Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра заложног права врше се на рачун: 840-29770845-52,  модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Висина накнада

Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

За регистрацију заложног права/уговора о продаји плаћа се накнада према висини главног потраживања које се обезбеђује заложним правом, односно према висини уговорене цене коју по уговору плаћа купац (обрачун накнаде врши се применом средњег курса Народне банке Србије, на дан подношења пријаве), и то:

 1. за висину главног потраживања/уговорене цене до 10.000 евра, накнада износи 2.200,00 динара ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00,
 2. за висину главног потраживања/уговорене цене преко 10.000 евра до 200.000 евра, накнада износи 5.500,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 5.000,00,
 3. за висину главног потраживања/уговорене цене преко 200.000 евра, накнада износи 11.000,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 10.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну ствар износ накнаде се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара. 

Накнада за регистрацију измене и/или допуне регистрованих података износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи промена регистрованих података за већи број субјеката, односно већи број покретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара. 

Пример обрачуна накнаде за пријаву поднету у папирној форми када се региструје залога на већем броју предмета:

Уколико се подноси пријава за регистрацију заложног права у папирној форми, при чему има пет предмета залоге, а основни износ обезбеђеног потраживања је 50.000 евра, накнада за регистрацију износи укупно 6.380,00 динара и представља збир износа од 5.500,00 динара, увећан за 880,00 динара (први предмет залоге обухваћен је износом од 5.500,00, а за следећа четири предмета се плаћа износ од по још 220,00 динара). Исти начин обрачуна висине накнаде примењује се када има више заложних поверилаца, више залогодаваца, односно уколико се уписују подаци за већи број дужника.

Накнада за регистрацију забележбе износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара.

Накнада за брисање регистроване забележбе износи 1.100,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 1.000,00 динара. 

Накнада за брисање регистроване залоге износи 1.100,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 1.000,00 динара. 

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Када се поступа по раније одбаченој пријави, у смислу члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, плаћа се половина износа накнаде прописане за предметну регистрацију. 

За објављивање скенираног документа који садржи детаљније податке о предмету залоге/предмету уговора о продаји (спецификација, и сл), обавештења повериоца о намери да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права и обавештења о месту и времену одржавања вансудске продаје накнада износи 1.100,00 динара по документу, ако је захтев поднет у папирној форми, а ако је захтев електронски 1.000,00 динара.

Накнада за издавање извода, потврда и копија документа из Регистра износи:

 • за издавање извода који садржи све податке о регистрованом заложном праву или уговору о продаји, према стању у тренутку издавања извода 1.900,00 динара у папирној форми, а у електронској форми 1.700,00 динара,
 • за издавање потврде да су подаци о конкретном субјекту или предмету садржани у Регистру, уз навођење броја под којим је тражени податак регистрован и основних података о предмету регистрације у папирној форми 1.600,00 динара, а у електронској форми 1.500,00, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара,
 • за издавање потврде о томе да регистар не садржи податке о заложном праву или уговору о продаји на одређеној ствари у папирној форми 1.100,00 динара, а у електронској форми 1.000,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и потврде о раније регистрованим подацима, у папирној форми 1.100,00 динара, а у елелктронској форми 1.000,00 динара по упису,
 • Ако се потврда издаје за већи број субјеката или покретних ствари, при чему се истом потврђује да су одређени субјекти или покретне ствари садржани у регистру, а неки нису, за издавање потврде плаћа се накнада од 1.600,00 динара за потврду у папирној форми, односно 1.500,00 динара за потврду у електронској форми, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара за потврду у папирној форми, а у електронској форми за 200,00 динара,
 • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада 1.900,00 динара у папирној форми, а у електронској форми 1.700,00 динара,
 • за давање регистрованих података у електронској форми који се обрађују по посебном захтеву корисника 35,00 динара по упису, за извештај који садржи до 50 уписа, односно за сваки наредни упис изнад 50 уписа, 10,00 динара по упису,
 • за издавање стандардизованих извештаја са унапред дефинисаном структуром података 10.000,00 динара по извештају, а за извештаје који садрже податке из појединачних уписа 5,00 динара по упису,
 • за достављање збирних (статистичких) података садржаних у регистру, обрађених по посебном захтеву корисника, накнада се обрачунава према броју података и износи:
  (1) од 1 до 10 података, 500,00 динара,
  (2) од 11 до 100 података, 50,00 динара по податку,
  (3) од 101 до 200 података, 40,00 динара по податку,
  (4) од 201 до 300 података, 30,00 динара по податку,
  (5) преко 300 података, 20,00 динара по податку.

Накнада се увећава према нивоу обраде из захтева корисника за 20% за сваки следећи ниво, односно атрибут по коме се врши упит у одговарајући регистар, односно базу података.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.