Registar zaloge je počeo sa radom u okviru Agencije za privredne registre dana 15. avgusta 2005. godine. Predstavlјa jedinstvenu, centralnu, elektronsku bazu podataka o založnim pravima na pokretnim stvarima i pravima i ugovorima o prodaji sa zadržavanjem prava svojine do isplate cene u potpunosti, koji se u skladu sa zakonom upisuju u Registar.

Založno pravo se stiče upisom u Registar zaloge, a pravo prvenstva poverioca koji je svoje založno pravo registrovao određuje se prema vremenu prijema registracione prijave za upis založnog prava u Agenciji za privredne registre, osim ako je drugačije zakonom propisano.

U Registar se upisuju sve promene registrovanih podataka, zabeležbe o započetom postupku namirenja, zabeležbe spora, kao i zabeležbe podataka o drugim činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a koje su u vezi sa registrovanom zalogom, odnosno ugovorom o prodaji.

Niko se ne može pozivati na okolnost da mu podaci sadržani u bazi podataka Registra nisu bili poznati.

Činjenica da je založno pravo registrovano nije dokaz o postojanju svojinskih ili drugih prava zalogodavca na konkretnoj pokretnoj stvari ili pravu, niti da je obezbeđeno potraživanje ili zalaganje punovažno, a Agencija za privredne registre ne garantuje da pored registrovanih ne postoje druga založna prava na istim pokretnim stvarima i pravima koja nisu upisana u Registar.

Propisi dostupni na sajtu:

 • Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u Registar („Sl. glasnik RS”, br. 57/2003, 61/2005, 64/2006 - ispr, 99/2011 - dr. zakoni i 31/2019);
 • Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 99/2011, 83/2014, 31/2019 i 105/2021);
 • Zakon o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015, 106/2016 - autentično tumačenje, 113/2017 - autentično tumačenje, 54/2019 i 9/2020 - autentično tumačenje);
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/2003 - ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - zakonik, 62/2006 - dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019, 144/2020, 96/2021 и 138/2022);
 • Zakon o obligacionim odnosima: („list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 (USJ) i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 - Ustavna povelјa i „Sl. glasnik RS“ br. 18/2020);
 • Pravilnik o sadržini Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Sl. glasnik RS”, br. 71/2019 i 156/2020);
 • Odluka o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Sl. glasnik RS”, br. 131/2022).

U Registru založnog prava registruju se:

 • ugovor o zalozi bez predaje predmeta zaloge u državinu poverioca, tzv. „bezdržavinska zaloga“;
 • ugovor o zalozi sa predajom predmeta zaloge u državinu poverioca, tzv. „ručna zaloga“;
 • sudsko založno pravo, koje nastaje u postupku prinudnog namirenja potraživanja i postupku obezbeđenja potraživanja koje sprovodi sud;
 • zakonsko založno pravo, koje nastaje u postupku obezbeđenja i namirenja poreske obaveze;
 • ugovor o prodaji sa zadržavanjem prava svojine.

Obavezni podaci:

 1. tačno vreme prijema prijave za registraciju (dan, čas i minut);
 2. vrsta sredstva obezbeđenja ( ugovorno založno pravo bez predaje predmeta zaloge u državinu poverioca, ugovorno založno pravo sa predajom predmeta zaloge u državinu poverioca, sudsko založno pravo, zakonsko založno pravo, ugovor o prodaji sa zadržavanjem prava svojine ;
 3. podaci o subjektima založnog prava (založnom poveriocu, odnosno trećem licu koje je poverilac ovlastio da preduzima pravne radnje radi zaštite i namirenja obezbeđenog potraživanja, zalogodavcu i dužniku,kada dužnik i zalogodavac nisu isto lice), odnosno podaci o subjektima ugovora o prodaji (prodavcu i kupcu), i to:

a) za fizičko lice:

 • ime i prezime;
 • JMBG (broj pasoša i zemlјa izdavanja, ukoliko je u pitanju stranac);
 • adresa prebivališta, odnosno boravišta.

b) za pravno lice

 • poslovno ime;
 • matični broj (oznaka pod kojom se vodi u stranom registru i naziv registra, ukoliko je u pitanju strano pravno lice);
 • adresa sedišta.
 1. podaci kojima se bliže opisuje predmet založnog prava, odnosno ugovora o prodaji;
 2. pravnom osnovu založnog prava, odnosno ugovora o prodaji (naziv ugovora, akta i/ili odluke državnog organa, datum sačinjavanja);
 3. novčanom potraživanju koje se obezbeđuje založnim pravom, i to osnovni i maksimalni iznos obezbeđenog potraživanja, a za buduće ili uslovno potraživanje, podatak o najvišem iznosu glavnog potraživanja do kog založno pravo obezbeđuje uslova ili buduća potraživanja (član 7. stav 4. Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u Registar).

Fakultativni podaci:

Registar može sadržati i druge podatke od značaja za registrovano založno pravo, kao što su podaci o vlasniku, odnosno držaocu pokretne stvari koja je predmet zaloge, podatke o postojanju ograničenja u pogledu korišćenja ili raspolaganja predmetom založnog prava i druge podatke od značaja za registrovano pravo.

Predmet registracije mogu biti iznos kupoprodajne cene i datum isplate kupoprodajne cene iz ugovora o prodaji sa zadržavanjem prava svojine do isplate cene u postpunosti.

Rečnik pojmova

REGISTAR ZALOŽNOG PRAVA - javni registar založnih prava na pokretnim stvarima i pravima. To je jedinstvena elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju podaci o založnim pravima registrovanim u skladu sa zakonom.

SREDSTVA OBEZBEĐENJA – sredstva obezbeđenja na pokretnim stvarima i pravima koja se u skladu sa zakonom registruju u Registru založnog prava

REGISTROVANA ZALOGA - založna prava koja su u skladu sa zakonom predmet registracije u Registru založnog prava.

UGOVORNA ZALOGA – založno pravo bez predaje predmeta zaloge u državinu poveriocu (tzv.“bezdržavinska zaloga“), koje je uređeno Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar i založno pravo sa predajom predmeta u državninu poveriocu (tzv. „ručna zaloga“), koje uređuje Zakon o obligacionim odnosima.

SUDSKA ZALOGA- založno pravo nastalo u postupku izvršenja, u skladu sa zakonom koji reguliše  postupak izvršenja i obezbeđenja;

ZAKONSKA ZALOGA- nastala u poreskom postupku, u skladu sa zakonom koji reguliše poreski postupak.

UGOVOR O PRODAJI – ugovor o prodaji sa zadržavanjem prava svojine do isplate kupoprodajne cene u potpunosti, koji je zaklјučen u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

REGISTRACIONA PRIJAVA - podnesak kojim se pokreće postupak registracije, a podnosi se na propisanom obrascu.

Vrste registracionih prijava za upis podataka o založnom pravu su:

 • Registraciona prijava za upis založnog prava,
 • Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanoj zalozi,
 • Registraciona prijava za upis zabeležbe,
 • Registraciona prijava za brisanje zabeležbe,
 • Registraciona prijava za brisanje registrovane zaloge.

Vrste registracionih prijava za upis podataka o ugovoru o prodaji su:

 • Registraciona prijava za upis ugovora o prodaji,
 • Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanom ugovoru o prodaji,
 • Registraciona prijava za upis zabeležbe,
 • Registraciona prijava za brisanje zabeležbe,
 • Registraciona prijava za brisanje registrovane zaloge.

Ostale vrste zahteva koji se mogu podneti registru su:

 • Zahtev za objavlјivanje dokumenta,
 • Zahtev za izdavanje izvoda/potvrde iz Registra založnog prava.

Obrasci za sve vrste registracionih prijava  i napred navedenih vrsta zahteva istaknuti su na internet strani Agencije.

PRAVNI OSNOV ZA REGISTRACIJU ILI BRISANJE PODATAKA IZ REGISTRA - dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu i na osnovu koje se vrši registracija ili brisanje podataka iz Registra (ugovor, zapisnik o popisu i proceni pokretnih stvari, sudska odluka, brisovna izjava i sl.).

ZL.Br. - predstavlјa broj pod kojim je sredstvo obezbeđenja zavedeno u Registru založnog prava (dodelјuje ga Agencija za privredne registre).

IZVOD O REGISTROVANIM PODACIMA - javna isprava koja sadrži podatke o registrovanom založnom pravu, odnosno registrovanom ugovoru o prodaji prema stanju u trenutku izdavanja izvoda. Izvod o registrovanom založnom pravu sa upisanom zabeležbom da je započet postupak namirenja potraživanja ima snagu izvršne isprave.

POTVRDA - javna isprava kojom se potvrđuje da Registar ne sadrži podatke da je pokretna stvar predmet zaloge, odnosno predmet ugovora o prodaji ili da je određeno fizičko ili pravno lice upisano kao zalogodavac, odnosno kao prodavac ili kupac iz ugovora o prodaji sa zadržavanjem prava svojine do isplate cene u potpunosti, odnosno  kojom se potvrđuje da je podatak ili dokument bio registrovan, kao i da li Registar sadrži određeni  dokument.

VREME PRIJEMA REGISTRACIONE PRIJAVE - tačno vreme (dan, čas i minut) kada je registraciona prijava primlјena u Agenciji za privredne registre. Ovaj podatak je od značaja, jer on određuje redosled poverilaca u naplati potraživanja iz vrednosti predmeta založnog prava.

ZALOGODAVAC - lice na čijoj je imovini (pokretnoj stvari ili pravu) konstituisano založno pravo u cilјu obezbeđenja novčanog potraživanja poverioca. Zalogodavac može biti i lice koje nije dužnik, već pruža obezbeđenje za tuđi dug. Ukoliko dužnik svoju obavezu ne izmiri o dospelosti, zalogodavac je dužan da trpi da poverilac svoje potraživanje namiri iz vrednosti predmeta zaloge.

DUŽNIK - lice koje je dužnik potraživanja koje je obezbeđeno registrovanom zalogom, ako je dužnik vlasnik stvari ili imalac prava koje je predmet zaloge, onda je on istovremeno i zalogodavac.

ZALOŽNI POVERILAC - lice čije je potraživanje obezbeđeno založnim pravom na pokretnoj stvari ili pravu. Poverilac ima pravo da se namiri iz vrednosti predmeta zaloge, ako dužnik svoju obavezu ne izmiri o dospelosti.

OVLAŠĆENO LICE IZ ČLANA 16. ZAKONA - lice koje je određeno od strane jednog ili više založnih poverilaca da preduzima pravne radnje radi zaštite i namirenja založenog potraživanja. Ono može biti jedan od poverilaca ili neko drugo lice.

PRODAVAC IZ UGOVORA O PRODAJI SA ZADRŽAVANJEM PRAVA SVOJINE DO ISPLATE CENE U POTPUNOSTI –  lice koje se ugovorom obavezuje da pokretnu stvar proda kupcu, pri čemu pravo svojine na predmetu prodaje zadržava sve dok mu kupac ne isplati cenu u potpunosti, kao sredstvo obezbeđenja kupoprodajne cene.

KUPAC IZ UGOVORA O PRODAJI SA ZADRŽAVANJEM PRAVA SVOJINE DO ISPLATE CENE U POTPUNOSTI – lice koje se, radi pribavlјanja individualno određene pokretne stvari, ugovorom o prodaji obavezalo da prodavcu isplati određenu kupoprodajnu cenu, pri čemu pravo vlasništva na njega prelazi tek po isplati celokupnog ugovorenog iznosa.

PUNOMOĆNIK - lice koje je ovlašćeno za zastupanje. Ukoliko se zahtev podnosi preko punomoćnika, mora se dostaviti punomoćje iz koga se vidi da je to lice ovlašćeno za preduzimanje pravnih radnji u Agenciji za privredne registre. Ako je punomoćnik lice koje nije advokat, a vlastodavac je fizičko lice, punomoćje treba da bude overeno od strane suda ili drugog organa nadležnog za overu potpisa.

ZAINTERESOVANO LICE - lice koje ima pravni interes da se u Registar založnog prava upiše zabeležba ili da se brišu podaci koji su upisani u Registar, a nije zalogodavac, založni poverilac, kupac ili prodavaci iz ugovora o prodaji.

PREDMET ZALOŽNOG PRAVA - može biti pokretna stvar ili pravo.

PREDMET UGOVORA O PRODAJI –individualno određena pokretna stvar kojom vlasnik može slobodno raspolagati.

OSNOVNI IZNOS POTRAŽIVANJA OBEZBEĐENOG ZALOGOM - osnovni iznos potraživanja koje je obezbeđeno registrovanim založnim pravom, koji može biti izražen u domaćoj ili stranoj valuti.

Ukoliko je predmet obezbeđenja buduće ili uslovno potraživanje, kao iznos obezbeđenog potraživanja u Registar se upisuje najviši iznos glavnog potraživanja do kojeg založno pravo obezbeđuje uslovna ili buduća potraživanja.

MAKSIMALNI IZNOS POTRAŽIVANJA OBEZBEĐENOG ZALOGOM - iznos glavnog, odnosno osnovnog potraživanja, uvećan za kamatu i troškove ostvarenja naplate potraživanja, do kojeg će se poverilac prioritetno naplatiti iz vrednosti premeta zaloge ukoliko dužnik svoju obavezu ne izmiri o dospelosti.

DAN DOSPELOSTI POTRAŽIVANJA KOJE JE OBEZBEĐENO ZALOŽNIM PRAVOM - dan do kojeg je dužnik u obavezi da svoju obavezu izmiri poveriocu.

DATUM ISPLATE KUPOPRODAJNE CENE U POTPUNOSTI - dan do kojeg je kupac dužan da isplati kupoprodajnu cenu za pokretnu stvari koja je predmet ugovora o prodaji.

Detalјne informacije o postupku upisa i dokumentaciji potrebnoj za registraciju podataka o založnom pravu i ugovoru o prodaji dostupne su u odelјku „Uputstva“, a podaci o visini naknade za registraciju podataka u odelјku „Naknade“ . Obrasci registracionih prijava dostupni su u odelјku „Obrasci“ i možete ih preuzeti besplatno..