Регистар медија, у складу са одредбом члана 141. Закона о јавном информисању и медијима (Сл. гласник РС, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016), је почео са радом 13. фебруара 2015. године и представља јединствену, централизовану, електронску базу података о медијима.

Регистар медија наставља са радом у складу са Законом о јавном информисању и медијима (Сл. гласник РС, бр. 92/2023) који је ступио на снагу 4.11.2023. године.

У смислу одредбе члана 35. Закона о јавном информисању и медијима, под медијем се нарочито подразумевају:

 • дневне и периодичне новине,
 • сервис новинске агенције,
 • радио програм,
 • телевизијски програм и 
 • електронска издања тих медија, као и
 • самостална електронска издања (уређивачки обликоване интернет странице).

У Регистар се региструју подаци о медију и то:

 • назив и регистарски број медија из члана 35. овог закона;
 • лично име и ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и држава издавања пасоша страног физичког лица које је главни уредник медија;
 • број дозволе за пружање медијске услуге за електронске медије;
 • податак о језику на коме се медиј издаје, односно на коме се пружа медијска услуга;
 • податак о интернет, електронским и другим формама медија;
 • интернет адреса за медије који се искључиво дистрибуирају путем интернета;
 • пословно име/назив, седиште и матични број издавача медија/пружаоца медијске услуге;
 • документ који садржи податке о правним и физичким лицима која непосредно или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу; 
 • подаци о износу новчаних средстава додељених медију на име државне помоћи, односно помоћи мале вредности у складу са законом;
 • подаци о износу новчаних средстава, добијених непосредно или посредно од органа јавне власти под којима се подразумевају државни органи, органи територијалне аутономије, органи јединица локалне самоуправе, организације којима је поверено вршење јавних овлашћења, као и правна лица које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: орган јавне власти), или од привредног друштва у коме значајно учешће у основном капиталу, у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава, има орган јавне власти, по другим основима који не потпадају под претходну тачку, укључујући донације, поклоне, спонзорства, услуге истраживања тржишта и економског истраживања, услуге испитивања јавног мњења, услуге кампање, оглашавања и маркетинга, услуге промовисања, услуге од медија по основу примене прописа из области јавних набавки, као и друге услуге које пружа медиј, динарска противвредност бесплатне услуге закупа коју орган јавне власти пружа издавачу медија, обрачуната у складу са пореским прописима, јавно оглашавање и јавно обавештавање, као и сва друга давања средстава издавачима медија од стране ових лица;
 • документ којим су предвиђене интерне мере и процедуре за постизање родне равноправности (предмет регистрације почев од 1.1.2025. године);
 • документ којим су предвиђене мере и процедуре за заштиту уређивачке политике (предмет регистрације почев од 1.1.2025. године);
 • документ којим су предвиђене мере и процедуре за запошљавање особа са инвалидитетом (предмет регистрације почев од 1.1.2025. године);
 • документ којим су предвиђене мере и процедуре за обезбеђивање сигурног радног окружења за новинаре и медијске раднике (предмет регистрације почев од 1.1.2025. године);
 • податак о просечно продатом тиражу медија у календарској години;
 • други документи на основу којих је извршена регистрација;
 • датум и време регистрације;
 • промене регистрованих података;
 • датум и време регистрације промене података.

Издавач медија је  дужан да у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона, до 4.2.2024. године, уколико то већ није учинио, региструје податке о медију и то:

 • лично име и ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и држава издавања пасоша страног физичког лица које је главни уредник медија;
 • документ који садржи податке о правним и физичким лицима која непосредно или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу. 

Уколико издавач не региструје наведене податке у прописаном року регистратор ће избрисати медиј из регистра по службеној дужности, без доношења посебног акта о брисању.