Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава уписа

Назив Преузимање
Регистрациона пријава уписа понуђача - ПРАВНО ЛИЦЕ
Регистрациона пријава уписа понуђача - ПРЕДУЗЕТНИК

Регистрациона пријава поновног уписа

Назив Преузимање
Регистрациона пријава поновног уписа понуђача - ПРАВНО ЛИЦЕ
Регистрациона пријава поновног уписа понуђача - ПРЕДУЗЕТНИК

Регистрациона пријава промене

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене - обавезни подаци
Додатак 01 - Пословно/регистровано име
Додатак 02 - Адреса седишта
Додатак 03 - Законски заступник правног лица/пословођа предузетника
Додатак 04 - Забележбе

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода
Захтев за издавање потврде
Захтев за издавање потврде о неопстојању основа за искључење из поступка јавне набавке
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање преписа решења
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава