Preuzimanje obrazaca i obaveznog poziva na broj za uplatu APR naknade

Navedeni obrasci se sa ove stranice preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara koja se uplaćuje na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Prijava za izdavanje/obnavljanje licence

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava izdavanja/obnavljanja licence i upis u Registar turizma

Prijave za promenu podataka turističke agencije organizatora

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava promene podataka o turističkoj agenciji-obavezni podaci
Dodatak 01 - Podaci o rukovodiocu
Dodatak 02 - Podaci o ograncima pravnog lica/prostorima van sedišta preduzetnika
Dodatak 03 - Podaci o garancijama putovanja usled insolventnosti
Dodatak 04 - Podaci o garancijama putovanja radi naknade štete
Dodatak 05 - Podaci o garancijama putovanja usled insolventnosti i radi naknade štete
Dodatak 06 - Podaci o opštim uslovima putovanja
Dodatak 07 - Podaci o kontaktima

Prijave za turističke agencije posrednike

Naziv Preuzimanje
Registraciona prijava upisa turističke agencije posrednika
Registraciona prijava promene turističke agencije posrednika
Registraciona prijava brisanja turističke agencije posrednika

Ostali obrasci

Naziv Preuzimanje
Zahtev za izdavanje izvoda
Zahtev za izdavanje potvrde
Zahtev za idavanje prepisa rešenja
Zahtev za ispravku greške
Zahtev za povraćaj pogrešno uplaćenih sredstava