У прва три месеца 2024. године, регистровано је 1.715 заложних права на покретним стварима и правима, којима су обезбеђена потраживања у вредности од 3.641.701.995,89 евра.

Међу заложеним предметима, 35,37%, или више од трећине чине права потраживања, удели у привредним друштвима и друга имовинска права. А за разлику од ранијег периода, у којем су најзаступљенија била возила, машине и опрема, у последње три године бележи се константан раст уписаних заложних права у којима су предмет залоге права потраживања, удели и друга имовинска права, тако да са 19,50% у 2021. години њихово учешће у структури предмета залоге у 2022. години расте на 29,95%, да би у 2023. години достигло чак 30,06%.

У току 2023. године, уговорна залога је чинила 95,62% свих регистрованих заложних права, законска залога 2,14%, судска залога настала у поступку извршења 2,07%, док заложна права настала на основу уговора са предајом у државину чине тек 0,17% регистрованих заложних права.

Међу залогодавцима регистрованим током 2023. године, привредна друштва чине 52,61%, физичка лица су заступљена са 39,76%, предузетници са 6,34%, док 1,29% представљају лица која не спадају ни у једну од наведених категорија.

Релативно мали број забележби уписаних у 2023. години упућује на закључак да дужници у највећем броју случајева уредно измирују обавезе и да су принудна извршења на имовини, на којој је успостављено заложно право, релативно ретка у пракси.

У Регистар, као централну електронску базу података, уписују се заложна права на покретним стварима и правима и уговори о продаји покретних ствари са задржавањем права својине ради обезбеђења продавчевог потраживања до исплате цене у потпуности.

На инфографици су приказани остали подаци из Регистра заложног права.

02. април 2024. Успешно окончан пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2023. годину у законском року 18. април 2024. Објављена Мaпа Регистра мера и подстицаја регионалног развоја