Registraciona prijava za upis podataka o posebnom ovlašćenju u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga nalazi se u odelјku Obrasci.

UPUTSTVO ZA POPUNјAVANJE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS PODATAKA O POSEBNOM OVLAŠĆENJU U POGLEDU DRŽANJA I KORIŠĆENJA PREDMETA LIZINGA

Registracionu prijavu za upis podataka o posebnom ovlašćenju u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga mogu podneti:

 • davalac lizinga, i
 • primalac lizinga.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik, koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji, neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko podnosilac prijave postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave označava broj pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu za koji se upisuju podaci o posebnom ovlašćenju u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga, registrovan u Registru finansijskog lizinga.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave, potrebno je označiti odgovarajuće polјe koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polјe na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polјa na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je podnosilac prijave strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ, navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, mesto i država sedišta, adresa sedišta (ulica i broj), a ukoliko je podnosilac prijave strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice, prva strana prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018, privredni subjekti nemaju obavezu da upotreblјavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva (davalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik davaoca lizinga, primalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik primaoca lizinga). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo u za to predviđena polјa.

Strana 2 - Način dostavlјanja odluke registratora i priložena dokumentacija

Dostavlјanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavlјanje odluke registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke registratora neće biti dostavlјen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra finansijskog lizinga.

U polјu Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uklјučujući i dokaz o uplati.

Strana 3 – Pravni osnov registracije podataka o posebnom ovlašćenju koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga

Na strani 3 obavezno naznačiti polјe ispred odgovarajućeg pravnog osnova registracije posebnog ovlašćenja koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga.

Ukoliko se dostavlјa posebno ovlašćenje za registraciju vozila, potrebno je štiklirati polјe ispred „Ovlašćenje za registraciju vozila”, a u polјu ispod ovog naziva potrebno je navesti osnovne podatke o ovlašćenju (datum sačinjavanja, zavodni broj i sl).

Ukoliko se dostavlјa drugo ovlašćenje, potrebno je štiklirati polјe ispred „Drugo ovlašćenje”, a u polјu ispod ovog naziva potrebno je navesti osnovne podatke o ovlašćenju (datum sačinjavanja, zavodni broj i sl).

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Za upis podataka o posebnom ovlašćenju koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga prilaže se:

 • ovlašćenje za registraciju vozila;
 • ovlašćenje za produženje registracije vozila;
 • drugo ovlašćenje;

Dokumentacija mora biti dostavlјena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

NAKNADA ZA UPIS POSEBNOG OVLAŠĆENJA KOJE DAVALAC LIZINGA DAJE PRIMAOCU LIZINGA U POGLEDU DRŽANJA I KORIŠĆENJA PREDMETA LIZINGA

Visina naknade za upis podataka o posebnom ovlašćenju koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Za registraciju podataka o posebnom ovlašćenju koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga i isporuku ovih podataka putem veb servisa organu nadležnom za registraciju vozila plaća se naknada od 330,00 dinara po ovlašćenju ili jednokratna naknada u iznosu od 1.100,00 dinara za ceo period trajanja ugovora, ako je prijava podneta u papirnoj formi.  Ako je prijava elektronska, naknada po ovlašćenju iznosi 300,00 dinara, a jednokratna naknada za ceo period trajanja ugovora 1.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za upis posebnog ovlašćenja koje davalac lizinga daje primaocu lizinga u pogledu držanja i korišćenja predmeta lizinga, koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANJE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavlјivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena, podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju. U tom slučaju, podnosilac treba da podnese:

 • novu, uredno popunjenu registracionu prijavu, na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravlјenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene

Ukoliko podnosilac  postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom, registrator će dostavlјenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlјa se postupak po žalbi.