Дана 14. децембра ступа на снагу Правилник о измени и допунама Правилника о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију („Службени гласник РС”, број 86/2019, од 6. децембра 2019), на основу кога ће бити омогућено подношење пријава за регистрацију уговора о финансијском лизингу електронским путем од 1. јануара 2020. године.

Поменутим Правилником, од 1. јануара 2021. године биће омогућено и подношење електронске пријаве за измену и/или допуну регистрованих података, регистрацију и брисање забележбе, регистрацију престанка и брисање података о регистрованом уговору.

Правилником је прописано да се попуњавање и подношење електронске пријаве врши преко посебног апликативног система Регистра, док се потписивање електронске пријаве врши у складу са законом којим се уређује поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Документација, која ће се прилагати уз регистрациону пријаву која ће се подносити електронским путем, достављаће се у форми електронског документа, на чију се израду, оверу и потврду аутентичности примењују одредбе закона којим се уређује електронски документ.

Осим наведеног, најзначајније измене и допуне Правилника, које ступају на снагу 14. децембра 2019. године, односе се на прописивање могућности регистрације, у оквиру података које Регистар садржи, података о посебном овлашћењу које давалац лизинга даје примаоцу лизинга у погледу држања и коришћења предмета лизинга и могућности достављања у поступку регистрације изјаве даваоца лизинга као доказа о датуму испоруке предмета лизинга, који се утврђује приликом регистрације уговора о финансијском лизингу или другог документа из коjeг се тај податак може утврдити.

Прецизиране су одредбе Правилника које се односе на податке које Регистар садржи о уговорним странама (даваоцу и примаоцу лизинга) и податке о испоручиоцу предмета лизинга.

Допуњена је и прецизирана одредба Правилника којом се уређује документација која се доставља уз регистрациону пријаву за упис престанка, тако што је прописано да се у случају раскида уговора због неплаћања лизинг накнаде прилаже документ из којег се може утврдити да је примаоцу лизинга остављен примерен накнадни рок за испуњење обавезе са доказом о уручењу у складу са законом и обавештење о једностраном раскиду уговора због неплаћања лизинг накнаде.

04. децембар 2019. Пријављивање предузетника у евиденцију обвезника финансијских извештаја је обавезно 13. децембар 2019. Пријава адвоката и јавних бележника у евиденцију обвезника финансијских извештаја