Postupak registracije

Postupak upisa i registracije u Registar medija pokreće se i vodi u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“, 99/11, 83/2014, 31/19 i 105/21), podnošenjem registracione prijave Agenciji. Prijave se podnose:

 • neposredno u sedištu APR-a u Beogradu (Brankova 25, 11000 Beograd),
 • u nekoj od organizacionih jedinica (pogledati odeljak Kontakti) ili
 • poštom (Registar medija, Agencija za privredne registre, Brankova 25, 11000 Beograd).

Postupak može biti pokrenut i po službenoj dužnosti ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

Lice ovlašćeno za podnošenje registracione prijave je:

 • zakonski zastupnik izdavača/domaćeg pravnog lica ili lice koje on punomoćjem ovlasti,
 • preduzetnik/izdavač ili registrovani poslovođa preduzetnika/izdavača, kao i
 • zakonski zastupnik organa javne vlasti za podatke o novčanim sredstvima dobijenim ili dodelјenim od organa javne vlasti, u smislu odredbe člana 47. stav 1. tačka 9) i 10) Zakona o javnom informisanju i medijima(„Sl. glasnik RS”, br. 92/2023).

Sva dokumentacija se podnosi u originalu ili overenoj fotokopiji. Rok za odlučivanje o prijavi je pet radnih dana od dana prijema prijave. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog podnošenja, uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji, a ne datum predaje pošti.

Ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju registrator donosi rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavlјuje na internet strani Agencije. Istovremeno sa donošenjem rešenja objavlјuju se i registrovani podaci i dokumenta.

Ukoliko registrator utvrdi da nije ispunjen neki od uslova za registraciju iz člana 14. stav 1. tačka 1), 3), 4), 10), 11), 12) i 13) Zakona u postupku registracije u Agenciji za privredne registre u smislu da:

 • nije nadležan za postupanje po prijavi,
 • podatak ili dokument nije predmet registracije,
 • podatak ili dokument čija se registracija zahteva je već registrovan,
 • prijava nije podneta u zakonom propisanom roku, ako je rok uslov za registraciju,
 • prijava iz člana 17. stav 3. Zakona nije podneta u propisanom roku i/ili da nisu otklonjeni utvrđeni nedostaci,
 • registracija podatka ili dokumenta je u suprotnosti sa posebnim zakonom,
 • registracija podatka ili dokumenta je u suprotnosti sa aktom nadležnog organa donetim u skladu sa zakonom,

donosi rešenje kojim odbacuje prijavu. Reč je o situacijama u kojima tražena registracija ne može uopšte biti izvršena, pa je donošenjem ovakvog rešenja postupak okončan bez mogućnosti da podnosilac uz dostavlјanje neke dopunske dokumentacije utiče na drugačiji ishod postupka.

Ukoliko registrator utvrdi da nije ispunjen neki od uslova iz člana 14. stav 1. tačka 2), 5), 6), 7), 8) i 9) Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac u roku od 30 dana od dana objavlјivanja ovog rešenja podnese novu registracionu prijavu uz pozivanje na broj rešenja kojim je ranija prijava odbačena i otkloni sve utvrđene nedostatke (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije) za vođenje postupka registracije plaća polovinu propisanog iznosa naknade za registraciju.

Pravo na plaćanje umanjenog iznosa naknade podnosilac prijave može ostvariti jednom i to samo u odnosu na prijavu za registraciju podataka i dokumenata koja je odbačena prethodnim rešenjem. U slučaju da podnosilac proširi svoj zahtev kroz novu prijavu, dužan je da uplati za to propisani pun iznos naknade.

Uz novu prijavu podnosilac prijave dužan je da priloži samo nedostajuću, odnosno urednu dokumentaciju radi otklanjanja nedostataka utvrđenih rešenjem registratora kojim je zahtev odbačen.

Dostavlјanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavlјanje odluke registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke registratora neće biti dostavlјen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna u odelјku Pretraga podataka Registra medija (za izabrani medij pogledati Odluke registratora).

Načini na koje se vrši dostavlјanje pisanog otpravka odluke registratora su sledeći:

 • poštanskom pošilјkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica,
 • poštanskom pošilјkom, na adresu sedišta pravnog lica (ako adresa za prijem pošte nije registrovana),
 • preuzimanjem u sedištu Agencije, 
 • preuzimanjem u nekoj od organizacionih jedinica Agencije,
 • poštanskom pošilјkom na adresu podnosioca.

Protiv rešenja registratora, u skladu sa odredbom člana 50. Zakona o javnom informisanju i medijima, može se izjaviti žalba ministru nadležnom za poslove javnog informisanja, preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavlјivanja odluke na internet strani Agencije. Odluka ministra je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Ako je prilikom registracije načinjena greška u registru, koja se odnosi na greške u pisanju ili računanju i druge očigledne netačnosti, registrator će, odmah po saznanju za grešku ili u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku i o tome pisanim putem obavestiti subjekta registracije, odnosno podnosioca zahteva za ispravku. 

Ako je registrator za grešku u registru saznao po prijemu prijave, odmah će postupiti na gore navedeni način i ispraviti utvrđenu grešku, a prijavu odbaciti zbog toga što činjenice iz prijave nisu saglasne sa podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi, sa pozivom podnosiocu prijave da otkloni nedostatak tako što će podatke iz prijave i dokumentacije uz prijavu usaglasiti sa novim stanjem u registru, bez plaćanja naknade za registraciju

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Registracione prijave i dokumentacija za registraciju

Navedene prijave se iz odelјka Obrasci preuzimaju besplatno, dok se u Agenciji za privredne registre i njenim organizacionim jedinicama preuzimaju uz naknadu od 120,00 dinara.

U skladu sa Pravilnikom o dokumentaciji koja se prilaže u postupku registracije medija u Registar medija („Službeni glasnik RS‟, br. 126/2014, 61/2015 i 40/2019):

Uz registracionu prijavu upisa medija u Registar prilaže se sledeća dokumentacija:

 • odluka izdavača medija (u dalјem tekstu: izdavač) o osnivanju medija i nazivu medija,
 • odluka izdavača o jeziku izdanja, odnosno o jeziku pružanja medijske usluge,
 • odluka izdavača o imenovanju glavnog urednika medija,
 • izvod iz javnog registra, kojim se dokazuje identitet izdavača ako nije registrovan u registru koji vodi Agencija za privredne registre,
 • dokaz o matičnom broju izdavača, ako nije registrovan u registru koji vodi Agencija za privredne registre,
 • dokaz o identitetu glavnog urednika medija (za domaće fizičko lice – overena fotokopija lične karte, za strano fizičko lice – overena fotokopija pasoša, odnosno overena fotokopija lične karte ako je izdata stranom fizičkom licu),
 • ovlašćenje za pružanje medijske usluge u skladu sa zakonom koji reguliše oblast elektronskih medija;
 • potvrda iz baze Registra nacionalnog Internet domena Srbije – RNIDS o internet adresi elektronskog izdanja,
 • dokument koji sadrži sledeće podatke o licima iz člana 47. stav 1. tačka 8) Zakona o javnom informisanju i medijima:
  • poslovno ime, odnosno naziv, sedište i matični, odnosno registarski broj za pravno lice,
  • lično ime i JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica,
  • pojedinačno procentualno učešće u osnivačkom kapitalu medija, za čiju tačnost i potpunost, svojim potpisom odgovara fizičko lice izdavač medija, odnosno odgovorno lice u pravnom licu izdavaču medija.

Lica iz člana 47. stav 1. tačka 8)  Zakona o javnom informisanju i medijima su fizička i pravna lica koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu. Odredbom člana 62. Zakona o privrednim društvima propisano je koja lica se smatraju povezanim licima.

 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

 II Uz registracionu prijavu za upis podataka o mediju koji je registrovan u Registru javnih glasila,

prilaže se:

 • odluka izdavača o jeziku izdanja, odnosno o jeziku pružanja medijske usluge;
 • dokaz o identitetu glavnog urednika medija (za domaće fizičko lice – overena fotokopija lične karte, za strano fizičko lice – overena fotokopija pasoša, odnosno overena fotokopija lične karte ako je izdata stranom fizičkom licu);
 • dokument koji sadrži sledeće podatke o licima iz člana 47. stav 1. tačka 8) Zakona o javnom informisanju i medijima:
  • poslovno ime, odnosno naziv, sedište i matični, odnosno registarski broj za pravno lice;
  • lično ime i JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica;
  • pojedinačno procentualno učešće u osnivačkom kapitalu medija, za čiju tačnost i potpunost, svojim potpisom odgovara fizičko lice izdavač medija, odnosno odgovorno lice u pravnom licu izdavaču medija;

Lica iz člana 47. stav 1. tačka 8)  Zakona o javnom informisanju i medijima su fizička i pravna lica koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu. Odredbom člana 62. Zakona o privrednim društvima propisano je koja lica se smatraju povezanim licima.

 • podatak o prosečno prodatom tiražu medija u prethodnoj kalendarskoj godini, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom garantuje odgovorno lice izdavača;
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

Izdavač medija je  dužan  da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, do 4.2.2024.godine, ukoliko to već nije učinio, registruje podatke o mediju i to:

 • lično ime i JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i država izdavanja pasoša stranog fizičkog lica koje je glavni urednik medija;
 • dokument koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu;

Ukoliko izdavač ne registruje navedene podatke u propisanom roku registrator će izbrisati medij iz registra po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog akta o brisanju. 

III Uz registracionu prijavu promene podataka o mediju upisanom u Registar medija, prilaže se odgovarajući dodatak uz prijavu i dokument koji je osnov za promenu registrovanog podatka o mediju, i to: 

ZA PROMENU NAZIVA MEDIJA

 • DODATAK 01,
 • odluka izdavača medija o promeni naziva medija,
 • ovlašćenje za pružanje medijske usluge u skladu sa zakonom koji reguliše oblast elektronskih medija (odnosi se samo na medije registrovane u formi radio i televizijskog programa),
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

ZA PROMENU PODATKA O GLAVNOM UREDNIKU MEDIJA

 • DODATAK 02,
 • odluka izdavača medija o promeni glavnog urednika medija,
 • dokaz o identitetu glavnog urednika medija (za domaće fizičko lice-overena fotokopija lične karte, za strano fizičko lice – overena fotokopija pasoša, odnosno overena fotokopija lične karte ako je izdata stranom fizičkom licu),
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

ZA PROMENU PODATKA O BROJU DOZVOLE ZA PRUŽANјE MEDIJSKE USLUGE ZA ELEKTRONSKE MEDIJE

 • DODATAK 03,
 • ovlašćenje za pružanje medijske usluge u skladu sa zakonom koji reguliše oblast elektronskih medija,
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

ZA PROMENU PODATKA O JEZIKU IZDAVANјA/EMITOVANјA MEDIJA

 • DODATAK 04,
 • odluka izdavača medija o promeni jezika izdavanja/emitovanja medija,
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

ZA PROMENU PODATKA O SAMOSTALNIM ELEKTRONSKIM IZDANјIMA MEDIJA (uređivački oblikovane internet stranice)

 • DODATAK 05,
 • odluka izdavača medija o promeni samostalnog elektronskog izdanja medija,
 • potvrda iz baze Registra nacionalnog Internet domena Srbije – RNIDS o internet adresi elektronskog izdanja,
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

ZA PROMENU PODATKA O INTERNET ADRESI MEDIJA

 • DODATAK 06,
 • odluka izdavača medija o promeni internet adrese medija za medije koji se isklјučivo distribuiraju putem interneta,
 • potvrda iz baze Registra nacionalnog Internet domena Srbije – RNIDS o internet adresi elektronskog izdanja,
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

ZA PROMENU PODATKA O IZDAVAČU/PRUŽAOCU MEDIJSKE USLUGE

 • DODATAK 07,
 • dokument koji je pravni osnov za promenu registrovanog podataka o izdavaču/pružaocu medijske usluge,
 • izvod iz javnog registra, kojim se dokazuje identitet izdavača ako nije registrovan u registru koji vodi Agencija za privredne registre,
 • dokument koji sadrži podatke o licima iz člana 47. stav 1. tačka 8. Zakona o javnom informisanju i medijima, za čiju tačnost i potpunost, svojim potpisom, odgovara fizičko lice izdavač medija, odnosno odgovorno lice u pravnom licu izdavaču medija,
 • dokaz o matičnom broju izdavača, ako nije registrovan u registru koji vodi Agencija za privredne registre,
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

ZA PROMENU REGISTROVANOG DOKUMENTA O LICIMA IZ ČLANA 47. STAV 1. TAČKA 8. ZAKONA O JAVNOM INFORMISANјU I MEDIJIMA

 • DODATAK 08,
 • dokument koji sadrži sledeće podatke o licima iz člana 47. stav 1. tačka 8)  Zakona o javnom informisanju i medijima:
  • poslovno ime, odnosno naziv, sedište i matični, odnosno registarski broj za pravno lice
  • lično ime i JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i naziv države koja je izdala pasoš stranog fizičkog lica,
  • pojedinačno procentualno učešće u osnivačkom kapitalu medija, za čiju tačnost i potpunost, svojim potpisom odgovara fizičko lice izdavač medija, odnosno odgovorno lice u pravnom licu izdavaču medija.

Lica iz člana 47. stav 1. tačka 8)  Zakona o javnom informisanju i medijima su fizička i pravna lica koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu. Odredbom člana 62. Zakona o privrednim društvima propisano je koja lica se smatraju povezanim licima.

 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

Napomena: Dokument koji sadrži podatke o licima iz člana 47. stav 1. tačka 8. Zakona o javnom informisanju i medijima se prilaže ukoliko je izdavač medija društvo kapitala u smislu Zakona o privrednim društvima. 

ZA PROMENU PODATKA O PROSEČNO PRODATOM TIRAŽU MEDIJA U PRETHODNOJ KALENDRASKOJ GODINI, koji se prijavlјuje Registru do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu:

 • DODATAK 09,
 • dokument koji sadrži podatak o prosečno prodatom tiražu medija u prethodnoj kalendarskoj godini, za čiju tačnost i potpunost svojim potpisom garantuje odgovorno lice izdavača;
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

ZA PROMENU PODATKA O IZNOSU NOVČANIH SREDSTAVA DOBIJENIH OD ORGANA JAVNE VLASTI, u skladu sa odredbom člana 47. stav 1. tačka 10) Zakona o javnom informisanju i medijima, koji se prijavlјuje Registru u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava (registracionu prijavu podnosi zakonski zastupnik organa javne vlasti):

 • DODATAK 10,
 • akt na osnovu koga se sredstva dodelјuju mediju kao i iznos novčanih sredstava dobijenih po bilo kom osnovu, neposredno ili posredno, a koja se ne dodelјuju na osnovu pravila o dodeli državne pomoći, odnosno pomoći male vrednosti u skladu sa zakonom
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

ZA PROMENU PODATKA O IZNOSU NOVČANIH SREDSTAVA DODELjENIH MEDIJU NA IME DRŽAVNE POMOĆI, ODNOSNO POMOĆI MALE VREDNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM, u skladu sa odredbom člana 47. stav 1. tačka 9) Zakona o javnom informisanju i medijima, koje se prijavlјuje Registru u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava (registracionu prijavu podnosi zakonski zastupnik organa javne vlasti):

 • DODATAK 11,
 • rešenje organa javne vlasti o dodeli novčanih sredstava mediju na ime državne pomoći, a na osnovu sprovedenih konkursa i pojedinačnih davanja radi sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa,
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

ZA UPIS I PROMENU PODATAKA O ZABELEŽBAMA, upis i registracija podataka od značaja za pravni promet:

 • DODATAK 12,
 • dokument koji sadrži podatak koji je od značaja za pravni promet,
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

IV Uz registracionu prijavu brisanja medija iz Registra medija, prilaže se: 

 • odluka izdavača o prestanku izdavanja medija, odnosno pružanja medijske usluge,
 • dokaz o uplaćenoj naknadi za vođenje postupka registracije (visine naknada).

U skladu sa odredbom člana 49. stav 2, Zakona o javnom informisanju i medijima, REGISTRATOR PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI BRIŠE MEDIJ IZ REGISTRA:

 • na osnovu rešenja nadležnog državnog organa u vezi sa članom 55. ovog zakona;
 • po brisanju izdavača iz registra u kome je bio registrovan;
 • po brisanju iz Registra medijskih usluga koji vodi Regulatorno telo za elektronske medije;
 • iz drugog razloga propisanog posebnim zakonom.

Zaštita podataka o ličnosti

Prilikom iniciranja postupka registracije, dešava se da podnosioci zahteva, uz dokumentaciju propisanu Zakonom i pripadajućim podzakonskim aktima, greškom podnesu i dokumente koji nisu potrebni za konkretni postupak.

S obzirom da Agencija, odnosno registar, nema mogućnost da predupredi ove situacije, a kako bi se izbeglo kršenje načela propisanih odredbom  Zakonm o zaštiti podataka o ličnosti, podnosiocima prijave je omogućeno da se obrate službi Arhive Agencije kako bi preuzeli dokumentaciju koja sadrži osetlјive podatke, a koja  nije predstavlјala osnov za donošenje odluke registratora, uz sastavlјanje zapisnika o preduzetoj radnji.