Koje vrste privremenih mera se upisuju u Registar?

U Registar sudskih zabrana se upisuju podaci o privremenim merama donetim pre, u toku ili po okončanju sudskog postupka, kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih stvari, nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnostima.

Od kada se vodi Registar sudskih zabrana?

Agencija za privredne registre vodi Registar sudskih zabrana od 17. septembra 2011. godine.

Gde se mogu naći obrasci registracione prijave za upis privremene mere u Registar?

Obrasci registracione prijave za upis privremene mere (izmene i dopune i brisanja, kao i izvoda) su istaknuti na Internet strani Agencije za privredne registre.

Šta je izvod iz Registra?

Dokument - javna isprava, koji sadrži podatke o određenoj privremenoj meri koja je upisana u Registar sudskih zabrana (pozitivan izvod), ili kojim se potvrđuje da Registar ne sadrži podatke o zabrani otuđenja i opterećenja pokretnih ili nepokretnih stvari, odnosno stvarnih prava na nepokretnostima (negativan izvod – potvrda).

Kako se dolazi do podataka o upisanoj privremenoj meri?

Svako zainteresovano lice može doći do podataka sadržanih u Registru sudskih zabrana preko sajta Agencije ili u toku radnog vremena, u prostorijama Agencije.

Da li registracionu prijavu može da podnese punomoćnik?

Treće lice koje je ovlašćeno za zastupanje (punomoćnik) može da podnese registracionu prijavu za upis. Punomoćnik mora uz registracionu prijavu da dostavi punomoćje za zastupanje. Ukoliko punomoćnik nije advokat, a punomoćje daje fizičko lice, takvo punomoćje mora biti overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Ko plaća troškove upisa u Registar?

Podnosilac registracione prijave snosi troškove upisa u Registar sudskih zabrana. Izvršni poverilac je dužan da bez odlaganja zatraži upis u Registar privremene mere zabrane otuđenja i opterećenja pokretnih stvari, nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnostima izvršnog dužnika, ali to može biti i drugo zainteresovano lice (pravno ili fizičko). Naknada se plaća u skladu sa Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Ko je izvršni poverilac?

Lice čije se potraživanje ostvaruje u postupku izvršenja i obezbeđenja je izvršni poverilac.

Ko je izvršni dužnik?

Izvršni dužnik je lice prema kome se ostvaruje potraživanje u postupku izvršenja i obezbeđenja.

Kako se pokreće postupak upisa privremene mere u Registar?

Postupak upisa privremene mere u Registar se pokreće podnošenjem registracione prijave za upis. Na osnovu rešenja kojim se određuje privremena mera, izvršni poverilac je dužan da bez odlaganja zatraži upis u Registar privremene mere zabrane otuđenja i opterećenja pokretnih stvari, nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnostima izvršnog dužnika.

Da li se treća lica mogu pozivati da nisu znala da postoji privremena mera?

Od trenutka upisa smatra se da su treća lica upoznata sa postojanjem zabrane i niko se ne može pozivati da mu podaci koji su upisani u Registar nisu bili poznati. Pretpostavlja se da je kupac pokretne stvari koja je predmet zabrane otuđenja, odnosno opterećenja, koja nije upisana u Registar, savestan, kao i da je savestan kupac nepokretnosti koja nije upisana u katastar nepokretnosti, ako zabrana njenog otuđenja, odnosno opterećenja, nije upisana u Registar.

Šta je pravni osnov za upis izmene i dopune upisane privremene mere?

Rešenje (odluka) suda kojom se produžava vreme trajanja ili menja određena privremena mera.

Šta je pravni osnov za upis ili brisanje podataka iz Registra?

Rešenje o privremenoj meri kojom je određena zabrana raspolaganja, otuđenja ili opterećenja pokretnih stvari, nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnosti, odnosno rešenje kojim se ukida privremena mera i sl.

Ko može da podnese registracionu prijavu za upis u Registar?

Izvršni poverilac je dužan da bez odlaganja zatraži upis u Registar privremene mere zabrane otuđenja i opterećenja pokretnih stvari, nepokretnosti i stvarnih prava na nepokretnostima izvršnog dužnika.

Koliko traje privremena mera?

Sudskim rešenjem kojim je određena privremena mera istovremeno se određuje i vreme trajanja privremene mere. Vreme trajanja privremene mere se može produžiti pod uslovom da se nisu promenile okolnosti pod kojima je ta mera određena.

Šta se obezbeđuje privremenom merom?

Privremenom merom se može obezbediti novčano i nenovčano potraživanje.

Kada se podnosi registraciona prijava za brisanje?

Kada sud donese rešenje kojim se ukida privremena mera – obustavlja postupak i ukidaju sprovedene radnje, odnosno kada je vreme za koje je određena privremena mera isteklo, a rok trajanja iste nije produžen, podnosi se registraciona prijava za brisanje podataka o upisanoj privremenoj meri.

Zašto je važan upis u Registar?

Od trenutka upisa smatra se da su treća lica upoznata sa postojanjem zabrane i niko se ne može pozivati da mu podaci koji su upisani u Registar nisu bili poznati. Pretpostavlja se da je kupac pokretne stvari koja je predmet zabrane otuđenja, odnosno opterećenja, koja nije upisana u Registar, savestan, kao i da je savestan kupac nepokretnosti koja nije upisana u katastar nepokretnosti, ako zabrana njenog otuđenja, odnosno opterećenja nije upisana u Registar

Šta je privremena mera?

Privremena mera je zabrana preduzimanja određenih radnji ili nalog određenom licu da nešto učini, odnosno da se uzdrži od određenog činjenja, a koji imaju za cilj obezbeđenje novčanog ili nenovčanog potraživanja izvršnog poverioca.

U Registar sudskih zabrana se upisuju privremene mere donete pre, u toku ili po okončanju sudskog postupka, kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih ili nepokretnih stvari, odnosno stvarnih prava na nepokretnostima.

Kolika je naknada u Registru sudskih zabrana?

Visina naknada propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za registraciju podataka o privremenim merama donetim pre, u toku ili po okončanju sudskog postupka, kojima se zabranjuje otuđenje i opterećenje pokretnih stvari, nepokretnosti ili stvarnih prava na nepokretnosti, iznosi 2.200,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara.

Naknada za registraciju izmene i /ili dopune registrovanih podataka iznosi 2.200,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija novih podataka, promena ili brisanje registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara.

Naknada za brisanje privremene mere iznosi 1.100,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Kada se postupa po ranije odbačenoj prijavi, u smislu člana 17. stav 3. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, plaća se polovina iznosa naknade propisane za predmetnu registraciju.

Naknada za izdavanje izvoda, potvrda i kopija dokumenata iz Registra iznosi:

 • za izdavanje izvoda koji sadrže sve podatke o privremenoj meri, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda, 1.900,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde da su podaci o konkretnom subjektu ili predmetu sadržani u Registru, uz navođenje broja pod kojim je traženi podatak registrovan i osnovnih podataka o predmetu registracije, 1.600,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o tome da Registar ne sadrži podatke o privremenoj meri zabrane otuđenja i opterećenja na određenoj stvari, 1.100,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet, odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara,
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i potvrde o ranije registrovanim podacima, 1.100,00 dinara po upisu,
 • Ako se potvrda izdaje za veći broj subjekata, pokretnih ili nepokretnih stvari, pri čemu se istom potvrđuje da su određeni subjekti, pokretne ili nepokretne stvari sadržani u registru, a neki nisu, za izdavanje potvrde plaća se naknada od 1.600,00 dinara, pri čemu, ukoliko se potvrda izdaje za veći broj pokretnih ili nepokretnih stvari, odnosno fizičkih ili pravnih lica, za svaki sledeći predmet odnosno subjekt, propisani iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara,
 • za izdavanje prepisa odluke registratora za koji nije propisana posebna naknada, 1.900,00 dinara,
 • za štampanje registracione prijave, 120,00 dinara,
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara,
 • za davanje registrovanih podataka u elektronskoj formi koji se obrađuju po posebnom zahtevu korisnika 35,00 dinara po upisu, za izveštaj koji sadrži do 50 upisa, odnosno za svaki naredni upis iznad 50 upisa, 10,00 dinara po upisu,
 • za izdavanje standardizovanih izveštaja sa unapred definisanom strukturom podataka, 10.000,00 dinara po izveštaju, a za izveštaje koji sadrže podatke iz pojedinačnih upisa 5,00 dinara po upisu,
 • za dostavljanje zbirnih (statističkih) podataka sadržanih u Registru, obrađenih po posebnom zahtevu korisnika, naknada se obračunava prema broju podataka i iznosi:

(1) od 1 do 10 podataka, 500,00 dinara;

(2) od 11 do 100 podataka, 50,00 dinara po podatku;

(3) od 101 do 200 podataka, 40,00 dinara po podatku;

(4) od 201 do 300 podataka, 30,00 dinara po podatku;

(5) preko 300 podataka, 20,00 dinara po podatku.

Naknada se uvećava prema nivou obrade iz zahteva korisnika za 20% za svaki sledeći nivo, odnosno atribut po kome se vrši upit u odgovarajući registar, odnosno bazu podataka.

Da li odluka o određivanju privremene mere mora da ima klauzulu pravnosnažnosti?

Ne mora. Rešenje kojim se određuje privremena mera ima pravno dejstvo pravnosnažnog rešenja o izvršenju.

Da li stranka o pozitivno rešenoj registracionoj prijavi za upis privremene mere dobija pismeni otpravak odluke?

Shodno članu 465. Zakona o izvršenju i obezbeđenju, registrovani podaci se objavljuju na internet strani Registra, a podnosiocu se dostavlja pismeni otpravak odluke registratora na zahtev i na način koji je naveden u opštem delu registracione prijave.