Opšte informacije

Od 17. maja 2023. godine registraciona prijava osnivanja privrednog društva, i to društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), akcionarskog društva (AD), komanditnog društva (KD) i ortačkog društva (OD) se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre može podneti isključivo elektronskim putem

Ostale pravne forme koje se registruju u Registru privrednih subjekata (zadruge i zadružni savezi, javna preduzeća, ogranci i predstavništva stranih privrednih društava) imaju mogućnost da se osnivaju i elektronskim putem ukoliko to žele.

Za eRegistraciju osnivanja privrednog društva potrebno je da podnosilac prijave poseduje:

 • kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis) izdat od sertifikacionog tela u Republici Srbiji,
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (ukoliko već imate instaliranu NEXU aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju ovde). NEXU aplikacija je dizajnirana od strane Agencije za privredne registre i može služiti korisniku i za kreiranje svih budućih elektronskih dokumenata, faktura i sl. Njeno preuzimanje sa sajta APR je besplatno,
 • Visa, MasterCard ili Dina platne kartice za plaćanje naknade.

eRegistracija osnivanja privrednih društava i drugih privrednih subjekata se vrši u aplikaciji Agencije za privredne registre.

Početni korak za korisnike koji prvi put pristupaju sistemu je kreiranje naloga na Portalu eID.gov.rs.

Ukoliko ste sistemu već pristupali, isti korisnički nalog možete iskoristiti za eRegistraciju osnivanja privrednog društva. Potrebno je samo da uneste Vašu elektronsku poštu i lozinku. Za slučaj da ste zaboravili lozinku, pogledajte video uputstvo zaboravljena lozinka.

eRegistraciju osnivanja privrednog društva Vam može olakšati video uputstvo ili vodič u slikama kroz e-registraciju DOO (za slučaj kada član društva e-prijavu podnosi sam za sebe, nema uplaćenog uloga i upravljanje je jednodomno), kao i uputstvo za korisnike u pdf formatu

Plaćanje naknade za osnivanje privrednog društva vrši se u sistemu Visa, MasterCard ili Dina platnom karticom. Način plaćanja objašnjen je u tehničkom uputstvu za elektronsko plaćanje naknade.

Elektronski potpis se koristi za potpisivanje elektronske registracione prijave, ali i za potpisivanje dokumenata koji mogu biti prilozi uz elektronsku prijavu. Uputstvo za potpisivanje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom možete preuzeti ovde.

Sertifikaciona tela u Republici Srbiji, koja izdaju kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis), se nalaze na sledećem linku.

Prilaganje elektronskih dokumenata

U postupku eRegistracije svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u elektronskoj formi.

Ovde je potrebno razlikovati dokumente koje osnivač (ili njegov punomoćnik) sâm izvorno sastavlja u elektronskoj formi (kao što je npr. osnivački akt) i potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, od dokumenata koje izdaju treća lica ili državni organi i koja moraju biti overena elektronskim pečatom ili potpisom ovlašćenog lica tog lica/organa koji je dokument izdao (npr. ako se prilaže elektronska potvrda banke o uplati osnivačkog uloga, ista mora biti potpisana kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ovlašćenog lica banke).

Ako osnivač registruje privredno društvo, a neka od dokumenata koja je dužan da priloži ne poseduje u elektronskoj formi, na raspolaganju ima mogućnost digitalizacije, odnosno pretvaranja jednog dokumenta iz papirnog u elektronski oblik (koji se smatra kopijom). Da bi kopija bila verna originalu, odnosno da bi elektronski dokumenat koji se prilaže imao istu pravnu snagu kao originalan papirni dokument, potrebno je da ga potpiše svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom:

 1. lice koje je dokument izdalo (npr. papirnu potvrdu banke o uplati osnivačkog uloga treba da overi ovlašćeni službnik banke svojim elektronskim potpisom) ili
 2. lice koje je zakonom ovlašćeno za overu prepisa (javni beležnik – notar) ili
 3. advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije (uz uslov da je taj advokat istovremeno i punomoćnik koji podnosi registracionu prijavu).

Potpisivanje elektronskog dokumenta može da se obavi korišćenjem odgovarajućeg programa (npr. Adobe Acrobat Reader pod uslovom da je pravilno podešen u skladu sa uputstvom) ili korišćenjem besplatne usluge za elektronsko potpisivanje dokumenata koja se nalazi na internet strani Agencije za privredne registre (https://aplikacije3.apr.gov.rs/ElektronskoPotpisivanje).

Rešenje o osnivanju u formi elektronskog dokumenta

Rešenje o osnivanju u formi е-dokumenta, potpisano e-potpisom registratora, dobija se na unetu imejl adresu ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon e-registracije.

Ni jedna institucija ne sme da uslovlјava sprovođenje određene procedure prilaganjem rešenja o osnivanju u papirnoj formi umesto rešenja u elektronskoj formi, ali za slučaj da je neophodno posedovanje rešenja u papirnoj formi, potrebno je APR-u podneti:


Napomene i preduslovi za podnošenje e-prijave

Opšte napomene:

Sistem za podnošenje e-prijave osnivanja društva sa ograničeniom odgovornošću je osmišljen tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu. Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora.

Napominjemo da registrator proverava ispunjenost uslova za registraciju (u pogledu zauzetosti naziva, usklađenosti podataka unetih u prijavu i osnivački akt) tek nakon podnošenja registracione prijave. Iako aplikacija u velikoj meri sama opominje da je došlo do neispravnog unosa, prethodno navedene stavke ne proverava, pa se može desiti da  uspešno podnesete e-prijavu ali da ne dobijete pozitivnu odluku kojom se ona usvaja (npr. naziv već postoji u bazi podataka APR kao takav). U aplikaciji su posebno označenja polja koja se obavezno popunjavaju kao i dugme „i“ koje pruža više informacija. Podnosilac sâm mora da vodi računa o pravopisu pošto u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo.

PREDUSLOVI za podnošenje e-prijave:

Za podnošenje e-prijave postoje četiri važna preduslova. Podnosilac prijave mora da ima:

 • elektronski potpis (koji će kasnije svakako koristiti za podnošenje finansijskih izveštaja, komunikaciju sa Poreskom upravom ili eUpravom). Sertifikaciona tela u Republici Srbiji, koja izdaju kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis), se nalaze na sledećem linku., 
 • instaliran čitač elektronskih kartica i instaliranu NEXU aplikaciju za elektronsko potpisivanje (Ukoliko već imate instaliranu NEXU aplikaciju obavezno preuzmite novu verziju. NEXU aplikacija je dizajnirana od strane Agencije za privredne registre i može služiti korisniku i za kreiranje svih budućih elektronskih dokumenata, faktura i sl. Njeno preuzimanje sa sajta APR je besplatno),
 • mogućnost plaćanja elektronskim putem korišćenjem Visa, Dina ili MasterCard platne kartice,
 • otvoren nalog na sistemu Agencije za privredne registre, radi pristupa aplikaciji.

Prijava za registraciju se može podneti samo ukoliko su popunjena sva obavezna polja i ako je:

 • plaćena naknada za e-registraciju,
 • prijava potpisana kvalifikovanim e-potpisom izdatim na teritoriji Republike Srbije,
 • priloženi obavezni dokumenti (u PDF formatu i elektronski potpisani validnim elektronskim sertifikatom)
 • JMBG ili evidencijski broj za stranca iz e-potpisa podnosioca identičan sa JMBG ili evidencionim brojem koji je unet kao podatak u odeljku podnosilac zahteva.


Evidentiranje stvarnih vlasnika prilikom eRegistracije osnivanja privrednog društva

Nakon uspešno podnete e-prijave osnivanja privrednog društva i dobijanja broja prijave (APR broj), korisniku se nad podnetim zahtevom omogućuje opcija Evidencija stvarnih vlasnika, putem koje osnivač ima mogućnost unošenja podataka o stvarnim vlasnicima.

Najčešća pitanja

1. Da li će posle 17. maja biti moguće osnivati privredna društva podnošenjem papirne prijave ili su svi obavezni na podnošenje elektronske prijave za osnivanje?

Od 17. maja 2023. godine neće biti moguće podneti registracionu prijavu osnivanja DOO, AD, OD i KD u papirnoj formi, osim za prijave osnivanja koje su podnete pre ovog datuma i po kojima je doneto rešenje o odbačaju (oni mogu postupiti isključivo u papirnoj formi, a najkasnije do 22. juna 2023).

2. Ko može da podnese e-prijavu za upis privrednog društva u Registar privrednih subjekata?

E-prijavu može da podnese fizičko lice (budući član društva) ili lice koje za podnošenje prijave osnivanja Agenciji punomoćjem ovlasti budući član (punomoćnik).

Ukoliko je podnosilac budući član ili jedan od članova, prijavu potpisuje svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom.

Ukoliko je podnosilac punomoćnik, on potpisuje prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom, a u prilogu mora biti punomoćje u formi elektronskog dokumenta (potpisano od strane budućeg člana društva njegovim elektronskim potpisom ili potpisano svojeručnim potpisom budućeg člana i zatim digitalizovano od strane advokata/notara).

3. Da li će i stranci moći da podnesu elektronsku prijavu osnivanja privrednog društva i potpišu prijavu i akte svojim elektronskim sertifikatom?

Podnosilac elektronske registracione prijave mora imati kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od strane sertifikacionog tela Republike Srbije. Strana fizička lica mogu da dobiju kvalifikovani elektronski sertifikat pod istim uslovima kao i domaća (s tim što moraju lično preuzeti sertifikat).

4. Da li se i dokumenta koja se prilažu uz registracionu prijavu osnivanja moraju predati u elektronskoj formi?

Sva dokumenta koja se prilažu uz elektronsku prijavu osnivanja moraju biti u elektronskoj formi. Ovo podrazumeva da su sačinjena u elektronskoj formi i potpisana elektronskim potpisom ili pečatom njihovog izdavaoca. Tako npr. osnivački akt potpisuju osnivači (svi članovi DOO, ortaci kod OD, komplementari i komanditori kod KD, odnosno svi akcionari kod AD), potvrdu banke o uplati osnivačkog uloga potpisuje ovlašćeno lice banke, prevod nekog dokumenta ovlašćeni prevodilac itd.

5. Ako je advokat podnosilac prijave i radi digitalizaciju dokumenata koji će biti priloženi uz elektronsku prijavu osnivanja, da li je u toj situaciji nužno da notar prethodno overi potpis osnivača na osnivačkom aktu ili je dovoljno da advokat digitalizuje ovaj akt koji je osnivač prethodno svojeručno potpisao?

Potpis osnivača na osnivačkom aktu mora biti prethodno overen od strane javnog beležnika (u papirnoj formi), pa tek onda digitalizovan i digitalno potpisan od strane advokata koji podnosi prijavu. Dakle, advokati imaju ovlašćenje da overe digitalizovani dokument (tj da potvrde njegovu vernost originalu izvorno sačinjenom u papirnoj formi), ali ne i da vrše overu potpisa (što je ovde u isključivoj nadležnosti javnih beležnika).

6. Šta da radimo ako ne posedujemo dokumente u elektronskoj formi, već samo u papirnoj?

Ako nemate dokumente koji su izvorno sačinjeni u elektronskoj formi, možete izvršiti digitalizaciju papirnih dokumenata (prebacivanje u elektronsku formu). Ovako konvertovan dokument se međutim smatra običnom kopijom, zbog čega je neophodno da je svojim elektronskim potpisom (ili pečatom) overi:

 • lice koje je dokument izdalo (npr. papirnu potvrdu banke o uplati osnivačkog uloga treba da overi ovlašćeni službnik banke svojim elektronskim potpisom, uverenje poreske uprave svojim elektronskim pečatom nadležna poreska uprava i sl.) ili
 • lice koje je zakonom ovlašćeno za overu prepisa (javni beležnik – notar, koji može da izvrši digitalizaciju i overu svakog dokumenta izvorno sačinjenog u papirnoj formi) ili
 • advokat upisan u imenik advokata Advokatske komore Srbije (koji takođe nema ograničenje u pogledu vrste dokumenta koji može da digitalizuje i overi, ali kada digitalizaciju i overu radi advokat, postoji dodatni uslov da je taj advokat istovremeno i potpisnik registracione prijave - punomoćnik).

7. Da li se u postupku eRegistracije prihvataju elektronski dokumenti izdati od strane inostranih organa i snabdeveni njihovim elektronskim sertifikatom (pečatom)?

Ne. Ovakva mogućnost (za sada) ne postoji. Naime, odredbom člana 40. Zakona kojim se uređuje elektronski dokument i kvalifikovane elektronske usluge od poverenja, propisano je da se strane kvalifikovane usluge od poverenja u Srbiji mogu priznavati samo u slučaju postojanja reciprociteta regulisanog potvrđenim međunarodnim sporazumom. S obzirom na navedeno, to je u ovoj situaciji jedino rešenje da se takav dokument odštampa u zemlji porekla tj. da se napravi kopija koju će kao vernu elektronskom originalu potvrditi inostrani organ overe. Potom se takav papirni dokument može digitalizovati od strane našeg notara ili advokata i kao takav koristiti u postupku registracije.

8. Da li treba uz e-prijavu da priložim fotokopiju lične karte u PDF formatu?

Identitet podnosioca fizičkog lica proverava sama aplikacija, validacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa podnosioca. Međutim, za ona lica za koje je inače potrebno priložiti dokaz o identitetu (osnivači/članovi), a nisu elektronski potpisali prijavu odnosno osnivački akt, potrebno je priložiti i dokaz o identitetu u formi PDF dokumenta (koji ne mora biti overen potpisom notara/advokata). Najčešće će to biti kopija pasoša stranog fizičkog lica koje nema domaći elektronski sertifikat i prijavu podnosi preko punomoćnika.

 

9. Da li osnivački akt treba da bude overen kod notara?

Ne, osnivački akt koji se prilaže uz e-prijavu treba da bude u formi elektronskog dokumenta potpisan e-potpisom člana društva, odnosno zastupnika društva ukoliko je budući član domaće privredno društvo. Nakon popunjavanja obaveznih elemenata, izvršite potpisivanje osnivačkog akta elektronskim potpisom člana društva u odgovarajućem programu (npr. Acrobat) ili pomoću NEXU aplikacije za elektronsko potpisivanje.

Ako se uz elektronsku prijavu dostavlja osnivački akt koji je prethodno sačinjen u papirnoj formi sa potpisima osnivača (članova) overenim od strane javnog beležnika, omogućeno je da digitalizaciju tog akta (konvertovanje u formu elektronskog dokumenta) izvrši advokat svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom, uz uslov da je taj advokat istovremeno i podnosilac prijave. Takođe i potvrda banke, saglasnost nadležnog organa i bilo koji drugi dokument koji je izvorno nastao u papirnoj formi, može biti pretvoren u elektronski dokument od strane advokata koji svojim potpisom garantuje da je imao originalan dokument, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom.

10. Ukoliko uz prijavu pored osnivačkog akta želim da priložim još neki dokument, da li on može biti obična (skenirana) kopija?

Ne. Svi dokumenti koji se prilažu iz prijavu moraju biti u originalu, ukoliko nije izričito propisano da mogu biti u fotokopiji (npr. fotokopija lične karte za koju je dovoljno samo da bude u PDF format). Pošto se radi o e-prijavi, to prilaganje „originala” znači zapravo da su ti dokumenti potpisani e-potpisom izdavaoca dokumenta ili notara/advokata (ako su inicijalno nastali kao papirni).

Na primer:

 • potvrda banke o uplaćenom osnivačkom ulogu mora biti potpisana e-potpisom ovlašćenog lica banke koja je potvrdu izdala ili ako je digitalizovana onda mora biti overena e-potpisom notara ili advokata,
 • uverenje iz kaznene evidencije/potvrda o neosuđivanosti mora biti snabdevena kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova ili ako je digitalizovana onda mora biti overena e-potpisom notara ili advokata.

11. Ako društo osnivaju dva lica od kojih jedno ima elektronski potpis, a drugo ne, da li uz prijavu može da se priloži osnivački akt koji je najpre sačinjen u papirnoj formi sa potpisom člana koji nema sertifikat kod javnog beležnika, koji zatim taj dokument digitalizuje i overava, a zatim taj isti dokument svojim e-potpisom potpiše drugi član koji ima domaći elektronski sertfikat?

Da, pod uslovom da je dokument tako sačinjen da sadrži čitljiva oba elektronska potpisa (i člana i notara).

12. Koje su najčešće greške koje mogu da se naprave prilikom e-registracije privrednih društava?

 • Poslovno ime je na srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu. Pri tome je važno voditi računa da ukoliko se odabere jedno pismo u osnivačkom aktu ili odluci, istim pismom mora biti upisano i poslovno ime u registracionu prijavu. U suprotnom, postojaće nesaglasnost između registracione prijave i priložene dokumentacije, što predstavlja razlog za odbacivanje zahteva. Takođe, treba voditi računa kako je uneta oznaka pravne forme u apikaciju, a kako je predviđeno poslovno ime u aktu. Npr, u aplikaciji je navedeno BONUS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PARAĆIN, a u aktu BONUS DOO PARAĆIN. Dakle, postoji nesaglasnost u pogledu oznake pravne forme, što je razlog za odbačaj.
 • Prilikom navođenja predmeta poslovanja u poslovnom imenu ili prilikom unosa slova Č, Ć, Ž, Š i Đ, podnosioci često ne koriste dijakritike (npr. PETROVIĆ i PETROVIC, ČAČIĆ i CACIC, ŠUŠA i SUSA, ĐURIĆ i DJURIĆ) ili „progutaju“ neko slovo (npr. DRUŠTVO ZA DIZJN umesto DRUŠTVO ZA DIZAJN). Kako  u postupku registracije ne postoji mogućnost izmene unetih podataka, odnosno e-prijava se usvaja u celini tako kako je popunjena i podaci se registruju isključivo onako kako ih je podnosilac uneo, izuzetno je važno voditi računa o pravopisu.
 • Naziv ne sme biti zauzet ili sličan već registrovanom nazivu, što podnosilac može utvrditi pre podnošenja prijave pretragom registrovanih privrednih subjekata i njihovih naziva u objedinjenoj pretrazi podataka. U praksi, podnosioci često propuste da se informišu oko pravila koja se tiču naziva (pogledati odeljak Opšta uputstva).
 • Podatak o osnivačkom ulogu mora biti istovetno naveden u prijavi i aktu, u suprotnom ukoliko je u prijavi navedeno da je samo upisan, a u aktu i da je upisan i uplaćem, postojaće nesaglasnost između registracione prijave i priložene dokumentacije, što predstavlja razlog za odbacivanje zahteva.

13. Mogu li u nekom trenutku registracije da odustanem ili dopupnim e-prijavu?

Korisnik može nakon podnošenja prijave, a do donošenja odluke nadležnog registratora da:

 • dopuni zahtev,
 • odustane od zahteva.

Ukoliko, podnosilac nakon plaćanja naknade i podnošenja prijave, uvidi da je napravio neku grešku ili da je nešto propustio da navede ili dostavi, može sve do donošenja odluke registartora da dopuni zahtev tako što će preko korisničke aplikacije označiti zahtev koji želi da dopuni i zatim izabrati sa gornjeg menija opciju „Dopuna prijave” i zatim izvršiti neophodne korekcije i evenutalno priložiti dokumenta i ponovo validirati i podneti zahtev (bez plaćanja naknade).

Ako želi da odustane, takođe može sve do donošenja odluke, preko korisničke aplikacije označiti zahtev od kog želi da odustane i zatim izabrati sa gornjeg menija opciju „Odustanak od prijave” i podneti zahtev (bez plaćanja naknade).

Izmena prijave nije moguća nakon podnošenja (osim kroz dopunu).

14. Kada imam pravo na prijavu po pravu prioriteta?

Ukoliko je u postupku registracije utvrđeno da nisu bili ispunjeni uslovi za registraciju, registrator donosi odluku kojom odbacuje prijavu.

Podnosilac ima mogućnost da:

 • podnese novu prijavu kojom će da otkloni utvrđene nedostatke i
 • plati polovinu propisane naknade za registraciju.

Podnosilac treba da preko korisničke aplikacije eReps pristupi odbačenom zahtevu, označi ga i zatim izabere opciju  „Zahtev po pravu prioriteta”.

Rok za podnošenje prijave po ovom osnovu je 30 dana od dana objavljivanja odluke registratora.

15. Da li osnivački akt koji se prilaže prilikom elektronske registracije osnivanja doo mora da bude određene veličine?

Da. Osnivački akt prvo treba kreirati u pdf formatu, a zatim elektronski potpisati, s tim što treba voditi računa da njegova veličina nakon potpisivanja ne prelazi 50 MB.

16. Da li se uz elektronsku prijavu osnivanja privrednog društva doo, može dostaviti osnivački akt koji je prethodno sačinjen u papirnoj formi sa svojeručnim potpisima osnivača (članova) overenim od strane javnog beležnika, ako je izvršena digitalizacija tog akta (konvertovanje u formu elektronskog dokumenta) od strane javnog beležnika-notara koji svojim elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom, garantuje da je imao originalan dokument, da ga je skenirao i potpisao elektronskim potpisom, odnosno kvalifikovanim elektronskom pečatom?

Da, uz elektronsku prijavu osnivanja privrednog društva, može se dostaviti osnivački akt prethodno sačinjen i overen u papirnoj formi koji je naknadno digitalizovan i elektronski potpisan od strane notara (ili advokata koji je i podnosilac prijave), ali nije dozovoljeno da digitalizaciju ovog akta vrši sâm osnivač svojim elektronskim sertifikatom jer osnivač nije ovlašćen za to. Ako osnivač poseduje elektronski sertifikat, onda nije potrebno da radi overu kod notara, već sâm sastavlja osnivački akt u izvorno elektronskoj formi i potpisuje svojim sertifikatom.

17. Da li osnivački akt privrednog društva doo može umesto člana društva elektronski da potpiše punomoćnik koji nije advokat svojim elektronskim potpisom, ako od strane budućeg člana društva dobije i uz elektronsku prijavu osnivanja priloži punomoćje u formi elektronskog dokumenta potpisano svojeručnim potpisom budućeg člana društva i zatim digitalizovano od strane javnog beležnika-notara?

Može, pod uslovom da je i potpis osnivača na punomoćju u papiru prethodno bio overen od strane javnog beležnika (dakle da sadrži klauzulu overe potpisa nastalu pre digitalizacije).

18. Ako je budući član društva strano fizičko lice koje elektronski potpiše osnivački akt, da li uz elektronsku registracionu prijavu prilaže kopiju pasoša u pdf formatu i da li ta kopija pasoša treba da je dodatno digitalizovana (konvertovana u formu elektronskog dokumenta) od strane javnog beležnika-notara?

Ne. Ako je strano fizičko lice potpisalo osnivački akt svojim elektronskim sertifikatom izdatim u Republici Srbiji, nije potrebno da prilaže kopiju svog pasoša u PDF formatu jer je činom potpisivanja dokazao svoj identitet.

19. Koja je procedura potpisivanja osnivačkog akta od strane advokata po osnovu punomoćja koje mu daje domaće i/ili strano fizičko i/ili pravno lice?

Postupak je sledeći:

 • Osnivač daje specijalno punomoćje advokatu (dakle punomoćje kojim se advokat ovlašćuje ne samo na podnošenje registracione prijave osnivanja, već i da u njegovo ime i za njegov račun potpiše osnivački akt) u pisanoj formi (papirnoj) sa overenim potpisom davaoca punomoćja;
 • Punomoćje je potrebno pretvoriti u elektronski dokument, tako što advokat kojem je punomoćje dato vrši digitalizaciju ovog dokumenta. Digitalizacija se vrši stavljanjem elektronskog potpisa od strane advokata na dokument koji je prethodno konvertovan u PDF dokument;
 • Ovako dato punomoćje daje advokatu mogućnost potpisivanja osnivačkog akta svojim elektronskim sertifikatom.