Broj računa, model i poziv na broj

Uplate naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru Registra zdravstvenih ustanova, vrše se na račun: 840-29770845-52, model 97poziv na broj (dobijeni poziv na broj obavezno unesite u uplatnicu).

Naknada za usklađivanje zdravstvene ustanove

Registracija usklađivanja zdravstvene ustanove se vrši bez plaćanja naknade za registracione prijave podnete Agenciji do 12.01.2021. godine.

Naknada za registraciju usklađivanja, po registracionim prijavama podnetim Agenciji posle 12.01.2021. godine, iznosi 4.900,00 dinara.

Naknada za osnivanje zdravstvene ustanove

Naknada za registraciju osnivanja iznosi 5.900,00 dinara (4.900,00 dinara za osnivanje i 1.000,00 dinara za registraciju i objavu akata zdravstvene ustanove).

Naknada za promenu podataka kod zdravstvene ustanove

Naknada za blagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o zdravstvenoj ustanovi iznosi 2.800,00 dinara.

Ako se registracionom prijavom zahteva više promena, naknada od 2.800,00 dinara uvećava se za 1.400,00 dinara po promeni.

Dodatna naknada za neblagovremeno podnetu registracionu prijavu promene podataka o zdravstvenoj ustanovi iznosi 6.000,00 dinara (odnosi se na prijave podnete po isteku roka od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta, pod uslovom da se radi o promeni koja proizvodi pravno dejstvo od dana donete odluke nadležnog organa zdravstvene ustanove).

Naknada za registraciju promene pravne forme iz privatne prakse u zdravstvenu ustanovu iznosi 5.900,00 dinara (4.900,00 dinara za osnivanje i 1.000,00 dinara za registraciju i objavu akata zdravstvene ustanove).

Naknada za registraciju statusne promene iznosi 5.500,00 dinara po zdravstvenoj ustanovi koje učestvuje u statusnoj promeni.

Naknade u vezi sa ogrankom odnosno organizacionom jedinicom (OJ) van sedišta

Naknada za registraciju (upis) ogranka/organizacione jedinice (OJ) van sedišta, iznosi 2.800,00 dinara po ogranku/OJ van sedišta.

Ako se uz upis ogranka/OJ van sedišta, zahteva registracija još nekih promena, naknada se računa tako što se za ogranak/OJ van sedišta, plaća naknada u visini od 2.800,00 dinara, a za svaku dodatnu promenu (koja nije upis ogranka/OJ van sedišta), plaća se po 1.400,00 dinara po promeni. Na primer, naknada za upis jednog ogranka/OJ van sedišta i promenu direktora iznosi ukupno 4.200,00 dinara (2.800,00 + 1.400,00); naknada za upis dva ogranka/OJ van sedišta i promenu sedišta zdravstvene ustanove i direktora iznosi ukupno 8.400,00 dinara (2.800,00 + 2.800,00 + 1.400,00 + 1.400,00).

Naknada za promenu podataka o registrovanom ogranku/OJ van sedišta, iznosi 2.800,00 dinara. Kod već registrovanog ogranka/OJ van sedišta, mogu se promeniti naziv, vrsta i delatnost. Ako se ovi podaci menjaju u više registrovanih ogranaka/OJ van sedišta, naknada od 2.800,00 dinara se uvećava za 1.400,00 dinara za svaki naredni ogranak (nevezano za broj podataka koji se menja u okviru svakog pojedinčanog ogranka).

Ako se menja adresa sedišta ogranka/OJ van sedišta, onda se vrši brisanje ogranka/OJ van sedišta i registracija novog ogranka/OJ van sedišta i naknada iznosi 4.200,00 dinara (2.800,00 + 1.400,00 dinara).

Naknada za brisanje ogranka/OJ van sedišta iznosi 2.800,00 dinara. Ako se briše više ogranaka/OJ van sedišta, za svaki naredni plaća se dodatna naknada od 1.400,00 dinara po ogranku.

Ako se istom prijavom traži upis jednog i brisanje drugog ogranka/OJ van sedišta naknada iznosi 4.200,00 dinara (2.800,00 + 1.400,00 dinara).

Važno je imati u vidu da se u svim navedenim slučajevima primenjuju pravila o neblagovremenosti prijave za registraciju, tako da, ako je odluka koja predstavlјa osnov za upis, promenu ili brisanje ogranka/OJ van sedišta, starija od 15 dana u momentu podnošenja prijave, potrebno je dostaviti i dokaz o uplati dodatne naknade za neblagovremenost u iznosu od 6.000,00 dinara.

Naknada za brisanje zdravstvene ustanove iz Registra

Naknada za brisanje zdravstvene ustanove iz Registra iznosi 3.000,00 dinara.

Naknada za izdavanje izvoda, kopija i potvrda

Visina naknade za izdavanje izvoda, kopija i potvrda iznosi:

 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima 1.700,00 dinara;
 • za izdavanje izvoda o registrovanim podacima u elektronskoj formi 850,00 dinara - u pripremi;
 • za izdavanje prepisa rešenja 1.700,00 dinara;
 • za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 30,00 dinara;
 • za izdavanje potvrde da zdravstvena ustanova nije registrovana u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je u skladu sa zakonom, predmet registracije 1.000,00 dinara;
 • za izdavanje potvrde o pravnom sledbeništvu 1.500,00 dinara po zdravstvenoj ustanovi;
 • za izdavanje potvrde o podacima sadržanim u dokumentaciji na osnovu koje je izvršena registracija i istorijski registrovanim podacima 500,00 dinara po podatku;
 • za štampanje registracione prijave 120,00 dinara.

Ostale naknade

Naknada za registraciju drugih podataka o zdravstvenoj ustanovi iznosi:

 • za rezervaciju naziva 1.000,00 dinara;
 • za registraciju zabeležbe podataka od značaja za pravni promet i drugih podataka koji se u skladu sa zakonom registruju 2.800,00 dinara.

Bez naknade

Kontak podaci zdravstvene ustanove i podaci o adresi za prijem elektronske pošte, registruju se bez naknade.

Dokaz o uplati

Podnosilac zahteva uz registracionu prijavu APR-u, dostavlja jedan od sledećih dokaza:

1. Prvi primerak naloga za uplatu overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.

2. Nalog za prenos overen od strane pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenom prenosu sredstava (naziv platioca, naziv primaoca plaćanja, broj tekućeg računa platioca, broj računa APR-a, iznos naknade, svrhu uplate, šifru plaćanja, potpis odnosno saglasnost platioca i datum izvršenja),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97,
 • klauzulu da je uplata naknade realizovana i datum kada je realizovana.

3. Izvod poslovnog računa platioca overen od strane platioca ili pružaoca platnih usluga, koji sadrži:

 • sve obavezne elemente izvoda bankarskog računa (naziv platioca, broj računa platioca i primaoca, broj izvoda, datum izvoda, datum uplate naknade, iznos uplaćene naknade, svrhu uplate i ukupan promet računa),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97

4. Potvrdu o izvršenoj uplati naknade overenu od strane pružaoca platnih usluga, koja sadrži:

 • sve obavezne elemente o izvršenoj uplati naknade (da je nalog za uplatu naknade odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, datum izvršenja naloga, iznos naknade, broj računa APR-a, svrhu uplate, naziv platioca, naziv primaoca),
 • obavezan jedinstveni poziv na broj odobrenja za svaku uplatu, generisan od strane Agencije, po modelu 97.