Opšta uputstva

U skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, na zahtev zainteresovanog lica Agencija izdaje:

  1. izvod iz Centralne evidencije o podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta;
  2. potvrdu iz Centralne evidencije o istorijskim podacima o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta (potvrda za registrovanog subjekta);
  3. potvrdu iz Centralne evidencije da je neko fizičko lice upisano ili je bilo upisano kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta (potvrda za fizičko lice).

Zahtev se podnosi elektronski, u sistemu za centralizovano prijavlјivanje korisnika Agencije ili u pisanoj formi na ponuđenom obrascu.

Ukoliko se zahtev podnosi elektronski - preko sistema za centralizovano prijavlјivanje korisnika, naknada za izdavanje izvoda ili potvrde se plaća elektronski (isključivo karticom u sistemu za elektronska plaćanja Agencije za privredne registre).

Ukoliko se zahtev podnosi u pisanoj formi, uz isti se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, odnosno potvrde.

Dokument se izdaje u formi elektronskog dokumenta ili u pisanoj formi.

Zakonski rok za izdavanje izvoda ili potvrde u pisanoj formi je 2 dana od dana podnošenja zahteva, ali se u praksi izvod dobija odmah u Agenciji (odnosno njenim organizacionim jedinicama) ako se zahtev preda lično i ukoliko je priložen ispravan dokaz o uplati.

Izvod ili dokument, koji se kupuje preko sistema za centralizovano prijavlјivanje korisnika u formi elektronskog dokumenta, možete preuzeti odmah nakon izvršenog plaćanja.

  • Naknada za izdavanje izvoda u formi elektronskog dokumenta je umanjena i iznosi 850,00 dinara.
  • Naknada za izdavanje izvoda u pisanoj formi iznosi 1.700,00 dinara.
  • Naknada za izdavanje potvrde o evidentiranim podacima iznosi 500,00 dinara po podatku (obračunava se prema broju promena stvarnog vlasnika kod registrovanog subjekta odnosno prema broju subjekata kod kojih je fizičko lice evidentirano kao stvarni vlasnik).

Zahtev za izdavanje izvoda ili potvrde može da podnese bilo koje zainteresovano lice, a dokument preuzima podnosilac, odnosno lice koje on za to ovlasti.

Elektronsko podnošenje zahteva za izdavanje izvoda ili potvrda

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga u sistemu za centralizovano prijavlјivanje korisnika. Agencija je kao pomoć pripremila detalјno video uputstvo o kreiranju naloga (nalog u navedenom sistemu se koristi za pristupanje svim elektronskim uslugama Agencije).

Nakon što pristupite navedenom sistemu potrebno je da od ponuđenih aplikacija kojima imate pristup izaberete „Evidencija stvarnih vlasnika“, pa zatim opciju „Izvodi i potvrde“. Zatim birate tip dokumenta koji vam je potreban, a aplikacija nudi opciju „kupovina“. Nakon što unesete neophodne podatke možete birati i tip dokumenta.

Plaćanje naknade za uslugu obrade zahteva vrši se isključivo u sistemu - Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom. Plaćanje je detalјnije objašnjeno u Tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

  • Naknada za izdavanje izvoda u formi elektronskog dokumenta je umanjena i iznosi 850,00 dinara.
  • Naknada za izdavanje izvoda u pisanoj formi iznosi 1.700,00 dinara.
  • Naknada za izdavanje potvrde o evidentiranim podacima iznosi 500,00 dinara po podatku (obračunava se prema broju promena stvarnog vlasnika kod registrovanog subjekta odnosno prema broju subjekata kod kojih je fizičko lice evidentirano kao stvarni vlasnik).