Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра понуђача, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнадa за упис понуђача

Накнада за регистрацију уписа понуђача износи 3.300,00 динара, а ако је пријава електронска 3.000,00 динара.

Накнада за поновну регистрацију понуђача, брисаног из Регистра на основу сопственог захтева или по службеној дужности, износи 3.300,00 динара.

Накнаде за промене података о понуђачу

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о понуђачу износи 1.100,00 динара, а ако је пријава електронска 1.000,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 1.100,00 динара увећава се за 550,00 динара по предмету регистрације односно забележби, а ако је пријава електронска, накнада од 1.000,00 динара се увећава за 500,00 динара по предмету регистрације односно забележби.

Накнадa за брисање понуђача

Накнада за брисање понуђача из Регистра износи 1.400,00 динара, а ако је пријава електронска 1.200,00 динара.

Накнаде за издавање извода, преписа одлука (решења) и потврда

Висине накнада за издавање извода, преписа одлука (решења) и потврда износе:

 • за издавање извода о регистрованим или евидентираним подацима о субјекту регистрације у папирној форми 1.100,00 динара,
 • за издавање преписа одлуке регистратора (решења) у папирној форми 1.100,00 динара,
 • за издавање потврде да субјект регистрације није регистрован или евидентиран у Регистру или да Регистар или евиденција не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације или евидентирања у папирној форми 550,00 динара,
 • за издавање потврде о правном следбеништву у папирној форми 1.600,00 динара по правном лицу,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација или евиденција и историјски регистрованим или евидентираним подацима у папирној форми 550,00 динара по податку.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о понуђачу износе:

 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 1.100,00 динара,
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, накнада износи 1.900,00 динара,за издавање потврде са подацима који су предмет регистрације и/или евиденције у регистрима, а за које није прописана посебна накнада, накнада износи 1.100,00 динара по упису за потврду у папирној форми,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање других докумената 120,00 динара

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.