Uvodne napomene

Novim Zakonom o računovodstvu, Agenciji za privredne registre je povereno vođenje Registra pružalaca računovodstvenih usluga (u dalјem tekstu Registar).

U Registru se vode podaci o pravnim licima i preduzetnicima kojima obveznici dostavlјanja finansijskih izveštaja ugovorom poveravaju obavlјanje poslova vođenja poslovnih knjiga i sastavlјanja finansijskih izveštaja, odnosno koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga i koja su dobila dozvolu za obavlјanje ovih poslova od strane Komore ovlašćenih revizora (u dalјem tekstu: pružaoci računovodstvenih usluga).

Predmet evidentiranja u Registru su podaci o rešenjima o davanju, odnosno oduzimanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga koja Komora ovlašćenih revizora (u dalјem tekstu: Komora) izdaje u skladu sa zakonom koji uređuje računovodstvo, osnovni podaci o pružaocima računovodstvenih usluga, podaci o licu koje ima profesionalno zvanje u oblasti računovodstva ili revizije stečeno u skladu sa Zakonom i koje je zaposleno kod pružaoca računovodstvenih usluga (u dalјem tekstu: ovlašćeni računovođa), kao i podaci o povezanim pravnim licima sa tim pružaocem.

Registar se, u skladu sa propisima, vodi kao potpuno elektronski registar. Saglasno tome, svi zahtevi za upis ili promenu podataka, dostavlјaju se isklјučivo u elektronskom obliku, primenom posebne aplikacije Agencije, uspostavlјene za potrebe dostavlјanja podataka i dokumenta radi upisa u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (u dalјem tekstu: posebna aplikacija Agencije).

Upis i brisanje pružaoca računovodstvenih usluga

Upis pružaoca računovodstvenih usluga u Registar vrši se isklјučivo na osnovu rešenja o davanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, koje Komora po službenoj dužnosti i bez odlaganja dostavlјa Agenciji, putem posebne aplikacije Agencije. Komora pomenuto rešenje dostavlјa, tako što ovlašćeno lice Komore, u aplikaciju učitava (unosi) to rešenje, a zatim  unosi broj i datum rešenja, osnovne podatke o pružaocu računovodstvenih usluga, ovlašćenom računovođi i o povezanim pravnim licima, u formi posebnog pregleda. Po završenom unosu podataka i dokumenata, ovlašćeno lice Komore sve zajedno potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, čime se smatra da je rešenje dostavlјeno Agenciji. Odmah po prijemu rešenja, Agencija vrši upis pružaoca računovodstvenih usluga u Registar.

Treba napomenuti da Komora dostavlјa Agenciji podatke samo o jednom ovlašćenom računovođi na osnovu kojeg je data dozvola konkretnom pružaocu računovodstvenih usluga i samo taj računovođa se u tom svojstvu vodi u Registru. Takođe, kada dostavlјa rešenje o davanju dozvole za pružanje računovodstvenih usluga koje se odnosi na društvo za reviziju, Komora nije dužna da u posebnu aplikaciju Agencije unosi podatke o ovlašćenom računovođi.

Na isti način, tj. na osnovu rešenja o oduzimanju dozvole, koje Komora takođe dostavlјa putem pomenute aplikacije Agencije, u elektronskom obliku, vrši se brisanje pružaoca računovodstvenih usluga iz Registra.

Pružalac računovodstvenih usluga, dakle, nije ovlašćen, niti može da putem posebne aplikacije Agencije podnese zahtev za upis, odnosno za brisanje iz Registra tog pružaoca.

Upis promene podataka u Registru

Promene podataka koji se vode u Registru evidentiraju se na osnovu zahteva lica ovlašćenog za zastupanje pružaoca računovodstvenih usluga (zakonskog ili ostalog zastupnika, odnosno preduzetnika). Pomenuto lice dužno je da zahtev za promenu podataka dostavi u elektronskom obliku, putem posebne aplikacije Agencije, i da taj zahtev potpiše svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom. U ovom registru evidentiraju se sledeće promene podataka:

  • o ovlašćenom računovođi, i to:
    • izmene podataka o postojećem ovlašćenom računovođi (promena prezimena, zvanja, podataka o sertifikatu i sl),
    • brisanje postojećeg i upis novog ovlašćenog računovođe.
  • o povezanim pravnim licima (izmene podataka o postojećem ako se radi o stranom povezanom pravnom licu, brisanje povezanog pravnog lica, kao i upis novog povezanog pravnog lica).

Lice ovlašćeno za zastupanje pružaoca računovodstvenih usluga dužno je da u slučajevima kada podnosi zahtev za brisanje računovođe, istovremeno zahteva i upis novog računovođe.

Promena podataka koji se izvorno ne upisuju, ali se javno objavlјuju u okviru ovog registra (promena poslovnog imena, sedišta, pretežne delatnosti, zastupnika, osnivača, stvarnih vlasnika i sl), vrši se samo u nadležnom statusnom registru - Registru privrednih subjekata, odnosno u Evidenciji stvarnih vlasnika. Odmah po izvršenim promenama podataka u tom registru ili evidenciji, Registar pružalaca računovodstvenih usluga će te promene preuzeti automatski i koristiti za svoje potrebe, u skladu sa propisima.

Brisanje računovođe na lični zahtev

Izuzetno, ovlašćeni računovođa može da zahteva svoje brisanje kod konkretnog pružaoca računovodstvenih usluga. Predmetni zahtev i on je dužan da dostavi u elektronskom obliku,  putem posebne aplikacije Agencije, odabirom odgovarajuće vrste zahteva – „Brisanje računovođe na lični zahtev“. Zahtev je dužan da potpiše svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Pretpostavka za brisanje ovlašćenog računovođe iz Registra, na osnovu ovakvog zahteva, jeste to da je tom računovođi prestao radni odnos kod konkretnog pružaoca računovodstvenih usluga. U tom smislu, Agencija po službenoj dužnosti od Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja pribavlјa informaciju o tome, pa ako je istom radni odnos zaista prestao kod tog pružaoca, dozvolјava se njegovo brisanje iz Registra.

Način podnošenjа zahteva za promenu podataka u Registru, odnosno za brisanje računovođe na lični zahtev detalјnije je objašnjen Uputstvom za podnošenje zahteva Registru pružalaca računovodstvenih usluga od strane eksternih korisnika.