Поштовани корисници Централног информационог система,

 нова, унапређена верзија Централног информационог система Агенције за привредне регистре пуштена је у рад 12. јула 2021. године.

 Најважније новине које унапређена верзија доноси су:

 

  • могућност електронског плаћања такси и накнада преко система за електронско плаћање еУправе, при чему кроз модул „Приказ свих потраживања и уплата“ подносилац има увид у податке о свим потраживањима и статусима уплата, током трајања поступка обједињене процедуре;
  • преписивање података у усаглашени захтев (приликом подношења усаглашеног захтева подносилац неће морати да уноси све податке, већ ће се они копирати из раније поднетог захтева који је одбачен, чиме се скраћује време које је подносиоцу потребно за унос података);
  • подношење захтева за стављање клаузуле правноснажности, као посебна функционалност;
  • измена подносиоца захтева (подносиоцу ће, у случају опозива пуномоћја, овлашћења и слично, бити омогућено да обавести надлежни орган о промени лица овлашћеног за поступање уз достављање одговарајуће документације);
  • могућност уноса већег броја катастарских парцела уз валидацију унетих података;
  • додељивање приступа подацима предмета у случају доношења позитивне одлуке по захтеву за признање својства странке у поступку;
  • унапређен је садржај свих инфо поља са инструкцијама за подношење захтева;
  • унапређен је садржај нотификација (обавештења) о току поступка и налозима по којима је неопходно поступити;  
  • извршена су бројна друга унапређења.

 

Након пријављивања и приступа Централном информационом систему сва корисничка упутства доступна су преко тастера: „Помоћ“ у складу са улогом и овлашћењима које корисник има у систему.