1. Da li Agencija za privredne registre izdaje skoring za preduzetnike?

Odgovor:

Saglasno članu 59. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“ br. 142/2020 i 139/2022) ocenu boniteta u formi skoringa Agencija izdaje samo za privredna društva, te sledstveno tome pomenutu uslugu ne pruža za preduzetnike.

  1. Da li Agencija za privredne registre izdaje izveštaje o bonitetu i skoring za udruženja?

Odgovor:

Saglasno članu 52. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“ br. 142/2020 i 139/2022) podaci o udruženjima fizičkih ili pravnih lica ne vode se u bazi podataka o bonitetu, pa stoga za njih Agencija ne izdaje izveštaje o bonitetu kao ni skoring. Za udruženja se izdaju izvorni finansijski izveštaji i podaci iz finansijskih izveštaja u okviru specijalnih aranžmana.

  1. Da li za pravna lica nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije Agencija za privredne registre pruža usluge boniteta?

Odgovor:

Saglasno članu 59. Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“ br. 142/2020 i 139/2022) usluge boniteta za pravna lica nad kojima je pokrenut postupak stečaja i likvidacije Agencija pruža isključivo na zahtev tih pravnih lica.

  1. Da li Agencija za privredne registre izdaje Potvrdu o nelikvidnosti pravnih lica i preduzetnika?

Odgovor:

Agencija za privredne registre ne izdaje izveštaj – Potvrda o nelikvidnosti, odnosno izveštaj Podaci o danima nelikvidnosti u okviru usluga koje pruža iz Registra finansijskih izveštaja.

Poslove u vezi prinudne naplate obavlja Narodna banka Srbije koja vodi evidenciju i daje izvorno podatke o danima nelikvidnosti. Saglasno Pravilniku o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja („Službeni glasnik RS“ br. 142/2020 i 139/2022) Agencija, za potrebe vođenja baze podataka o bonitetu i pružanja usluga boniteta iz Registra, pribavlja podatke od drugih državnih organa i institucija, među kojima i podatke o danima nelikvidnosti od Narodne banke Srbije i te podatke daje isključivo kao sastavni deo standardizovanih usluga - izveštaja o bonitetu (za poslednjih šest meseci) i skoringa (za poslednjih 12 meseci).

Shodno navedenom, za dobijanje podataka o danima nelikvidnosti, treba se obratiti Narodnoj banci Srbije.