Регистрација туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања

Туристичка агенција  посредник у продаји туристичког путовања обавља послове понуде, продаје и посредовања у продаји туристичких путовања, прихвата и превоза путника, као и остале делатности одређене одредбом члана 43. тачка 4-13. Закона о туризму .

Пре отпочињaњa обaвљaњa делaтности посредник је дужaн дa се региструје у Регистру туризмa. Нa зaхтев привредног друштвa, другог прaвног лицa, предузетникa или огрaнкa стрaног прaвног лицa регистрaтор туризмa издaје решење о регистрaцији у Регистру туризмa.

Регистрациона пријава  за  упис туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања обавезно садржи  податке о:

 • матичном броју субјекта коме се издаје  решење;
 • потпис и податке о лицу овлашћеном за подношење пријаве;
 • облику организовања туристичке агенције посредника;
 • месту обављања  делатности туристичке агенције (седиште или/и огранак/издвојено место).

За упис туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања, прилаже се:

 • уредно попуњен захтев за  упис  туристичке агенције посредника у Регистар туризма (Обрасци);
 • извод из регистра у којем је правно лице регистровано, уколико није регистровано у регистру за чије је вођење надлежна Агенција за привредне регистре;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију  туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања (висине накнада).

Промене података о туристичкој агенцији посредника у продаји туристичког путовања

За промену, упис нових и/или брисање регистрованих података из Регистра, подноси се:

 • уредно попуњена регистрациона пријава  за регистрацију промене података о туристичкој агенцији (Обрасци);
 • документ којим се доказује настала промена и испуњеност услова за промену која се тражи;
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнаде).

Брисање туристичке агенције  посредника у продаји туристичког путовања из Регистра   

Брисање туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања из Регистра туризма спроводи се подношењем:

 • регистрационе пријаве брисања туристичке агенције посредника (Обрасци);
 • доказа о уплати накнаде за регистрацију брисања података (висине накнада).