Регистрациона пријава за брисање уговора о продаји  налази се у одељку Обрасци

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА БРИСАЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Регистрациону пријаву за брисање уговора о продаји могу поднети:

 • продавац
 • купац
 • заинтересовано лице

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Физичко лице које подноси пријаву дужно је да уз пријаву поднесе и доказ о идентитету. Када је у питању домаће физичко лице, подноси фотокопију личне карте, а када је у питању странац, подноси фотокопију пасоша.

Поред продавца  и купца, пријаву може поднети и заинтересовано лице, тј. лице која има одређени правни интерес да се из Регистра заложног права брише регистровани уговор о продаји. Заинтересовано лице треба да достави одговарајући доказ  (може и у фотокопији) из ког јасно произилази то његово својство.

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији, неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико подносилац пријаве поступа по раније одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

Подносилац пријаве означава број под којим је уговор о продаји  чије се брисање тражи регистрован у Регистру заложног права.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве, потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лицесе наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је субјект уговора о продаји  страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган наводи се пословно име/назив, матични број, адреса седишта, а уколико је субјект уговора о продаји страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра, место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице -  прва страна  пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат, и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018, привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС"”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (продавац  лично, пуномоћник/заступник продавца , купац  лично, пуномоћник/заступник купца , заинтересовано лице, пуномоћник/заступник заинтересованог лица). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме и својство у за то предвиђено поље.

Страна 2 - Начин достављања одлуке регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра заложног права.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву, неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати накнаде за регистрацију.

Страна 3 - Правни основ брисања уговора о продаји из Регистра заложног права

На страни 3 обавезно назначити поље испред одговарајућег правног основа брисања уговора о продаји  из Регистра заложног права.

Уколико је купац  исплатио продавцу купопродајну цену у потпуности, потребно је штиклирати поље испред „Исплата купопродајне цене”.  

Уколико је уговор о залози раскинут, односно поништен (на пример споразумом о раскиду уговора, и сл.), потребно је штиклирати поље испред „Раскид уговора”.

Уколико се ради о правном основу брисања уговора о продаји који не спада ни у једну од напред наведених категорија, потребно је штиклирати поље испред „Други начини престанка”.

Основ брисања може бити:

 • исплата купопродајне цене у потпуности;
 • одрицање продавца од потраживања које има према дужнику по уговору о продаји,
 • конфузија/сједињење - обавеза купца да продавцу  исплати купопродајну цену  престаје када једно исто лице постане и продавац  и купац
 • судска одлука којом је уговор о продаји поништен или раскинут,

У пољу „Ближи опис” потребно је  навести прецизне податке о основу престанка.

На пример: када је правни основ брисања уговора о продаји  судска одлука којом је уговор о продаји  поништен, потребно је у овом пољу навести назив суда који је донео пресуду, број и датум доношења пресуде, уз навођење ближих података о уговору о продаји који је поништен, при чему се уз захтев обавезно подноси оригинални примерак правноснажне пресуде и сл.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником о садржини регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију, који је доступан у одељку „Прописи”.

За брисање уговора о продаји, у зависности од разлога за брисање, прилаже се различита документација:

 • Изјава или други акт којим продавац потврђује да му је купац исплатио цену у потпуности, при чему изјава мора бити оверена од стране органа надлежног за оверу потписа, ако пријаву за брисање уговора о продаји подноси купац, а продавац је физичко лице;
 • Изјава или други акт којим се продавац одриче од потраживања које има према купцу из уговора о продаји;
 • Правноснажна одлука суда, којом се утврђује да је уговор на основу ког је извршена регистрација података раскинут, односно поништен;
 • Документ из кога проистиче да су се својство продавца и својство купца стекли у истом лицу (на пример, када дође до статусне промене припајања привредних друштава – тако да купац и продавац постану исто лице);
 • Други одговарајући документ у складу са законом.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом и уз њу се мора доставити превод овлашћеног судског тумача. Уз документ који је сачињен на страном језику, прилаже се и превод тог документа, који мора бити сачињен од стране овлашћеног судског тумача.

НАКНАДА ЗА БРИСАЊЕ РЕГИСТРОВАНОГ УГОВОРА О ПРОДАЈИ

Висина накнаде за брисање уговора о продаји прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за брисање регистрованог уговора о продаји износи 1.100,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 1.000,00 динара.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за брисање регистроване залоге, која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да, у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију.

У том случају подносилац треба да поднесе:

 • нову уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене

Уколико подносилац поступа по раније одбаченој пријави, на првој страни се обавезно наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.