Број рачуна, модел и позив на број

Уплата накнада које пружа Агенција у оквиру Регистра представништава страних задужбина и фондација врше се на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за оснивање представништва страних задужбина/фондација

Накнада за регистрацију оснивања и уписа  података и докумената који се региструју у складу са законом износи 6.500,00 динара.

Накнаде за промене података о представништву стране задужбине/фондације

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о предмету регистрације, забележбе, покретања поступка ликвидације или регистрације стечаја задужбине/фондације износи 3.100,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева регистрација података о више предмета регистрације и забележби, накнада од 3.100,00 динара увећава се за 1.500,00 динара по предмету регистрације односно забележбе.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података задужбине/фондације износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа, под условом да се ради о промени која производи правно дејство од дана донете одлуке надлежног органа задужбине/фондације).

Накнада за регистрацију статусне промене износи 6.500,00 динара по задужбини/фондацији која учествује у статусној промени.

Накнада за промену правне форме из задужбине у фондацију износи 6.500,00 динара.

Накнаде у вези са огранком задужбине фондације представништва стране задужбине/фондације

Накнада за регистрацију образовања огранка, износи 3.100,00 динара по огранку.

Накнада за регистрацију промене податка у једном огранку  износи 3.100,00 динара.

Накнада за брисање  једног огранка износи 3.100,00 динара.

Ако се пријавом захтева промена података код више огранака или  брисање више огранака, накнада од 3.100,00 динара се увећава за 1.500,00 динара по промени односно  по брисању огранака.

Ако се уз упис огранка, захтева регистрација још неких промена, накнада се рачуна тако што се за огранак  плаћа накнада у висини од 3.100,00 динара, а за сваку додатну промену (која није упис огранка, плаћа се по 1.500,00 динара по промени. На пример, накнада за упис једног огранка и промену управитеља износи укупно 4.600,00 динара (3.100,00 + 1.500,00); накнада за упис два огранка и промену седишта задужбине/фондације и управитеља износи укупно 9.200,00 динара (3.100,00 + 3.100,00 + 1.500,00 + 1.500,00).

Накнада за промену података о регистрованом огранку износи 3.100,00 динара. Код већ регистрованог огранка, могу се променити назив, врста и делатност. Ако се ови подаци мењају у више регистрованих огранака, накнада од 3.100,00 динара се увећава за 1.500,00 динара за сваки наредни огранак (невезано за број података који се мења у оквиру сваког појединчаног огранка).

Ако се мења адреса седишта огранка, онда се врши брисање огранка и регистрација новог огранка и накнада износи 6.200,00 динара (3.100,00 + 3.100,00 динара).

Накнаде за брисање представништва стране задужбине/фондације

Накнада за брисање  задужбине/фондације из Регистра износи 3.300,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висина накнаде за издавање извода, копија и потврда износи:

 • за издавање извода о регистрованим подацима 1.900,00 динара;
 • за издавање преписа решења 1.900,00 динара;
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара;
 • за издавање потврде да задужбина/фондација није регистрована у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом, предмет регистрације 1.100,00 динара;
 • за издавање потврде о правном следбеништву 1.600,00 динара по задужбини/фондацији;
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима у папирној форми 550,00 динара по податку.

Резервација назива

Накнада за резервацију/обнову резервације/пренос резервације назива износи 1.600,00 динара.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о задужбинама/фондацијама износе:

 • за резервацију, пренос и обнову резервације назива 1.600,00 динара,
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, накнада износи 1.900,00 динара,
 • за издавање потврде са подацима који су предмет регистрације и/или евиденције у регистрима, а за које није прописана посебна накнада, накнада износи 1.100,00 динара по упису за потврду у папирној форми,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање других докумената 120,00 динара.

Објава документа (КОЈИ НИЈЕ ПРЕДМЕТ РЕГИСТРАЦИЈЕ)

Накнада за објаву документа који није предмет регистрације а обајвљује се у складу са законом, износи 800,00 динара по документу.

Без накнаде

Контакт подаци региструју се без накнаде.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.