Registraciona prijava za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje nalazi se u odeljku „Obrasci“ i  sastoji se od:

 • opšteg dela (strana 1 do 8); 
 • posebnog dela (prilozi A1,A2, B1, B2, V1-V10, G1-G3). 

Prilikom podnošenja registracione prijave za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje obavezno se podnosi opšti deo prijave (strana 1 do 8), kao i odgovarajući prilog. Ukoliko se registracionom prijavom traži i upis založnog prava, potrebno je na strani 7 registracione prijave štiklirati polje da se istovremeno traži i upis založnog prava i dostaviti registracionu prijavu za upis založnog prava koja se nalazi na sajtu Agencije za privredne registre, Založno pravo, u odeljku „Obrasci“.

Ukoliko u ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje postoji veći broj subjekata ili se osnovna obaveza poverioca ili dužnika sastoji iz više robnih ili novčanih obaveza potrebno je uz registracionu prijavu dostaviti veći broj odgovarajućih priloga (odgovarajući broj priloga A1, ako u ugovornom odnosu ima više poverilaca, odgovarajući broj priloga A2, ako je veći broj dužnika, odgovarajući broj priloga B1, ako poverilac ima više ugovornih obaveza i odgovarajući broj priloga B2, ako dužnik ima više ugovornih obaveza).

U zavisnosti od vrste sredstva obezbeđenja, uz registracionu prijavu se dostavlja i odgovarajući prilog G1, G2 ili G3. Prilog G1, se dostavlja ako se poveriočevo potraživanje obezbeđuje zalogom na budućim poljoprivrednim proizvodima, prilog G2 ako je u pitanju hipoteka i prilog G3 kada je ugovoreno drugo sredstvo obezbeđenja.

UPUTSTVO ZA POPUNjAVANjE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS UGOVORA O FINANSIRANjU POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

Registracionu prijavu za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje mogu podneti:

 • poverilac i/ili
 • dužnik.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

OPŠTI DEO PRIJAVE

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave 

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Ukoliko podnosilac prijave istovremeno sa registracijom ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje traži i registraciju založnog prava, na prijavi se štiklira polje sa naznakom da se traži registracija založnog prava.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, jedinstveni matični broj, prebivalište ili boravište (ulica, kućni broj, mesto ili grad i poštanski broj), a ako je podnosilac prijave strano fizičko lice, navodi se  ime i prezime, broj pasoša, država izdavanja, adresa prebivališta ili boravišta; 
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, sedište (ulica i broj, mesto ili grad i poštanski broj), poresko-identifikacioni broj (PIB) i jedinstveni matični broj građana (JMBG) zakonskog zastupnika, a ukoliko je podnosilac prijave strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice - prva strana prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018. privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (poverilac lično, punomoćnik/zastupnik poverioca, dužnik lično, punomoćnik/zastupnik dužnika. Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime, svojstvo i matični broj u za to predviđena polja.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke Registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati. Strana 3 i 4 - Podaci o subjektima 

 • Podaci o poveriocu unose se na strani 3 obrasca;
 • Podaci o dužniku unose se na strani 4 obrasca.

Na strani 3 obrasca obavezno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o subjektu o kome se daju podaci, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice popunjavaju se polja na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice, ili se kao poverilac pojavljuje državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, jedinstveni matični broj, prebivalište ili boravište (ulica, kućni broj, mesto ili grad i poštanski broj), a za strano fizičko lice, navodi se  ime i prezime, broj pasoša, država izdavanja, adresa prebivališta ili boravišta; 
 • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, sedište (ulica i broj, mesto ili grad i poštanski broj), poresko-identifikacioni broj (PIB) i jedinstveni matični broj građana (JMBG) zakonskog zastupnika, a za strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Na strani 4 obrasca obavezno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o subjektu o kome se daju podaci, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice popunjavaju se polja na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, jedinstveni matični broj, prebivalište ili boravište (ulica, kućni broj, mesto ili grad i poštanski broj), a za strano fizičko lice, navodi se  ime i prezime, broj pasoša, država izdavanja, adresa prebivališta ili boravišta; ako je dužnik poljoprivredno gazdinstvo pored podataka koje se odnose na domaće fizičko lice unosi se i podatak o broju poljoprivrednog gazdinstva;
 • za domaće pravno lice navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, sedište (ulica i broj,  mesto ili grad i poštanski broj), poresko-identifikacioni broj (PIB) i jedinstveni matični broj građana (JMBG) zakonskog zastupnika, a za strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj);
 • ako se kao dužnik pojavljuje poljoprivredno gazdinstvo, potrebno je uneti i registarski broj poljoprivrednog gazdinstva.       

Ukoliko se registruje veći broj subjekata, koristi se odgovarajući broj priloga A1 (za poverioce), A2 (za dužnike).

Strana 5 - Podaci o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje i  njegova sadržina

U pogledu podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje obavezno je označiti  dan zaključenja ugovora (dan, mesec, godina), podatke koji se odnose na broj i datum overe ugovora kao i zavodni broj i datum ugovora ukoliko ih ima na ugovoru, datum dospelosti dužnikove obaveze, mesto i uslove isporuke. 

U polju „Dodatni podaci" mogu se označiti drugi podaci koji su od značaja za ugovor o finansiranju poljoprivredne proizvodnje.

Strana 6 – Podaci o osnovnoj obavezi poverioca i dužnika

Na strani 6  prijave potrebno je u odgovarajuće polje uneti podatak koji se odnosi na osnovnu obavezu poverioca. 

Ukoliko je u pitanju novčana obaveza poverioca iznos novačane obaveze i valutu, a ako se obaveza poverioca odnosi na davanje drugih sredstava potrebno je u polju „Opis“ uneti odgovarajući opis te obaveze pri čemu voditi računa da je isti dovoljno određen bez suvišnih karaktera i navedenu obavezu iskazati u novčanoj protivvrednosti uz označavanje valute.  

Kod podataka o obavezama dužnika na strani 6 prijave potrebno je uneti u zavisnosti od toga da li je u pitanju robna ili novčana obaveza dužnika podatke za robnu obavezu koji se odnose na naziv kulture, sortu, količinu i mernu jedinicu, a za novčanu obavezu iznos glavnice i valutu.

Strana 7 – Podaci o sredstvima obezbeđenja naplate potraživanja

Na strani 7 prijave potrebno je u odgovarajuće polje uneti podatak o sredstvu obezbeđenja naplate potraživanja i to tako što će se štiklirati polje ispred ugovorenog sredstva obezbeđenja. Ako je kao sredstvo obezbeđenja ugovorena zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima ili na drugim pokretnim stvarima i pravima, potrebno je uodgovarajućem polju na prijavi označiti da se istovremeno sa podnošenjem registracione prijave za registraciju ugovora traži registracija založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i priložiti registracionu prijavu za upis založnog prava sa odgovarajućim prilogom (G1, V1-V10).

Strana 8 – Prilozi uz opšti deo obrasca

Na strani 8 prijave potrebno je označiti odgovarajuće polje pored priloga koji se dostavlja uz opšti deo obrasca. 

POSEBAN DEO PRIJAVE

Ukoliko se traži upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje sa većim brojem subjekata, neophodno je koristiti potreban broj priloga, i to:

 • Prilog A1 ukoliko ima više poverilaca;
 • Prilog A2 ukoliko ima više dužnika;

*Za popunjavanje ovih priloga koristi se uputstvo za popunjavanje opšteg dela registracione prijave koje je dato za stranu 3 i 4 - Podaci o subjektima 

Ukoliko se osnovna obaveza poverioca i/ili dužnika sastoji iz više robnih i/ili novčanih obaveza neophodno je koristiti potreban broj priloga, i to:

 • Prilog B1 ukoliko se osnovna obaveza poverioca sastoji iz više robnih i/ili novčanih obaveza; 
 • Prilog B2 ukoliko se osnovna obaveza dužnika sastoji iz više robnih i/ili novčanih obaveza. 

*Za popunjavanje ovih priloga koristi se uputstvo za popunjavanje opšteg dela registracione prijave koje je dato za stranu 6 - Podaci o obavezama poverioca i dužnika.

U zavisnosti od ugovorenog sredstva obezbeđenja potrebno je popuniti i odgovarajući prilog, i to:

Prilog G1 se popunjava ukoliko je kao sredstvo obezbeđenja ugovorena zaloga na budućim poljoprivrednim proizvodima. U polju „Naziv biljne kulture" potrebno je štiklirati odgovarajuće polje koje označava različitu kulturu. Ostale podatke je potrebno navesti u odgovarajuća polja.

Detaljna uputstva o načinu popunjavanja priloga (V1-V10) se nalaze na sajtu Agencije za privredne registre, Založno pravo u odeljku „Uputstva“.

Prilog G2 se popunjava ukoliko je kao sredstvo obezbeđenja ugovorena hipoteka. Potrebno je štiklirati odgovarajuće polje i označiti da li je predmet hipoteke zemljište ili objekat, te označiti tip zemljišta ili objekta. Nakon toga je potrebno uneti ostale podatke u za to predviđena polja. Polje „Dodatni opis“ je moguće popuniti podacima koji nisu obuhvaćeni predviđenim poljima.

Prilog G3 se popunjava ukoliko je ugovoreno drugo sredstvo obezbeđenja koje nije navedeno u prilozima V1-V10 i G1-G2. Ukoliko je u pitanju ovo sredstvo obezbeđenja u polje „Opis“ se unose podaci o navedenom sredstvu obezbeđenje kojim se isto bliže opisuje. Podatke je potrebno uneti što detaljnije.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilaže za registraciju podataka, koji je dostupan u odeljku „Propisi“.

Uz uredno popunjenu prijavu za registraciju podataka iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje prilažu se:  

 • ugovor
 • drugi odgovarajući dokument iz koga se mogu utvrditi podaci čija se registracija traži, a koji su propisani članom 2. Pravilnika o Registru ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, kao i o dokumentima koja se prilažu za registraciju podataka;
 • dokaz o uplati propisanog iznosa naknade za vođenje postupka registracije.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa propisima koji regulišu legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i prevedena od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 „Puna legalizacija“ se zahteva ako zemlja koja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille“. U slučaju kada  sa zemljom,  na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille“.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

Detaljne informacije o dokumentaciji koja se podnosi za registraciju založnog prava se nalaze na sajtu APR, u odeljku „Uputstva“ založnog prava.

NAKNADA ZA REGISTRACIJU UGOVORA O FINANSIRANjU POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE

Visina naknade za registraciju podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Za registraciju podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje plaća se naknada prema visini osnovne obaveze poverioca iz ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje (obračun naknade vrši se primenom srednjeg kursa Narodne banke Srbije, na dan podnošenja prijave), i to:

 1. za obavezu do 10.000 evra, naknada iznosi 2.200,00 dinara;
 2. za obavezu preko 10.000 evra do 200.000 evra, naknada iznosi 5.500,00 dinara;
 3. za obavezu preko 200.000 evra, naknada iznosi 11.000,00 dinara.

Ako se prijavom za upis ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje istovremeno traži i registracija založnog prava u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, za registraciju ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje naknada iznosi 2.200,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade se uvećava za 220,00 dinara, osim ukoliko su pokretne stvari predmet istovremenog upisa u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima.

Sve informacije o visini propisanih naknada u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima dostupne su u odeljku „Naknade “.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za registraciju podataka o ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu)

POSTUPANjE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene

Ukoliko se podnosilac poziva na pravo prioriteta u novoj registracionoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.

Ako se registracionom prijavom traži upis založnog prava na budućim poljoprivrednim proizvodima ili na drugim pokretnim stvarima i pravima potrebno je podneti posebnu registracionu prijavu za upis založnog prava koju možete preuzeti „ovde“.

Uputstvu za podnošenje registracione prijave za upis založnog prava, možete pristupiti ovde