У Агенцији за привредне регистре је израђен и објављен Годишњи извештај о пословању привреде у 2018. години.

Годишњи извештај садржи анализу успешности пословања и финансијског положаја сачињену за 103.995 привредних друштава, која су запошљавала 1.131.227 радника. Поред тога, сагледано је и пословање 1.412 установа и 18.407 предузетника.

Упоредна анализа и основни трендови дати су на основу збирно обрађених података за статистичке и друге потребе за 2018. годину, као и збирно обрађених редовних годишњих финансијских извештаја за 2017. годину.

Поред анализе привредних кретања на укупном нивоу, у оквиру Годишњег извештаја посебан осврт дат је са аспекта концентрације финансијских перформанси према секторима и величини привредних друштава, а такође дата је и анализа пословања одређених сегмената привредних друштава – јавних предузећа и привредних друштава у стечају и ликвидацији. Анализа је пропраћена адекватним табеларним и графичким приказима.

Годишњи извештај о пословању привреде у 2018. години и презентација Пословање привреде у 2018. години објављени су у одељку Регистри - Финансијски извештаји – Публикације / Макроекономске анализе.

04. јун 2019. Агенција за привредне регистре покренула принудну ликвидацију 23.000 привредних друштава 07. јун 2019. Рок за регистрацију електронске поште је 1. октобар 2019.