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokumentima koji se prilažu uz registracionu prijavu vrši se prema vremenu učitavanja dokumenata u korisničku aplikaciju, osim u slučaju kada su dokumenta snabdevena kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom. U trenutku validacije kvalifikovanog elektronskog potpisa Agencija će činjenicu validnosti tog potpisa potvrditi kvalifikovanim elektronskim vremenskim žigom.

Napomena: Samo je upis usklađivanja u registar oslobođen plaćanja naknade.

Registracione prijave se popunjavaju čitko, elektronski ili pisanim putem, a mogu se preuzeti:

Napomena: Navedene prijave se iz odelјka Obrasci preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara

Uredno popunjene registracione prijave sa pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati naknade se podnose:

 • lično, u sedištu APR u Beogradu, Brankova 25,
 • organizacionim jedinicama APR-a,
 • preporučenom poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Postupak registracije pokreće se po službenoj dužnosti, ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

Upis zabeležbe

Upis zabeležbe vrši se na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti, ako registrator dođe do saznanja o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa podacima i dokumentima koji su predmet registracije. Ako oceni da činjenice i dokumenta nisu od značaja za pravni promet ili nisu u vezi sa podacima i dokumentima koji su predmet registracije, registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu.

Datum i vreme podnošenja prijave

Ako je prijava poslata poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave i dokumentacije uzima se datum i vreme prijema prijave u APR-u.

Podnosilac prijave

Podnosilac prijave za upis u Registar je:

 • lice ovlašćeno za zastupanje zdravstvene ustanove,
 • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane lica ovlašćenog za zastupanje,
 • drugo lice ovlašćeno zakonom.

Napomena: Ako je punomoćje dato od strane zastupnika zdravstvene ustanove u javnoj svojini, punomoćje mora biti snabdeveno i pečatom zdravstvene ustanove u javnoj svojini.

Ako se prijava za upis u Registar ili preuzimanje odluke registratora vrši preko punomoćnika, punomoćje se dostavlјa APR-u kao sastavni deo dokumentacije i to u originalu ili overenoj fotokopiji. Ako je podnosilac prijave punomoćnik - advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave i preuzimanje odluka registratora (zameničko punomoćje). Punomoćnika - advokata može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, samo ako je tako određeno u punomoćju.

Rok za podnošenje prijave

Podnosilac prijave je dužan da Agenciji podnese prijavu u roku od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji je predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta, ako zakonom nije određen drugi rok. Za prijavu koja je podneta po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, plaća se naknada u skladu sa propisom kojim se uređuju naknade koje za svoje usluge naplaćuje Agencija. Ovaj rok ne važi za registracije u kojima rešenje registratora ima konstitutivno dejstvo (usklađivanje, osnivanje, brisanje, statusne promene i promena pravne forme), odnosno za registracije koje proizvode pravno dejstvo danom donošenja rešenja registratora, a ne danom donošenja odluke nadležog organa zdravstvene ustanove.

Potvrda o podnetoj prijavi

Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je propisano da se na internet strani Agencije objavlјuju podaci o primlјenoj prijavi koji sadrže:

 • oznaku registra,
 • broj pod kojim je prijava zavedena,
 • datum i vreme prijema prijave,
 • vrstu prijave,
 • podatak o podnosiocu prijave i
 • podatak o statusu u kome se prijava nalazi.

Na ovaj način je podnosiocu prijave omogućeno da, od trenutka prijema prijave u Agenciji, na stranici: Pretraga podataka o primlјenim registracionim prijavama i žalbama prati njeno kretanje odnosno tok postupka i to samo na osnovu broja predate prijave ili na osnovu podataka o odnosiocu prijave).

Izmena i odustanak od prijave

Podnosilac prijave može da izmeni prijavu ili da od nje odustane do donošenja odluke registratora o prijavi. Ako podnosilac prijave odustane od prijave, registrator donosi rešenje kojim se postupak obustavlјa.

Odlučivanje registratora o prijavi

Registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti.

Po prijemu prijave registrator, u skladu sa odredbom člana 14. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, proverava da li su ispunjeni zakonski uslovi za upis u registar. Ako utvrdi da je podneta uredna prijava i dokumentacija, registrator u roku od pet radnih dana od dana prijema prijave u APR-u, donosi rešenje o usvajanju registracione prijave, vrši upis/promenu/brisanje u registru i rešenje objavlјuje na internet strani Agencije.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona, doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na stranici: Pretraga podataka o primlјenim registracionim prijavama i žalbama.

Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavlјivanja ovog rešenja podnese:

 • novu registracionu prijavu za upis podataka o čijoj registraciji je dobio rešenje o odbacivanju prijave i pozove se na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni utvrđene nedostatke,
 • podnese dokumentaciju na način koji je utvrđen tim rešenjem,

plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju (pravo na plaćanje polovine propisanog iznosa naknade za registraciju može se iskoristiti samo jednom).

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja registracione prijave, utvrdi da nisu ispunjeni uslovi iz člana 14. ovog zakona i to:

 • da registrator nije nadležan za postupanje po prijavi,
 • da podatak ili dostavlјeni dokument nije predmet registracije,
 • da je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan,
 • da li je prijava podneta u zakonom propisanom roku, ako je rok uslov za registraciju,
 • da li je prijava, koja se podnosi jer je prethodna prijava odbačena (prijava iz člana 17. stav 3. ovog zakona), podneta u propisanom roku od 30 dana od dana objavlјivanja prethodno odbačene prijave,
 • da li je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa posebnim zakonom,
 • da li je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa aktom nadležnog organa donetim u skladu sa zakonom,

doneće rešenje kojim odbacuje prijavu sa navođenjem koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni, i takvo rešenje će objaviti na stranici: Pretraga podataka o primlјenim registracionim prijavama i žalbama.

Ako se prijava odnosi za registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje tako što se prijava odbacuje u delu u kom nisu ispunjeni uslovi za registracije. Delimično usvajanje prijave se ne može sprovesti u postupku usklađivanja, osnivanja, statusnih promena, promene pravne forme i brisanja iz Registra.

Ako registrator ne odluči o prijavi u roku od pet radnih dana od dana prijema, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u Registar. Ovo pravilo se ne primenjuje ako se prijava odbacuje iz sledećih razloga:

 • ako je registrator nenadležan za postupanje po prijavi,
 • ako podatak ili dostavlјeni dokument nije predmet registracije,
 • ako je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan,
 • ako prijava nije podneta u zakonom propisanom roku, ako je rok uslov za registraciju,
 • ako prijava, koja se podnosi jer je prethodna prijava odbačena (prijava iz člana 17. stav 3. ovog zakona), nije podneta u propisanom roku od 30 dana od dana objavlјivanja prethodno odbačene prijave,
 • ako je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa posebnim zakonom,
 • ako je registracija podatka ili dokumenta u suprotnosti sa aktom nadležnog organa donetim u skladu sa zakonom.

Prekid i odlaganje postupka

Registrator prekida ili odlaže postupak odlučivanja o prijavi, u slučajevima i na način propisan zakonom kojim se uređuje predmet te registracije.

Povraćaj u pređašnje stanje

U postupku registracije nije dozvolјen povraćaj u pređašnje stanje.

Ispravka greške

Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, registrator će, u roku od pet radnih dana od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku greške u registru i o tome doneti rešenje. Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Objavlјivanje i dejstvo registracije

Odluke registratora donete u postupku registracije istovremeno se i objavlјuju. Registrovani podaci i dokumenti objavlјuju se istovremeno sa donošenjem rešenja kojim se prijava usvaja. Registracija proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavlјivanja. Registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće.

Preuzimanje odluke registratora

Sve odluke registratora u postupku registracije se istovremeno objavlјuju na internet strani Agencije. Takođe se i osnivački akt, statut (statut ili prečišćen tekst statuta ako je došlo do promene statuta), i rešenja nadležnog Ministarstva za koja je propisano da su predmet registracije,  istovremeno objavlјuju sa donošenjem rešenja kojim se prijava usvaja. Propisano je da registracija podataka i dokumenata proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavlјivanja i da registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće. Ako je podnosilac u prijavi naznačio da želi da mu se pismeni otpravak odluke registratora i dostavi, dostava se vrši na način koji je izabran u prijavi. Inače, Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je propisano da se dostavlјanje pismenog otpravka odluke registratora smatra izvršenom danom slanja na adresu koja je označena u prijavi.

Ako se podnosilac prijave opredelio za preuzimanje odluke u sedištu APR-a u Beogradu ili organizacionoj jedinici APR-a, sledeća lica mogu preuzeti odluke registratora:

 • podnosilac registracione prijave,
 • registrovani zastupnik,
 • lice koje zastupnik ovlasti punomoćjem,
 • punomoćnik advokat može ovlastiti drugog advokata (zameničko punomoćje), osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio,
 • punomoćnika koji je advokat, može zameniti advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio.

Žalba na odluku registratora

Na odluku registratora žalbu može podneti lice ovlašćeno za podnošenje prijave.

Žalba se podnosi ministru nadležnom za poslove zdravlјa preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavlјivanja odluke registratora na internet strani APR.

U žalbi se obavezno navodi broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe.

Ako lice ovlašćeno za podnošenje prijave izjavi žalbu na rešenje kojim je zahtev za registraciju odbačen uz utvrđivanje uslova koji nisu bili ispunjeni i istovremeno otkloni nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi. Ovo znači da podnosilac uz žalbu ne može dostaviti nedostajuću ili ispravlјenu dokumentaciju, odnosno da ona neće biti uzeta u obzir ako je dostavlјena uz žalbu.

Ako registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavlјena od neovlašćenog lica, odbaciće žalbu svojim rešenjem.

Ako registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijenu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako registrator u roku od pet radnih dana od dana prijema urednu žalbu niti odbaci niti usvoji, bez odlaganja je dostavlјa nadležnom ministru.

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Odluka o žalbi dostavlјa se registratoru koji je dužan da tu odluku dostavi stranci u roku od osam dana od dana prijema.

Uz žalbu se podnosi dokaz o uplati republičke administrativne takse za žalbu i odluku. Taksa se uplaćuje u budžet Republike Srbije, žiro-račun 840-742221843-57, poziv na broj 50-016.

Prema članu 5. stav 1. tač 1) i 2) Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 38/2019, 98/2020, 144/2020 i 62/2021) taksena obaveza za zahteve nastaje u trenutku podnošenja, a za rešenja u trenutku zahteva za njihovo izdavanje. Prema Tarifi republičkih administrativnih taksi, taksa za žalbu iznosi 490,00 dinara (tarifni broj 6), za rešenje po žalbi 570,00 dinara (tarifni broj 9), a za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu 290,00 dinara (tarifni broj 18).

Brisanje registrovanog podatka ili dokumenta po službenoj dužnosti

Registrator, kada utvrdi da je podatak ili dokument registrovan, a da u momentu registracije nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu registraciju, ukinuće svoju odluku i brisati podatak ili dokument, najkasnije u roku od 12 meseci od narednog dana od dana objavlјivanja registrovanog podatka ili dokumenta. Rešenje o brisanju registrovanog podatka ili dokumenta dostavlјa se licu čiji je podatak ili dokument brisan. Istovremeno sa brisanjem registrovanog podatka ili dokumenta uspostavlјa se prethodno registrovano stanje. Podnosilac prijave po osnovu koje je izvršena registracija podatka ili dokumenta koji je brisan u skladu sa odredbama ovog člana ima pravo na žalbu.

Upravni spor

Odluka ministra je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor. Protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda, stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke.

Supsidijarna primena Zakona o opštem upravnom postupku

Na pitanja koja se odnose na postupak registracije i evidentiranja, a koja nisu posebno uređena Zakonom o postupku registracije u APR, primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak. Ako nadležni registrator ili drugostepeni organ poništi konačnu, odnosno pravnosnažnu odluku nadležnog registratora, ne uklanjaju se pravne posledice koje je poništena odluka proizvela.

Ako se konačnim upravnim aktom drugostepenog organa donetim u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak koje se odnose na poništavanje i ukidanje konačnog rešenja, poništi, odnosno ukine odluka nadležnog registratora o registraciji promene podataka i dokumenata, a podnosilac prijave u ponovnom postupku ne uredi prijavu, odnosno ne otkloni nedostatke na koje mu ukaže nadležni registrator ili ako takve nedostatke nije moguće otkloniti, nadležni registrator će po službenoj dužnosti registrovati zabeležbu konačnog upravnog akta drugostepenog organa i uspostaviti prethodno registrovano stanje, osim ako na osnovu kasnije podnete registracione prijave nije registrovana promena istog podatka.

Objavlјivanje podataka i dokumenata

Podaci i dokumenti koji nisu predmet registracije i evidentiranja objavlјuju se na zahtev ovlašćenog lica, nadležnog organa ili preuzimanjem podataka i dokumenata iz drugih registara i evidencija sadržanih u registrima i evidencijama koje vodi Agencija i drugi nadležni organi, a koji su propisani kao predmet objavlјivanja. Registrator, na zahtev podnosioca, u roku od pet radnih dana od dana prijema zahteva, izdaje potvrdu da li je neki podatak ili dokument objavlјen.

Izdavanje izvoda, kopija i potvrda

Na zahtev lica, registrator, najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema zahteva, izdaje:

 1. izvod o podacima iz registra,
 2. kopiju dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija ili evidencija, odnosno dokumenta koji je objavlјen u skladu sa ovim zakonom,
 3. potvrdu kojom se potvrđuje da li je neki podatak ili dokument bio registrovan, evidentiran, objavlјen, da li registar sadrži neki dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili kojom se potvrđuju pravna stanja i pravne posledice registracije, evidencije, odnosno objavlјivanja.

Ovi zahtevi se podnose na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan, podnose se kao podnesak. Uz zahtev se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, kopija ili potvrda.

Rezervacija naziva

Rezervacija naziva pokreće se podnošenjem prijave sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva. Potvrda o primlјenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži: 1) oznaku registra; 2) broj pod kojim je prijava zavedena; 3) datum i vreme prijema prijave; 4) naziv koji se rezerviše; 5) podatke o podnosiocu prijave; 6) podatke o visini naknade.

Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva. Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave. Ako nisu ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu za rezervaciju naziva.

Pre isteka roka na koji je naziv rezervisan, lice u čiju je korist naziv rezervisan, može, uz ponovnu uplatu naknade za rezervaciju naziva, obnoviti rezervaciju naziva na naknadni rok od 60 dana. Rezervacija naziva može se preneti na drugo pravno ili fizičko lice do isteka roka na koji je naziv rezervisan. Registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlјa licu u čiju je korist naziv rezervisan. 

Naknade

Za postupak registracije osnivanja, promene podataka, brisanja iz registra, evidentiranja, objavlјivanja, rezervacije naziva, postupke po ostalim zahtevima, kao i za druge usluge koje pruža Agencija, podnosilac prijave ili zahteva plaća naknadu u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije. Visina naknade je propisana Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža APR.

Napomena: Za postupak uklađivanja i upisa u Registar zdravstvenih ustanova naknada se ne plaća.