Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра медија врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за регистрацију медија

Накнада за регистрацију медија износи 3.300,00 динара.

Накнаде за регистрацију података о предмету регистрације и забележбе о медију

Накнада за регистрацију податка о предмету регистрације и забележбе о субјекту регистрације износи 1.100,00 динара.

Ако се пријавом захтева регистрација података о више предмета регистрације и забележби, накнада из претходног става увећава се за 550,00 динара по предмету регистрације односно забележби.

Додатна накнада за неблаговремено поднету пријаву промене података и докумената износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за брисање медија

Накнада за брисање медија износи 1.400,00 динара.

Накнаде за издавање преписа, извода и потврда

Накнада за издавање преписа, извода и потврда износи:

 • за издавање преписа одлука регистратора или извода о регистрованим подацима о медију у папирној форми 1.100,00 динара,
 • за издавање потврде да медиј није регистрован или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације у папирној форми 550,00 динарa,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима у папирној форми 550,00 динара по податку.

Накнаде за остале услуге које пружа Агенција у вези са поступком регистрације

Накнада за издавање преписа одлука регистратора, копија и других докумената износи:

 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада износи 1.900,00 динара за препис у папирној форми,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање других докумената 120,00 динара,
 • за издавање потврде са подацима који су предмет регистрације и/или евиденције у регистрима који се воде у оквиру Агенције, а за које није прописана посебна накнада, накнада износи 1.100,00 динара по упису за потврду у папирној форми.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.