Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (obavezno pritisnite link Poziv na broj i dobijeni broj unesite u uplatnicu).

Kod registracionih prijava osnivanja preuzima se odgovarajuća registraciona prijava u zavisnosti od pravne forme subjekta koji se osniva.

Za registraciju promene podataka o subjektu registracije obavezno se prilaže Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci kao i odgovarajući dodatak u zavisnosti od vrste promene koja se registruje.

Za registraciju brisanja iz Registra, prilaže se registraciona prijava brisanja koja je zajednička za sve pravne forme.

Registracione prijave osnivanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja predstavništva
Registraciona prijava osnivanja ogranka stranog privrednog društva
Registraciona prijava osnivanja javnog preduzeća
Registraciona prijava osnivanja zadruge
Registraciona prijava osnivanja zadružnog saveza

VAŽNO:

Registracione prijave osnivanja DOO, OD, KD i AD u papirnoj formi moguće je koristiti samo za osnivanja privrednih društava koja nastaju iz statusne promene (izdvajanje ili podela uz osnivanje) ili za nastavak obavaljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva. Za sva ostala osnivanja DOO, OD, KD i AD prijava se vrši isključivo elektronskim putem.

 

Registracione prijave osnivanja DOO, KD, AD, OD

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću
Registraciona prijava osnivanja ortačkog društva
Registraciona prijava osnivanja komanditnog društva
Registraciona prijava osnivanja akcionarskog društva

Registraciona prijava promene registrovanih podataka

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka - obavezni podaci
Dodatak 01 - Poslovno ime
Dodatak 02 - Prevodi poslovnog imena
Dodatak 03 - Sedište
Dodatak 04 - Pretežna delatnost
Dodatak 05 - Vreme trajanja društva
Dodatak 06 - Zakonski zastupnici
Dodatak 07 - Ostali zastupnici
Dodatak 08 - Direktori/odbori akcionarskog društva
Dodatak 09 - Nadzorni odbor
Dodatak 10 - Upravni odbor
Dodatak 11 - Prokura
Dodatak 12 - Članovi/udeli
Dodatak 13 - Lični podaci registrovanih lica
Dodatak 14 - Povećanje kapitala
Dodatak 15 - Smanjenje kapitala
Dodatak 16 - Istovremeno povećanje i smanjenje kapitala
Dodatak 17a - Upis ogranka
Dodatak 17b - Brisanje ogranka
Dodatak 18 - Promena podataka o registrovanom ogranku
Dodatak 19 - Promena pravne forme
Dodatak 20 - Statusna promena
Dodatak 21 - Pokretanje postupka likvidacije
Dodatak 22 - Obustava postupka likvidacije
Dodatak 24 - Otvaranje stečaja
Dodatak 25 - Obustava stečaja
Dodatak 26 - Oglas o ugovoru o kontroli i upravljanju
Dodatak 27 - Objava dokumenata
Dodatak 28 - Objava i registracija dokumenata
Dodatak 29 - Zabeležba
Dodatak 30 - Ograničenja ovlašćenja za zastupanje
Dodatak 31 - Elektronska pošta/Adresa za prijem pošte/Internet adresa/Kontakt podaci
Dodatak 32 - Vrsta zadruge
Dodatak 33 - Status socijalnog preduzetništva

Registraciona prijava brisanja

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava brisanja

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izvod iz Registra privrednih subjekata
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja
Prijava za rezervaciju naziva
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava