Registraciona prijava za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu nalazi se u odeljku „Obrasci” i  sastoji se od:

 • opšteg dela (strana 1 do 4),
 • posebnog dela (prilozi A1 do A4, B1 do B6 i V1).

Prilikom podnošenja registracione prijave za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu obavezno se podnosi opšti deo prijave (strana 1 do 4), kao i odgovarajući prilog, u zavisnosti od vrste izmene i/ili dopune koja se prijavljuje za registraciju, i to:

 • za subjekte u poslu finansijskog lizinga i ostale subjekte (prilog A1 do A4),
 • za predmete lizinga (prilog B1 do B6),
 • za podatke o ugovoru o finansijskom lizingu (prilog V1).

UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA IZMENU I/ILI DOPUNU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIJSKOM LIZINGU

Registracionu prijavu za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu mogu podneti:

 • davalac lizinga, i 
 • primalac lizinga, ako je to određeno ugovorom o finansijskom lizingu.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik, koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Pored davaoca lizinga i primaoca lizinga, prijavu može podneti i zainteresovano lice, tj. lice koje ima određeni pravni interes da se, podaci čiju registraciju traži, registruju ili brišu iz Registra. Zainteresovano lice treba da dostavi odgovarajući dokaz iz koga jasno proizilazi to njegovo svojstvo.

OPŠTI DEO PRIJAVE

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji, neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko se registracionom prijavom postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave obavezno označava broj pod kojim je ugovor o finansijskom lizingu (čiji se podaci menjaju i/ili dopunjuju), registrovan u Registru finansijskog lizinga.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave, potrebno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polje na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je podnosilac prijave strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ, navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, mesto i država sedišta, adresa sedišta (ulica i broj), a ukoliko je podnosilac prijave strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra,  mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice, prva strana prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018, privredni subjekti nemaju obavezu da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva (davalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik davaoca lizinga, primalac lizinga lično, punomoćnik/zastupnik primaoca lizinga). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime, i svojstvo, u za to predviđena polja.

Strana 2 - Način dostavljanja odluke registratora i priložena dokumentacija

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra finansijskog lizinga.

U polju Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu, neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uključujući i dokaz o uplati.

Strana 3 - Podnosilac prijave traži izmenu i/ili dopunu podataka koji se odnose na: 

Na ovoj strani prijave podnosilac treba da naznači odgovarajuće polje pored priloga koji se dostavlja uz opšti deo obrasca, odnosno da li traži izmenu i/ili dopunu podataka koji se odnosi na subjekte u poslu finansijskog lizinga, predmet lizinga ili podatke o ugovoru o finansijskom lizingu.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na subjekte u poslu finansijskog lizinga neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (A1-A4) i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.  

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na predmete lizinga, neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (B1-B6), i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.   

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podatka o ugovoru o finansijskom lizingu, neophodno je dostaviti odgovarajući prilog (V1), i obavezno naznačiti da li se upisani podatak menja, dodaje već upisanom podatku ili se briše.   

Strana 4 - Prilozi uz opšti deo obrasca

Uz registracionu prijavu obavezno se dostavlja uredno popunjen odgovarajući prilog u zavisnosti od vrste izmene i/ili dopune koja se prijavljuje za registraciju.

Na strani 4 prijave, potrebno je označiti odgovarajuće polje pored priloga koji se dostavlja uz opšti deo obrasca.

POSEBAN DEO PRIJAVE

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na subjekte, neophodno je koristiti odgovarajući prilog, i to:

 • Prilog A1, za davaoca lizinga;
 • Prilog A2, za primaoca lizinga;
 • Prilog A3, za isporučioca predmeta lizinga;
 • Prilog A4, za korisnika predmeta lizinga.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka većeg broja subjekata, koristi se odgovarajući broj priloga A1 (za davaoce lizinga), A2 (za primaoce lizinga), i A3 (za isporučioce predmeta lizinga) i A4 (za korisnike predmeta lizinga).

Prilog A1 popunjava se ukoliko se izmena i/ili dopuna podataka odnosi na davaoca lizinga.      

Na stranama obrasca sa podacima o primaocu lizinga (Prilog A2), isporučiocu predmeta lizinga (Prilog A3) i korisniku predmeta lizinga (Prilog A4), obavezno je označiti odgovarajuće polje koje se odnosi na opšte podatke o subjektu o kome se daju podaci, tako što se štiklira polje ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjavaju se polja na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili se kao primalac lizinga pojavljuje državni organ popunjavaju se polja na desnoj strani obrasca, i to:

 • za domaće fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je primalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga ili korisnik predmeta lizinga strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
 • za domaće pravno lice ili državni organ, navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, mesto i država sedišta, adresa sedišta (ulica i broj), a ukoliko je primalac lizinga, isporučilac predmeta lizinga ili korisnik predmeta lizinga strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Prilozi B1 – B6 se koriste ukoliko se traži izmena i/ili dopuna podataka koji se odnose na predmet lizinga. U zavisnosti od vrste stvari koja je predmet izmene i/ili dopune, popunjava se odgovarajući prilog.

Ukoliko se traži izmena i/ili dopuna za više pokretnih stvari ili nepokretnosti, za svaku pokretnu stvar ili nepokretnost koji su predmet lizinga neophodno je dostaviti uredno popunjen odgovarajući prilog. 

Podaci koji se navode u prijavi moraju biti istovetni podacima koji se nalaze u dokumentaciji koja je uz nju priložena.

Prilog B1 se popunjava ukoliko je predmet lizinga pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj. U polju „Vrsta pokretne stvari koja ima registarsku oznaku/broj” potrebno je označiti o kojoj vrsti stvari se radi, štikliranjem odgovarajućeg polja. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog B1a se popunjava ukoliko je predmet lizinga pokretna stvar koja ima registarsku oznaku/broj, a u pitanju je vazduhoplov. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog B2 se popunjava ukoliko je predmet lizinga pokretna stvar koja nema registarsku oznaku/broj, a u pitanju je mašina ili oprema. Štikliranjem potrebno je označiti vrstu pokretne stvari koja je predmet lizinga, u zavisnosti od toga da li je u pitanju građevinska oprema i mašine, poljoprivredna oprema i mašine, proizvodna oprema i mašine, medicinska oprema i mašine, IT oprema, aparati za domaćinstvo, bela tehnika ili ostale mašine i oprema. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog B3 se popunjava ukoliko je predmet lizinga ostalo, odnosno pokretna stvar koja ne odgovara opisu predmeta lizinga u prilozima od B1 do B3. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog B4 se popunjava ukoliko je predmet lizinga umetnički predmet ili dragocenost. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog B5 se popunjava ukoliko je predmet lizinga nepokretnost - zemljište. U polju „Vrsta zemljišta”, potrebno je označiti vrstu zemljišta, štikliranjem odgovarajućeg polja, u zavisnosti od toga da li je u pitanju poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, građevinsko zemljište ili druge vrste zemljišta. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

Prilog B6 se popunjava ukoliko je predmet lizinga nepokretnost - objekat. U polju „Vrsta objekta”, potrebno je označiti vrstu objekta, štikliranjem odgovarajućeg polja. Podatke je potrebno dati što detaljnije, unošenjem podataka u odgovarajuća polja.

U polje „Napomene", na strani Prilog B1, Prilog B2, Prilog B3 i  Prilog B4, mogu se  uneti svi ostali podaci o predmetu lizinga koji su relevantni za registraciju izmene i/ili dopune podataka koji se odnose na pokretnu stvar, koja je predmet lizinga.

U polju „Dodatni opis”, na strani Prilog B5 i Prilog B6, mogu se navesti i drugi relevantni podaci kojima se bliže opisuje nepokretnost (zemljište ili objekat), koja je predmet lizinga.

Prilog V1 koristi se ukoliko se traži izmena i /ili dopuna podataka o ugovoru o finansijskom lizingu i može se odnositi na sadržinu ugovora o finansijskom lizingu ili ugovorene opcije nakon isteka roka na koji je ugovor o finansijskom lizingu zaključen, pa se u zavisnosti od toga, popunjava odgovarajuće polje u ovom prilogu.

U polje Napomene”, na strani Prilog V1, mogu se uneti svi ostali podaci koji su relevantni za registraciju izmene i/ili dopune podataka koji se odnose na podatke o ugovoru o finansijskom lizingu.

Ako se predmet finansijskog lizinga sastoji iz više delova ili sadrži prateću opremu, pri čemu svaki pojedinačni deo, odnosno prateća oprema sadrži obeležja, odnosno podatke koji predstavljaju kriterijume za pretraživanje, preporuka je da se svaki od delova, odnosno svaki deo prateće opreme upiše pojedinačno, kako bi upit u bazi podataka Registra dao tačne, odnosno očekivane rezultate.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini Registra finansijskog lizinga i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji je dostupan u odeljku „Propisi.

Za registraciju novih podataka, izmenu postojećih ili brisanje nekih od registrovanih podataka prilaže se sledeća dokumentacija:

 • aneks ugovora o finansijskom lizingu;
 • ugovor kojim je davalac lizinga izvršio prenos prava svojine na predmetu lizinga na treće lice – davaoca lizinga u skladu sa zakonom koji reguliše posao finansijskog lizinga;
 • sporazum ili drugi akt kojim se vrši ustupanje ugovora;
 • ugovor iz koga se može utvrditi da je predmet lizinga dat na korišćenje trećem licu, uz koji se prilaže i pisana saglasnost davaoca lizinga;
 • drugi odgovarajući dokument iz koga se sa sigurnošću može utvrditi da je došlo do promene registrovanih podataka.

Dokumentacija mora biti dostavljena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija se zahteva ako zemlja na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemljom nema zaključen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije.  Ako je zemlja potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille. U slučaju kada  sa zemljom,  na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemljama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

NAKNADA ZA IZMENU I/ILI DOPUNU PODATAKA O REGISTROVANOM UGOVORU O FINANSIJSKOM LIZINGU

Visina naknade za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za registraciju izmene i/ili dopune registrovanih podataka iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara.

Ako se jednom prijavom traži registracija novih podataka, promena ili brisanje registrovanih podataka za veći broj subjekata, odnosno veći broj pokretnih, odnosno nepokretnih stvari, za svaki sledeći subjekt, odnosno svaku sledeću pokretnu, odnosno nepokretnu stvar, iznos naknade utvrđen Odlukom se uvećava za 220,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska za 200,00 dinara.

Primer obračuna naknade za prijavu podnetu u papirnoj formi kada se prijavom traži izmena ili dopuna podataka, pri čemu se u Registar registruju podaci za više predmeta lizinga:
Ukoliko se prijavom traži registracija pet novih predmeta lizinga u papirnoj formi, pri čemu je ukupna vrednost ugovora o finansijskom lizingu 50.000 evra, naknada za registraciju podataka iznosi ukupno 3.080,00 dinara i predstavlja zbir iznosa od 2.200,00 dinara, uvećan za 880,00 dinara (prvi predmet lizinga obuhvaćen je iznosom od 2.200,00, a za sledeća četiri predmeta se plaća iznos od po još 220,00 dinara).
Isti način obračuna visine naknade primenjuje se kada se regsitruju podaci o više subjekata (davalaca lizinga, primalaca lizinga, isporučilaca predmeta lizinga ili korisnika predmeta lizinga), kako i kada se prijavom traži brisanje dela registrovanih podataka, pri čemu se traži brisanje većeg broja subjekata, odnosno predmeta lizinga.

 

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za izmenu i/ili dopunu podataka o registrovanom ugovoru o finansijskom lizingu, koja se plaća Agenciji za privredne registre:

 • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANJE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da u roku od 30 dana od objavljivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju. U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

 • novu, uredno popunjenu registracionu prijavu, na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
 • nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
 • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene:

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani obavezno se navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom, registrator će dostavljenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlja se postupak po žalbi.