Од 01.05.2017. године, задужбине и фондације које буду хтеле да региструју обављање привредних делатности које су обухваћене Законом о туризму: 01.70, 49.32, 50.10, 50.30, 52.22, 55.10, 55.20, 55.30, 55.90, 56.10, 56.21, 56.30, 77.11, 79.11, 79.12 и 93.29, мораће да региструју огранак без обзира да ли ту привредну делатност обављају на адреси седишта или на некој другој адреси. Наиме Законом о туризму је прописано да правна лица која региструју обављање напред наведених делатности, ако ту делатност не обављају као претежну, имају обавезу да региструју огранак за обављање те привредне делатности.

У случају задужбина и фондација, а како се привредна делатност обавља као споредна (односно није претежна делатност задужбине и фондације), задужбина или фондација може обављати једну од напред наведених делатности само ако образује огранак без обзира да ли ту делатност обавља на адреси седишта или некој другој адреси.

Поступак регистрације оваквог огранка у Регистру задужбина и фондација је следећи:

Задужбина и фондација одређују обављање привредне делатности као споредне ОБАВЕЗНО у Статуту. Образовање огранка на адреси седишта или на другој адреси може се вршити кроз Статут, или доношењем одлуке о образовању огранка (ову одлуку доноси управни одбор, ако Статутом није другачије прописано и мора да садржи назив огранка, седиште и адресу огранка, привредну делатност огранка, лице овлашћено за заступање огранка и контакт податке огранка. Ако се одлуком не одреди назив огранка, огранак ће носити назив задужбине/фондације уз додатак: „Огранак – 1“ или други редни број ако задужбина/фондација има више огранака. Ако се одлуком не одреди лице овлашћено за заступање, сви заступници задужбине/фондације ће бити одређени и као заступници огранка). Напомињемо да задужбина/фондација може да региструје обављање само једне привредне делатности кроз један или више огранака.

То значи да се Регистру задужбина и фондација поред регистрационе пријаве регистрације Статута подноси и регистрациона пријава регистрације огранка, а од документације се подноси Статут (или пречишћен текст статута), и одлука о образовању огранка ако огранак није прописан Статутом. Ако се за заступника именује лице које није регистровано као заступник задужбине/фондације, онда се подноси и фотокопија личне карте за заступника огранка. Накнада за регистрацију огранка износи 2.800 динара.