Агенција за привредне регистре обавештава кориснике да сајт PrivredniRegistar.rs није сајт АПР-а, те да привредни субјекти немају обавезу да адресу за пријем поште и промену података упишу на том сајту, нити да за ову услугу плате 4.000, односно 16.000 динара.

Привредно друштво Агенција Регистар услуга доо је регистрацијом тог назива, као и рс домена који подсећају на назив Агенције за привредне регистре довело у заблуду велики број корисника који су сматрали да им је допис са уплатницом упутио АПР, а не рекламна агенција, о којој се овде ради.

Стога, прихватањем и плаћањем било које од услуга поменуте рекламне агенције, привредни субјекти не извршавају било коју законску обавезу према АПР-у.

01. октобар 2019. Од 1. октобра се наплаћује накнада за регистрацију адресе за пријем електронске поште 11. октобар 2019. Нови Правилник о садржини Регистра залоге и документацији која се прилаже у поступку регистрације ступа на снагу 12. октобра 2019.