Agencija za privredne registre (APR) osnovana je 2004. godine Zakonom o Agenciji za privredne registre. Osnivanje Agencije pomogli su Švedska vlada (Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA), Svetska banka (World bank), Majkrosoft Srbija i Crna Gora (Microsoft SCG) i United States Agency for International Development - USAID.

Republika Srbija je 2005. godine otpočela sa sprovođenjem reforme u oblasti registracije privrednih subjekata, kako bi olakšala otvaranje i zatvaranje preduzeća, smanjila administrativne prepreke za obavljanje poslovanja, pripremila ambijent za veća strana ulaganja i stvorila uslove za otvaranje većeg broja novih radnih mesta. Agencija za privredne registre je preuzela sprovođenje reforme u oblasti registracije privrednih subjekata i po prvi put uspostavila sistem registracije finansijskog lizinga i založnog prava na pokretnim stvarima i pravima.

Osnivanjem Agencije za privredne registre predviđeni ciljevi reforme, sprovedene kroz administriranje Svetske Banke, u potpunosti su ostvareni na sledeći način:

  • Administrativne barijere prema građanima uklonjene su konstituisanjem jedne institucije kao nosioca poslova registracije i vođenja jedinstvene, centralne baze podataka, čime je ustanovljen princip racionalizacije administrativnih funkcija države („svi registri na jednom mestu”);
  • U pravni sistem Republike Srbije po prvi put uveden je princip „ćutanja administracije od pet dana” čime je uspostavljen princip efikasnosti javne administracije;
  • Agencija za privredne registre nije na budžetu Republike Srbije čime je uspostavljen princip samoodrživosti javnih funkcija i to kroz naplatu naknada za pružene usluge;
  • Visina naknada za pružene usluge usklađuje se prema principu jeftinog pružanja usluga javnog servisa;
  • Broj zaposlenih i angažovanih lica u sedištu Agencije u Beogradu i 13 organizacionih jedinica zamenjuje zaposlene koji su prethodno obavljali ove poslove u trgovinskim sudovima, lokalnim samoupravama, organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova i dr, i umesto nekadašnjih 1500 zaposlenih u različitim institucijama, ovaj posao u Agenciji danas vodi 431 zaposleno i angažovano lice (na dan 10.5.2023. godine), čime je uspostavljen princip racionalizacije zaposlenih u javnoj administraciji.

Osnivanjem Agencije izvršeno je usklađivanje zakonodavstva prema evropskim standardima. Prva Evropska direktiva nalaže da svaka zemlja članica osnuje centralni registar, privredni registar ili registar privrednih subjekata. Preporuke EU nalažu da registracija privrednih subjekata postane administrativna funkcija, a ne način pravne kontrole nad privatnim sektorom, pogotovo ne pre otpočinjanja poslovanja. Kontrola poslovanja privrednih subjekata prepušta se drugim instrumentima (redovnim inspekcijskim nadzorom, obezbeđenjem poštovanja ugovora, efikasnim stečajnim postupkom, kroz efikasan rad pravosudnih organa itd.).