Упис у Регистар задужбина и фондација и представништава страних задужбина и фондација

Законом о задужбинама и фондацијама („Сл.гласник РС“ број 88/2010), уређује се упис задужбина и фондација у Регистар задужбина и фондација који води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту Агенција), као поверени посао Министарства културе. Такође, прописан је и поступак уписа представништава страних задужбина и фондација у Регистар представништава страних задужбина и фондација.

Закон је почео да се примењује 01.03.2011. године. Задужбине фондације и фондови основани и уписани у регистре према Закону о задужбинама, фондацијама и фондовима („Сл.гласник СРС“ број 59/89), настављају са радом као задужбине и фондације, с тим што су дужни да у року од годину дана (до 01.03.2012. године), ускладе свој статут и друге опште акте са новим закономи предају пријаву усклађивања Агенцији. Ако не предају пријаву за упис усклађивања и прописану документацију у овом року престају са радом. Фондови од дана почетка примене овог закона настављају са радом под називом по којим су уписани у регистар, као фондације.

Задужбине и фондације стичу својство правног лица уписом у Регистар и не могу отпочети са деловањем пре уписа у Регистар. Представништво стране задужбине и фондације може да обавља своју делатност на територији Републике Србије након уписа у Регистар.