APR podatke svojih registara čini javno dostupnim putem internet pretraživača (Google Chrome, Mozilla Firefox itd) ili putem veb-servisa. Svaki drugi način pristupa i neovlašćenog preuzimanja podataka (aplikacije, skripte i drugi alati za preuzimanje i pregled podataka) biće onemogućen.

Na internet strani Agencije za privredne registre dostupni su za pretraživanje podaci o izdatim, odnosno oduzetim odobrenjima za obavljanje poslova faktoringa koje je dostavilo nadležno ministarstvo za poslove finansija, a u skladu sa Zakonom o faktoringu koji je stupio na snagu 24.7.2013. godine.

Podaci o izdatim, odnosno oduzetim odobrenjima evidentiraju se po službenoj dužnosti odmah po dostavljanju rešenja nadležnog ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje poslova faktoringa.

Registar faktoringa - Pretraživanje podataka

Uputstvo za pretraživanje podataka sadržanih u Registru faktoringa

Pretraživanje podataka koji su upisani u Registar faktoringa vrši se prema tri osnovna kriterijuma, i to:

  • subjektima,
  • broju pod kojim je u Registru evidentirano rešenje  ministarstva nadležnog za poslove finansija,
  • broju rešenja ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje posla faktoringa.

Pretraživanje prema subjektima

Ako se pretraživanje vrši prema subjektima, unose se podaci o matičnom broju privrednog društva na koje se rešenje odnosi.

Pretraživanje prema broju pod kojim je u Registru evidentirano rešenje  ministarstva nadležnog za poslove finansija (FA. br.)

Pretraživanje se vrši prema broju pod kojim je zavedeno /evidentirano konkretno rešenje ministarstva nadležnog za poslove finansija. Format unosa broja je  FA hhhh/hhhh.

Pretraživanje prema broju rešenja ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje posla faktoringa

Kriterijum za pretraživanje je broj rešenja ministarstva kojim se izdaje, odnosno oduzima odobrenje za obavljanje posla faktoringa.