Агенција за привредне регистре ће од 11. октобра 2020. године почети да води Регистар здравствених установа и Јединствену евиденцију субјеката у здравству, у складу са Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019).

Регистар здравствених установа биће установљен као електронска, централна, јавна база података у коју ће се уписивати здравствене установе у јавној или приватној својини, које обављају здравствену делатност на основу решења здравственог, односно фармацеутског инспектора о испуњености прописаних услова за обављање здравствене делатности.

У Јединственој евиденцији субјеката у здравству биће обједињени подаци о здравственим установама и приватној пракси на територији Републике Србије.

До почетка рада Регистра, здравствене установе ће се, као и до сада, регистровати у надлежним привредним судовима.

25. јул 2019. Истиче рок за достављање консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину 30. јул 2019. АПР организује дежурства за пружање помоћи око пријема консолидованих извештаја