Agencija vodi sledeće registre kao jedinstvene, centralizovane, javne, elektronske baze podataka:

 • Registar privrednih subjekata, u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (počeo je sa radom 1.01.2005. godine). U okviru ovog registra vode se:

                        - Registar privrednih društava (počeo je sa radom 1.01.2005. godine) 
                        - Registar preduzetnika (vodi se od 1. 01.2006. godine)
                        - Registar stranih predstavništava (vodi se od 1. 01.2006. godine)

 • Registar finansijskog lizinga, u skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu (počeo je sa radom 1.01.2005. godine)
 • Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, u skladu sa Zakonom o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (počeo je sa radom 15.08.2005. godine)
 • Registar medija, u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (počeo je sa radom 13. februara 2015. godine), 
 • Registar udruženja, u skladu sa Zakonom o udruženjima (počeo je sa radom 22.10.2009. godine)
 • Registar stranih udruženja, u skladu sa Zakonom o udruženjima (počeo je sa radom 22.10.2009. godine)
 • Registar turizma, u skladu sa Zakonom o turizmu (počeo je sa radom 1.01.2010. godine)
 • Registar finansijskih izveštaja, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji (počeo je sa radom 1.01.2010. godine)
 • Registar stečajnih masa, u skladu sa Zakonom o stečaju (počeo je sa radom 23.01.2010. godine)
 • Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju, Uredbom o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja i Uputstvom o bližim uslovima i načinu unosa podataka o merama i podsticajima regionalnog razvoja (počeo sa radom 1.02.2011. godine)
 • Registar zadužbina i fondacija, predstavništava stranih zadužbina i fondacija, u skladu sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama (počeo sa radom 01.03.2011. godine)
 • Registar sudskih zabrana, u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (počeo sa radom 17.09.2011. godine)
 • Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, u skladu sa Zakonom o sportu (počeo sa radom 23.09.2011. godine)
 • Registar komora, u skladu sa Zakon o privrednim komorama (počeo sa radom 1.01.2013. godine) 
 • Registar ponuđača, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (počeo sa radom 1.09.2013.godine) 
 • Registar faktoringa, u skladu sa Zakonom o faktoringu (počeo sa radom 22.10.2013. godine)
 • Registar ugovora o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, uskladu sa Zakonom o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje (počeo sa radom 1.06.2015. godine)
 • Registar građevinskih dozvola, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (počeo sa radom 1.01.2016. godine)
 • Registar privremenih ograničenja prava lica, u skladu sa Zakonom o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre (počeo sa radom 01.06.2016. godine)
 • Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika, u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (počela sa radom 31.12.2018. godine)
 • Registar zdravstvenih ustanova i Јedinstvenu evidenciju subjekata u zdravstvu, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Registar počeo s radom 11.10.2020, a Evidencija 20.04.2021. godine)
 • Registar pružalaca računovodstvenih usluga (počeo sa radom 1.01.2021. godine)
 • Registar ustanova kulture (počeo sa radom 18.71.2022. godine).

Vođenje centralizovanih registara u jedinstvenoj instituciji kakva je Agencija za privredne registre - čija se nadležnost proteže na celoj teritoriji Republike Srbije, obezbeđuje ujednačenu praksu registracije - usaglašenu sa direktivama EU - kao i jedinstvene uslove za započinjanje poslovanja za sve učesnike u privrednom životu Srbije.

Jedinstveni centralni registri pružaju mogućnost državnim organima i institucijama da se na jednom mestu upoznaju sa podacima o registrovanim privrednim subjektima, njihovim bonitetom, zaduženjima fizičkih i pravnih lica koja se odnose na finansijski lizing i zalogu na pokretnim stvarima i pravima i dr.