Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka ugovora o prodaji nalazi se u odelјku Obrasci i  sastoji se od:

 • opšteg dela (strana 1 do 4),
 • posebnog dela (prilozi A1, A2, B1, V1 do V7 i D1).

Prilikom podnošenja registracione prijave za izmenu i/ili dopunu podataka ugovora o prodaji, obavezno se podnosi opšti deo prijave (strana 1 do 4), kao i odgovarajući prilog, u zavisnosti od vrste izmene i/ili dopune koja se prijavlјuje za registraciju, i to:

 • za subjekte ugovora o prodaji (prilog A1 i A2),
 • za podatak o kupoprodajnoj ceni (prilog B1),
 • za predmete prodaje (prilog V1 do V7),
 • za drugo (prilog D1).

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA IZMENU I/ILI DOPUNU PODATAKA UGOVORA  O PRODAJI

Registracionu prijavu za izmenu i/ili dopunu podataka ugovora  o prodaji mogu podneti:

 • prodavac,
 • kupac.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Fizičko lice koje podnosi prijavu dužno je da uz prijavu podnese i dokaz o identitetu. Kada je u pitanju domaće fizičko lice, podnosi fotokopiju lične karte, a kada je u pitanju stranac, podnosi fotokopiju pasoša.

­OPŠTI DEO PRIJAVE

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji, neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave obavezno označava broj pod kojim je ugovor o prodaji (čiji se podaci menjaju i/ili dopunjuju), registrovan u Registru založnog prava.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polјe koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polјe na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polјa na desnoj strani obrasca, i to:

 • za  domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt ugovora o prodaji strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta,
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt ugovora o prodaji strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice - prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018. privredni subjekti nemaju obavezu da upotreblјavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva (prodavac lično, punomoćnik/zastupnik prodavca, kupac lično, punomoćnik/zastupnik kupca). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo u za to predviđeno polјe.

Strana 2 - Način dostavlјanja odluke registratora i priložena dokumentacija

Dostavlјanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavlјanje odluke registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke registratora neće biti dostavlјen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra založnog prava.

U polјu Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uklјučujući i dokaz o uplati.

Strana 3 - Podnosilac prijave traži izmenu i/ili dopunu podataka koji se odnosi na: 

Na ovoj strani prijave podnosilac treba da naznači odgovarajuće polјe pored priloga koji se dostavlјa uz opšti deo obrasca, odnosno da li traži izmenu i/ili dopunu podataka koji se odnosi na subjekte ugovora o prodaji, podatke o kupoprodajnoj ceni, podatke o predmetu ugovora o prodaji ili drugo.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na subjekte ugovora o prodaji neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (A1 i/ili A2) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.   

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na podatke o kupoprodajnoj ceni neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (B1) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na predmete ugovora o prodaji  neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (V1-V7) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.   

U polјu „Opis promene” podnosilac prijave bi trebalo da navede precizno šta se od podataka menja.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna drugog podatka, neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (D1) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.

Strana 4 - Prilozi uz opšti deo obrasca

Uz registracionu prijavu obavezno se dostavlјa uredno popunjen odgovarajući prilog u zavisnosti od vrste izmene i/ili dopune koja se prijavlјuje za registraciju.

Na strani 4 prijave potrebno je označiti odgovarajuće polјe pored priloga koji se dostavlјa uz opšti deo obrasca.

POSEBAN DEO PRIJAVE

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na subjekte, neophodno je koristiti odgovarajući prilog, i to:

 • Prilog A1 za prodavca;
 • Prilog A2 za kupca.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka većeg broja subjekata, koristi odgovarajući broj priloga A1 (za prodavce) i A2 (za kupce).       

Na svakoj strani obrasca sa podacima o subjektima, obavezno je označiti odgovarajuće polјe koje se odnosi na opšte podatke o subjektu o kome se daju podaci, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice popunjavaju se polјa na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ popunjavaju se polјa na desnoj strani obrasca, i to:

 • za  domaće fizičko lice obavezno se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt ugovora o prodaji strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta.
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt ugovora o prodaji strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Prilog B1 se koristi ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na kupoprodajnu cenu.

Obavezno je označiti tačan iznos i valutu za kupoprodajnu cenu, a podaci uneti u prijavu moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja se uz prijavu prilaže.

Ugovoreni datum isplate kupoprodajne cene u potpunosti mora biti istovetan podatku koji se nalazi u dokumentaciji koja se uz prijavu prilaže.  

U polјu „Ostale napomene" mogu se označiti podaci koji su od značaja za kupoprodajnu cenu i datum isplate kupoprodajne cene u potpunosti.

Prilozi V1 – V7 namenjeni su podacima kojima se bliže opisuje predmet ugovora o prodaji. U zavisnosti od vrste pokretne stvari koja je predmet izmene i/ili dopune, popunjava se odgovarajući prilog.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna za više pokretnih stvari za svaku pokretnu stvar koja je predmet prodaje neophodno je dostaviti uredno popunjen odgovarajući prilog. 

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

Prilog V1 se popunjava ukoliko je predmet prodaje pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj. U polјu „Vrsta pokretne stvari koja ima registarsku oznaku/broj” potrebno je označiti o kojoj vrsti stvari se radi, štikliranjem odgovarajućeg polјa. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

Prilog V2 se popunjava ukoliko je predmet prodaje pokretna stvar koja nema registarsku oznaku, a u pitanju je mašina i oprema. Štikliranjem potrebno je označiti vrstu pokretne stvari koja je predmet prodaje, u zavisnosti od toga da li je u pitanju građevinska mašina, polјoprivredna mašina, proizvodna mašina, bela tehnika ili ostalo. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

Prilog V3 se popunjava ukoliko je predmet prodaje zbir pokretnih stvari. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

*Ukoliko je predmet prodaje opredelјen kao zbir pokretnih stvari, na internet strani Registra moguće je objaviti dokument koji sadrži detalјnije podatke o predmetu prodaje (specifikacija, zapisnik i sl). Više informacija možete dobiti u delu „Uputstvo za objavljivanje dokumenata”.

Prilog V4 se popunjava ukoliko je predmet prodaje pokretna stvar određena po vrsti. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

Prilog V5 se popunjava ukoliko je predmet prodaje umetnički predmet ili dragocenost. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

Prilog V6 se popunjava ukoliko je predmet prodaje ostalo, odnosno pokretna stvar koja ne odgovara opisu predmeta prodajedatih u prilozima od V1 do V5. Podatke je potrebno dati što detalјnije.

Prilog V7 se popunjava ukoliko je predmet prodaje životinja. Podatke je potrebno dati što detalјnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polјa.

Prilog D1 se popunjava ukoliko je predmet prodaje  neka druga pokretna stvar, odnosno ako se traži izmena i/ili dopuna nekog drugog podatka koji nije obuhvaćen prethodnim prilozima.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji je dostupan u odelјku „Propisi”.

Za registraciju novih podataka, izmenu postojećih ili brisanje nekih od registrovanih podataka prilaže se sledeća dokumentacija:

 • aneks ugovora o prodaji/ili drugi ugovor ili dokument u skladu sa zakonom,
 • drugi odgovarajući dokument iz koga se sa sigurnošću može utvrditi da je došlo do promene registrovanih podataka.

Dokumentacija mora biti dostavlјena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija” se zahteva ako zemlјa, na čijoj teritoriji je izdata javna isprava, nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, i kada sa našom zemlјom nema zaklјučen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. Ako je zemlјa potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille”. U slučaju kada sa zemlјom, na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije, nije potrebna ni legalizacija kao ni pečat „Apostille”.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemlјama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

Ako je posebnim zakonom kao uslov za uspostavlјanje, izmenu i/ili dopunu upisanog ugovora o prodaji propisana dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, uz prijavu, pored dokumentacije koja je propisana ovim Pravilnikom, prilaže se i odgovarajuća dozvola, saglasnost, odnosno drugi akt nadležnog organa.

NAKNADA ZA IZMENU I/ILI DOPUNU PODATAKA UGOVORA O PRODAJI

Visina naknade za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži promena registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara, nezavisno od toga da li se radi o registraciji novih lica ili predmeta ugovora o prodaji, promeni ili brisanju već registrovanih podataka.

Primer obračuna naknade za prijavu podnetu u papirnoj formi kada se prijavom traži izmena ili dopuna podataka, pri čemu se u Registar unose podaci za više predmeta ugovora o prodaji:
Ukoliko se prijavom traži registracija pet novih predmeta prodaje u papirnoj formi , pri čemu je iznos kupoprodajne cene 50.000 evra, naknada za registraciju podataka iznosi ukupno 3.080,00 dinara i predstavlja zbir iznosa od 2.200,00 dinara, uvećan za880,00 dinara (prvi predmet prodaje obuhvaćen je iznosom od2.200,00, a za sledeća četiri predmeta se plaća iznos od po još 220,00 dinara).

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Za objavljivanje skeniranog dokumenta koji sadrži detaljne podatke o predmetu prodaje (specifikacija, i sl) naknada iznosi 1.100,00 dinara, ako je zahtev podnet u papirnoj formi, a ako je zahtev elektronski 1.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za izmenu i/ili dopunu podataka ugovora o prodaji koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANJE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da, u roku od 30 dana od objavlјivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravlјenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene:

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani se obavezno navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavlјenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlјa se postupak po žalbi.