Обвезници који нису у законском року поднели редовни годишњи финансијски извештај за 2018. годину могу то да учине до краја 2019. године, уз плаћање увећане накнаде због неблаговременог достављања извештаја.

По истеку 2019. године, редовни годишњи финансијски извештај за 2018. годину се више уопште не може доставити Агенцији.

Привредна друштва код којих се региструје статусна промена, или која отворе, односно закључе стечајни или поступак ликвидације над правним лицем, имају законску обавезу да саставе ванредни финансијски извештај, са стањем на дан који претходи дану уписа статусне промене, дану отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације.

Ванредни финансијски извештај се саставља и у случајевима брисања огранка страног правног лица, односно предузетника који води двојно књиговодство.

У случају статусне промене припајања, ванредни финансијски извештај доставља само привредно друштво које се припаја, док привредно друштво стицалац нема ту обавезу.

Обвезници који нису регистровани у Агенцији треба да доставе извод из надлежног регистра, који представља основ за насталу статусну или другу промену.

Ванредни финансијски извештај се доставља у електронском облику, у року од 60 дана од дана састављања, преко информационог система Агенције и мора бити потписан квалификованим електронским потписом законског заступника.

Потпун и рачунски тачан ванредни финансијски извештај уписује се у Регистар финансијских извештаја и јавно објављује, као исправан, на интернет страници Агенције.

09. август 2019. Објављена Мапа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја са подацима за првих шест месеци 2019. године 26. август 2019. Промена адресе ОЈ Нови Сад