Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za izvode, potvrde, prepise rešenja i kopije dokumenata vrše se na račun broj: 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Izdavanje izvoda

Za dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata potrebno je da:

Zahtev za izdavanje izvoda može da podnese bilo koje zainteresovano lice, a dokument preuzima podnosilac odnosno lice koje on za to ovlasti.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd.

Zakonski rok za izdavanje izvoda je 2 radna dana od dana podnošenja zahteva, ali se u praksi izvod dobija odmah u Agenciji (odnosno njenim organizacionim jedinicama) ako se zahtev preda lično i ukoliko je priložen ispravan dokaz o uplati.

Agencija vam izvod može poslati i poštom na adresu navedenu u zahtevu.

Izdavanje potvrda

Za dobijanje potvrde iz Registra privrednih subjekata potrebno je da:

 • napišete zahtev u slobodnoj formi ili popunite zahtev za izdavanje potvrde (obrazac se može besplatno preuzeti sa sajta APR-a ili uz naknadu u Agenciji),
 • priložite dokaz o uplati naknade uz zahtev.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd ili na adresu neke od organizacionih jedinica APR-a.

Svako zainteresovano lice može da podnese zahtev za izdavanje potvrde.

Rok za dobijanje potvrda je 2 radna dana od dana prijema zahteva, osim za potvrde o pravnom sledbeništvu za čiju izradu je potreban duži vremenski rok.

Agencija za privredne registre izdaje sledeće vrste potvrda:

 1. Potvrde da privredni subjekt nije registrovan u Registru privrednih subjekata ili da Registar ne sadrži traženi podatak. To su potvrde da:
 • nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je privredni subjekt prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom,
 • nije registrovano da je subjektu izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti,
 • nije registrovano da je privredni subjekt osuđivan zbog privrednog prestupa,
 • fizičko lice nije registrovano kao preduzetnik, član ili zakonski zastupnik,
 • nije registrovan privredni subjekt.

Visina naknade za izdavanje pojedinačnih vrsta potvrda u papirnoj formi iznosi 1.100,00 dinara po potvrdi.

 1. Potvrde o pravnom sledbeništvu, i to:
 • pravno sledbeništvo za određeni privredni subjekt,
 • potvrda o promeni pravne forme preduzetnika u privredno društvo.

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 1.600,00 dinara po privrednom subjektu.

 1. Potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima. To su potvrde:   
 • da pravno lice ima učešća u kapitalu kod drugih subjekata,
 • o promeni naziva/sedišta privrednog društva,
 • o datumu preuzimanja rešenja,
 • o registrovanom statusu privrednog društva,
 • da je privredni subjekt brisan kao neaktivan na osnovu odredbe čl. 68 st. 2 Zakona o registraciji privrednih subjekata,
 • o statusu fizičkog lica u privrednim subjektima u Registru privrednih subjekata,
 • da je društvo registrovano i pod kojim je poslovnim imenom u Registru privrednih subjekata,
 • o članovima/zastupnicima/kapitalu na određeni dan/period,
 • o registrovanim ograncima,
 • o registrovanim zabeležbama.

Visina naknade za izdavanje ove potvrde u papirnoj formi iznosi 550,00 dinara po podatku.

Izdavanje prepisa rešenja

Za izdavanje prepisa rešenja iz Registra privrednih subjekata potrebno je da:

Prepis rešenja se izdaje samo zastupniku privrednog subjekta odnosno licu koje je on ovlastio.

Zahtev se može:

 • predati lično u APR-u ili nekoj od organizacionih jedinica,
 • poslati poštom na adresu Brankova 25, 11000 Beograd ili na adresu neke od organizacionih jedinica APR-a.

Ukoliko se zahtev predaje lično, prepis rešenja se dobija odmah u Agenciji odnosno njenim organizacionim jedinicima.

Napomena: Prepisi rešenja Registra privrednih subjekata APR-a izdati 2005. i 2006. godine se dobijaju u roku od 2 dana od dana prijema zahteva. 

Kopije dokumenata i uvid u arhivu

Korisnicima se u arhivi APR-a pružaju sledeće usluge:

 • besplatan uvid u originalnu dokumentaciju u papirnoj formi i u skenirana dokumenta,
 • izdavanje kopija akata i drugih dokumenata u posedu APR-a uz dokaz o plaćenoj naknadi.

Uvid u originalnu dokumentaciju koju čuva APR

Uvid u dokumentaciju koju čuva Agencija možete ostvariti podnošenjem zahteva u slobodnoj formi ili zahteva za uvid u dokumentaciju koji se bez naknade dobija u APR-u. Na oba načina, uvid je besplatan.

Ukoliko podnosite zahtev u slobodnoj formi, on treba da sadrži:

 • poslovno ime privrednog društva,
 • matični broj privrednog društva,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev za uvid može da podnese bilo koje zainteresovano lice i to:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) ili u kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 odnosno organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.

U kancelariji br. 3, u šalter sali APR-a u Brankovoj 25, vrši se uvid samo u skenirana dokumenta arhive, dok u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) možete pregledati i papirnu i skeniranu dokumentaciju.

Napomena: Uvid u preuzetu dokumentaciju koja je u nadležnosti APR-a, a odnosi se na period pre 2005. godine, može se izvršiti samo u arhivu APR-a u Rakovici.

Kopije dokumenata

Svako zainteresovano lice može da dobije kopije svih akata i dokumenta koje čuva i o kojima se stara Arhiv APR-a.

Potrebno je da:

 • podnesete zahtev u slobodnoj formi ili popunite zahtev za izdavanje kopije dokumenata (dobija se besplatno u Agenciji),
 • platite naknadu od 30 dinara po strani dokumenta.

Zahtev u slobodnoj formi treba da sadrži:

 • poslovno ime privrednog društva,
 • matični broj privrednog društva,
 • datum podnošenja zahteva i ime i prezime podnosioca zahteva,
 • broj predmeta (opciono).

Zahtev se može predati:

 • lično u Arhivu u Rakovici (Oslobođenja 1b) ili u kancelariji br. 3 u šalter sali APR-a u Brankovoj 25 odnosno organizacionim jedinicama APR,
 • poštom na adresu: Brankova 25, Beograd,
 • na elektronsku adresu: arhiv@apr.gov.rs.