Registraciona prijava za upis zabeležbe nalazi se u odelјku „Obrasci

UPUTSTVO ZA POPUNјAVANјE REGISTRACIONE PRIJAVE ZA UPIS ZABELEŽBE

Registracionu prijavu za upis zabeležbe mogu podneti:

  • prodavac,
  • kupac,
  • zainteresovano lice.

Ukoliko je podnosilac pravno lice, prijavu potpisuje zakonski zastupnik privrednog društva ili drugog pravnog lica, zastupnik koji je aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćen da zastupa društvo i prokurista.

Prijavu može podneti i drugo ovlašćeno lice, odnosno punomoćnik, pri čemu se uz registracionu prijavu obavezno prilaže i ovlašćenje, odnosno punomoćje za zastupanje. Prokurista ne može preneti ovlašćenje za zastupanje na drugo lice.

Ukoliko je podnosilac fizičko lice, a prijavu podnosi preko punomoćnika koji nije advokat, uz prijavu se mora dostaviti punomoćje overeno od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Fizičko lice koje podnosi prijavu dužno je da uz prijavu podnese i dokaz o identitetu. Kada je u pitanju domaće fizičko lice, podnosi fotokopiju lične karte, a kada je u pitanju stranac, podnosi fotokopiju pasoša.

Pored prodavca i kupca, prijavu može podneti i zainteresovano lice, tj. lice koja ima određeni pravni interes da se u Registar založnog prava upiše zabeležba o sporu koji se odnosi na pokretne stvari ili na druge odnose strana u vezi sa ugovorom o prodaji (npr. lice koje vodi parnicu koja se odnosi na registrovan ugovor o prodaji ovlašćeno je za podnošenje registracione prijave za upis zabeležbe).

Strana 1 - Podaci o podnosiocu prijave

Ukoliko podnosilac prijave podnosi prijavu neposredno u Agenciji neophodno je da na prijavi naznači da li zahteva da mu se izda potvrda o podnetoj prijavi.

Ukoliko podnosilac prijave postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prijavi se obavezno upisuje broj rešenja kojim je ranije podneta prijava odbačena.

Podnosilac prijave označava broj pod kojim je ugovor o prodaji, za koji se traži upis zabeležbe, registrovan u Registru založnog prava.

U rubrici Podaci o podnosiocu prijave potrebno je označiti odgovarajuće polјe koje se odnosi na opšte podatke o podnosiocu prijave, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva. Ako je u pitanju fizičko lice, popunjava se polјe na levoj strani obrasca, a ako je u pitanju pravno lice ili državni organ, popunjavaju se polјa na desnoj strani obrasca, i to:

  • za domaće fizičko lice se navodi ime, prezime, matični broj, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta, a ako je subjekt ugovora o prodaji strano fizičko lice, obavezno se navodi ime, prezime, broj pasoša, država izdavanja, mesto i država prebivališta, ulica i broj prebivališta, odnosno boravišta;
  • za domaće pravno lice ili državni organ navodi se poslovno ime/naziv, matični broj, adresa sedišta, a ukoliko je subjekt ugovora o prodaji strano pravno lice, navodi se poslovno ime, oznaka pod kojom se vodi u stranom registru, naziv tog registra, mesto i država sedišta i adresa sedišta (ulica i broj).

Ukoliko je podnosilac registracione prijave fizičko lice - prva strana  prijave treba da bude snabdevena potpisom fizičkog lica ili potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Ukoliko je podnosilac registracione prijave pravno lice, prva strana mora biti snabdevena pečatom i potpisom ovlašćenog lica. Ukoliko prijavu podnosi punomoćnik pravnog lica, prijava mora biti snabdevena potpisom punomoćnika, a ako je punomoćnik advokat i njegovim pečatom.

Od 1. oktobra 2018. privredni subjekti nemaju obavezu da upotreblјavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima (član 25. Zakona o privrednim društvima „Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018,95/2018, 91/2019 i 109/2021).

Ukoliko registracionu prijavu podnosi punomoćnik koji je svoje punomoćje deponovao u Agenciji za privredne registre, neophodno je označiti broj pod kojim je punomoćje deponovano.

Na prijavi se obavezno označava svojstvo potpisnika prijave, tako što se štiklira polјe ispred odgovarajućeg naziva (prodavac lično, punomoćnik/zastupnik prodavca, kupac lično, punomoćnik/zastupnik kupca, zainteresovano lice, punomoćnik/zastupnik zainteresovanog lica). Ukoliko se prijava podnosi preko punomoćnika ili zastupnika, potrebno je navesti njegovo ime i prezime i svojstvo u za to predviđeno polјe.

Strana 2 - Način dostavlјanja odluke Registratora i priložena dokumentacija

Dostavlјanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se samo na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavlјanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavlјen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet strane Agencije za privredne registre, Registra založnog prava.

U polјu Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu neophodno je navesti pojedinačno svaki dokument koji se prilaže uz registracionu prijavu, uklјučujući i dokaz o uplati naknade za registraciju.

Strana 3 - Vrsta zabeležbe

Na strani 3 obavezno naznačiti polјe ispred vrste zabeležbe čija se registracija traži.

Zabeležba spora se registruje ako se vodi parnica koja se odnosi na registrovan ugovor o prodaji ili pokretnu stvar koja je predmet prodaje ili druge odnose strana u vezi sa registrovanom ugovorom o prodaji. Obavezno naznačiti naziv suda pred kojim se vodi postupak kao i broj pod kojim se postupak vodi.

Ukoliko se traži zabeležba podataka o drugim činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet, a u vezi su sa registrovanom  ugovorom o prodaji, neophodno je navesti bliže podatke  o činjenici, odnosno dokumentu čija se registracija traži. 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ PRIJAVU

Dokumentacija koja se prilaže uz registracionu prijavu propisana je Pravilnikom o sadržini registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima i dokumentaciji potrebnoj za registraciju, koji je dostupan u odelјku „Propisi”.

Za registraciju zabeležbe spora prilaže se tužba sa prijemnim pečatom suda ili drugi odgovarajući dokument iz koga se na nesumnjiv način može utvrditi da se pred sudom vodi spor u vezi sa registrovanim ugovorom o prodaji ili pokretnom stvari koja je predmet prodaje ili drugim odnosima strana u vezi sa registrovanom ugovorom o prodaji.

Za registraciju zabeležbe podataka o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet prilaže se dokumentacija iz koje se sa sigurnošću može utvrditi postojanje činjenice, odnosno dokumenta čija se registracija traži.

Dokumentacija mora biti dostavlјena u originalu, overenom prepisu ili fotokopiji overenoj od strane nadležnog organa.

Ako se uz prijavu prilaže strana isprava, ona mora biti legalizovana u skladu sa zakonom i uz nju se mora dostaviti prevod ovlašćenog sudskog tumača.

„Puna legalizacija“ se zahteva ako zemlјa na čijoj teritoriji je izdata javna isprava nije potpisnica Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i kada sa našom zemlјom nema zaklјučen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije. Ako je zemlјa potpisnica Haške konvencije, strana javna isprava mora sadržati „Apostille”. U slučaju kada sa zemlјom, na čijoj teritoriji je izdata predmetna javna isprava, Republika Srbija ima potvrđen bilateralni sporazum o međusobnom priznavanju javnih isprava bez legalizacije nije potrebna ni legalizacija, kao ni pečat „Apostille”.

Više informacija o potpisnicama Haške konvencije i zemlјama sa kojima Republika Srbija ima potvrđene bilateralne ugovore o međusobnom oslobađanju javnih isprava od legalizacije možete pronaći ovde.

NAKNADA ZA REGISTRACIJU ZABELEŽBE

Visina naknade za registraciju zabeležbe propisana je Odlukom o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre.

Naknada za registraciju zabeležbe iznosi 2.200,00 dinara, ako je prijava podneta u papirnoj formi, a ako je prijava elektronska 2.000,00 dinara.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu iznosi 3.000,00 dinara.

Račun za uplatu naknade

Broj računa za uplatu naknade za registraciju zabeležbe koja se plaća Agenciji za privredne registre:

  • 840-29770845-52, model 97, poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

POSTUPANJE PO RANIJE ODBAČENOJ PRIJAVI

Ukoliko je ranija prijava odbačena, podnosilac može da, u roku od 30 dana od objavlјivanja rešenja kojim je ranija prijava odbačena podnese novu prijavu, otkloni sve utvrđene nedostatke i uplati polovinu naknade propisane za predmetnu registraciju.

U tom slučaju podnosilac treba da podnese:

  • novu uredno popunjenu registracionu prijavu na kojoj će obavezno označiti broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena (nova prijava treba da bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju);
  • nedostajuću i/ili ispravlјenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije);
  • dokaz o uplati polovine iznosa propisane naknade za registraciju (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju).

Važne napomene:

Ukoliko podnosilac postupa po ranije odbačenoj prijavi, na prvoj strani se obavezno navodi broj prethodno odbačene prijave. U suprotnom registrator će dostavlјenu prijavu smatrati novom prijavom i ceniti ispunjenost uslova za registraciju samo na osnovu dokumentacije koja je uz nju priložena.

Ako podnosilac istovremeno sa podnošenjem nove prijave izjavi žalbu na rešenje o odbačaju, smatra se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu preduzete i nastavlјa se postupak po žalbi.