VAŽNA NAPOMENA:

U slučaju da je zastupnik koji potpisuje zahtev za evidentiranje domaće lice, njegov elektronski sertifikat mora sadržati JMBG, kao jedinstveni identifikator.

U slučaju da je zastupnik koji potpisuje zahtev za evidentiranje strano lice, njegov elektronski sertifikat mora sadržati Evidencioni broj stranca, kao jedinstveni identifikator za strance. Istovremeno, Evidencioni broj stranca mora biti registrovan u APR-u kao podatak o zastupniku.

Ukoliko sertifikat zastupnika ne sadrži evidencijski broj stranca, obavezno je da ima broj pasoša i naziv države u kojoj je pasoš izdat.

Ko ima, a ko nema obavezu evidentiranja stvarnih vlasnika u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika?

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima IMAJU:

 • sva privredna društva,
 • društva u likvidaciji,
 • zadruge,
 • ogranci stranih privrednih društava,
 • poslovna udruženja,
 • udruženja i savezi udruženja,
 • fondacije i zadužbine,
 • ustanove,
 • strana predstavništva privrednih društava, udruženja, zadužbina i fondacija.

Ovu obavezu NEMAJU:

 • preduzetnici,
 • javna akcionarska društva,
 • privredna društva u stečaju,
 • privredna društva u prinudnoj likvidaciji,
 • društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, aut. pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač,
 • političke stranke,
 • sindikati,
 • sportske organizacije i udruženja,
 • crkve i verske zajednice.

Da li su preduzetnici u obavezi da se evidentiraju u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika?

Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika se ne primenjuje na preduzetnike.

Da li novoosnovani registrovani subjekt mora da prvo evidentira stvarnog vlasnika u Centralnoj evidenciji da bi otvorio tekući račun u poslovnoj banci?

Ne, prema Smernicama Ministarstva finansija, Uprave za sprečavanje pranja novca, broj OP-000329-0019/2019 od 24.02.2020. godine, poslovna banka može uspostaviti poslovni odnos sa strankom iako nije evidentiran podatak o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji ako je u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma utvrdila i proverila identitet te stranke i pod uslovom da nije prošlo više od 15 dana od dana osnivanja Registrovanog subjekta.

Kako da izračunam procenat za posredni udeo stvarnog vlasnika?

Za izračunavanje procenta za posredni udeo stvarnog vlasnika od pomoći vam može biti sledeća tabela. Skrećemo vam pažnju da pogledate legendu ispod tabele i da su po listama (sheet) razvrstani slučajevi kada je:

 • jedan posredni vlasnik u nizu,
 • dva posredna vlasnika u nizu i
 • tri posredna vlasnika u nizu.

Prilikom evidentiranja unet je pogrešan osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika. Kako to ispraviti ako je zahtev već potpisan e-potpisom?

Da biste promenili osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika, potrebno je da obrišete postojeće stvarne vlasnike. Prvo treba da pokrenete Novi zahtev i tada će se na dnu ekrana prikazati novi zahtev sa trenutnim stvarnim vlasnicima.  Njih treba sve izbrisati, a zatim potvrditi brisanje i upisati razlog brisanja (npr. Promena osnova). Postojeći stvarni vlasnik sada dobija status BRISAN. Nakon toga je moguće dodavanje novog stvarnog vlasnika i izbor drugog osnova za sticanje svojstva stvarnog vlasnika.

Da li se sa jednog korisničkog naloga na Sistemu Agencije može kreirati više zahteva za evidentiranje stvarnih vlasnika?

Jedan korisnički nalog se može iskoristi za kreiranje više zahteva za evidentiranje. Važno je samo da se svaki zahtev potpiše elektronskim potpisom registrovanog zastupnika. Da biste zahtev prosledili zastupniku na potpisivanje predlažemo da koristite opciju Kopiraj URL adresu.

Ukoliko je zastupnik strano lice, a njegov elektronski sertifikat ne sadrži evidencioni broj stranca, kako podneti zahev za evidentiranje stvarnog vlasnika?

U Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika je omogućeno registrovanom zastupniku nerezidentu potpisivanje i elektronskim sertifikatom koji sadrži broj pasoša i podatak o državi u kojoj je izdat taj lični dokument, bez evidencijskog broja stranca.

Da li se zahtev za evidentiranje u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika može podneti preko punomoćnika?

Ne, ne postoji tehnička mogućnost da se punomoćje priloži u formi elektronskog dokumenta. Zahtev za evidentiranje u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika se može potpisati isključivo e-potpisom zakonskog zastupnika. Mada je na raspolaganju i opcija Kopiraj adresu. Izborom ove opcije korisnik ima mogućnost da kopira URL adrese stranice i pošalje pripremljene podatke registrovanom zastupniku na potpisivanje. Pri tome, registrovani zastupnik ne mora da ima nalog na Sistemu za centralno prijavljivanje korisnika, ali mora da ima instaliranu Nexu aplikaciju.

Kako da promenim podatak o zastupniku ustanove u Centralnoj evidenciji?

Pravna lica-ustanove se, za sada, ne registruju u APR (izuzev zdravstvenih ustanova koje su prešle u nadležnost Agencije u oktobru 2020). Ustanove u privatnom vlasništvu imaju obavezu evidentiranja stvarnog vlasnika, a podatke o njima (osim podatka o stvarnom vlasniku jer taj podatak upisuje podnosilac) APR automastki preuzima od Republičkog zavoda za statitiku (RZS). Ako se podatak o zastupniku u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ne podudara sa stvarnim stanjem, odnosno ukoliko je došlo do promene zastupnika ustanove, potrebno je prvo prveriti da li je ta promena registrovana u Privrednom sudu. Ako jeste, proverite da li je sud rešenje dostavio RZS-u koji treba da ažurura ovaj podatak u svojoj bazi. Ako sud nije dostavio rešenje RZS-u, inicirajte sami promenu tog podatka u RZS-u, a APR će automatski preuzeti nov podatak.

Da li lice evidentirano kao stvarni vlasnik, koje se ne smatra stvarnim vlasnikom, ima mogućnost izmene podataka o stvarnom vlasniku kod registrovanog subjekta?

Mogućnost da izvrši evidentiranje stvarnog vlasnika ima isklјučivo zastupnik obveznika evidentiranja. Međutim, ukazujemo na odredbu člana 11 Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, kojom je propisano da fizičko lice koje je evidentirano kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta može podneti tužbu protiv registrovanog subjekta nadležnom sudu prema sedištu registrovanog subjekta, radi utvrđivanja da to lice nije stvarni vlasnik. Sud, po pravnosnažnosti presude kojom je utvrđeno da tužilac nije stvarni vlasnik registrovanog subjekta, dostavlјa presudu Agenciji radi brisanja tog lica iz Centralne evidencije. Postupak po ovoj tužbi je hitan.

Da li je moguće iz opravdanih razloga izdejstvovati produženje roka za evidentiranje stvarnog vlasnika?

Rok za evidentiranje stvarnog vlasnika zakonom je utvrđen kao neproduživ, odnosno Agencija za privredne registre nema diskreciono ovlašćenje produženje ovog roka. Neizvršavanje obaveze evidentiranja u zakonom propisanom roku za Agenciju za privredne registre znači obavezu da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ali navedeno ne znači da će biti utvrđeno postojanje prekršaja u prekršajnom postupku. Drugim rečima, moguće da će sud uzeti u obzir izvinjavajuće razloge, ali to se ne može prejudicirati.

Da li se izjava o stvarnom vlasniku može dati u vidu dopisa, u pisanoj formi odnosno kao podnesak ili imejlom?

Centralna evidencija stvarnih vlasnika vodi se isklјučivo elektronskim putem, preko internet stranice Agencije, a korisnik mora da poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (kreiranu od strane Agencije, koja se koristi za sve elektronske usluge koje pruža Agencija, i koju možete preuzeti ovde),
 • nalog na sistemu za centralizovano prijavlјivanje korisnika Agencije za privredne registre (nalog u navedenom sistemu se koristi za pristupanje svim elektronskim uslugama Agencije).

Potpisivanje kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u elektronskom obliku putem interneta objašnjeno je u tehničkom uputstvu za potpisivanje dokumenata i zahteva kvalifikovanim elektronskim sertifikatom.

Pitanja u vezi sa postupkom evidentiranja možete slati na elektronsku adresu stvarnovlasnistvo@apr.gov.rs.

U slučaju da imate problem sa pristupom aplikaciji za centralizovano prijavlјivanje korisnika ili sa elektronskim potpisom, možete kontaktirati tehničku podršku na sd@apr.gov.rs ili pozivom na broj 011 20 20 293.

Usled svega navedenog, potrebno je pratiti informacije na internet strani Agencije za privredne registre gde su data uputstva u pogledu evidentiranja stvarnih vlasnika u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Da li se pri evidentiranju stvarnog vlasnika Agenciji za privredne registre dostavlja dokumentacija na osnovu koje je utvrđeno ko je stvarni vlasnik?

Ne, nikakva dokumentacija se ne dostavlja Agenciji za privredne registre. Međutim, registrovani subjekt je dužan da ima i čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih se određuje stvarni vlasnik registrovanog subjekta deset godina od dana evidentiranja podataka o stvarnom vlasniku. Posebno napominjemo i to da je registrovani subjekt dužan da na zahtev nadležnog državnog organa i Narodne banke Srbije učini dostupnim i dostavi podatke i dokumenta na osnovu kojih je utvrdio stvarnog vlasnika.